Tālāk aprakstītas kameras aparātprogrammatūras „C” versijas 3.30 jaunās funkcijas.

Fokusa pozīcijas saglabāšana

Iestatīšanas izvēlne ir papildināta ar opciju Save focus position (Saglabāt fokusa pozīciju). Ja ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts), izslēdzot kameru, fokusa pozīcija paliek spēkā un, ieslēdzot kameru, tā tiks atjaunota.

 • Fokusa pozīcija var mainīties atkarībā no tālummaiņas iestatījumiem vai apkārtējās vides temperatūras.
 • Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja kamera tiek lietota ar autofokusa objektīviem ar Z savienojumu.
 • Atlasot On (Ieslēgts), var palielināties kameras palaides laiks.

Balss atgādnes (tikai Z 6)

Lomu saraksts, kas, izmantojot pielāgoto iestatījumu f2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)), var tikt piešķirtas pogai Movie record button (Video ierakstīšanas poga), ir papildināts ar opciju Voice memo (Balss atgādne). Kad video ierakstīšanas pogai ir piešķirta loma Voice memo (Balss atgādne), to var izmantot, lai ierakstītu līdz 60 sekundēm garas balss atgādnes, un atskaņotu tās, kamēr tiek rādīts attēls.

Balss atgādņu ierakstīšana

 1. Pielāgotajam iestatījumam f2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)) > Movie record button (Video ierakstīšanas poga) atlasiet iestatījumu Voice memo (Balss atgādne).

 2. Atlasiet atskaņošanas režīmu un parādiet attēlu, kuram vēlaties pievienot balss atgādni.

 3. Turiet nospiestu video ierakstīšanas pogu.

  • Ierakstīšana turpinās, kamēr vien ir nospiesta poga.
  • Ierakstīšanas laikā tiek rādīta b ikona.

 4. Lai beigtu ierakstīšanu, atbrīvojiet video ierakstīšanas pogu.

  • Attēli kam ir pievienota balss atgādne, tiek norādīti ar h ikonām.
  • Ieraksts automātiski beidzas pēc 60 sekundēm.

Brīdinājumi: balss atgādņu ierakstīšana

 • Balss atgādnes nevar pievienot attēliem, kam jau ir atgādnes (norādīti ar h ikonām). Iekams mēģināt ierakstīt jaunu atgādni, izdzēsiet esošo balss atgādni.
 • Kamēr notiek ierakstīšana, nedrīkst skatīt citus attēlus vai pieskarties skārienvadības elementiem.
 • Ierakstīšana tiks izbeigta, ja:

  • tiek nospiesta O poga,
  • iziesiet no atskaņošanas režīma vai
  • izslēgsiet kameru.
 • Ierakstīšanu var izbeigt, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu vai darbinot citas kameras vadības ierīces.

Balss atgādņu failu nosaukumi

Balss atgādnēm failu nosaukums ir „DSC_nnnn.WAV”, kur nnnn ir četrciparu skaitlis, kas tiek kopēts no tā attēla faila nosaukuma, kuram balss atgādne tiek pievienota.

 • Attēliem, kas uzņemti ar fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē vienumam Color space (Krāstelpa) atlasītu opciju Adobe RGB, balss atgādņu failu nosaukumi ir šādi „_DSCnnnn.WAV”.
 • Balss atgādnēm attēliem, kam nosaukumi tiek piešķirti, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opciju File naming (Failu nosaukumi), burtu grupas „DSC” vietā būs tāds no trim burtiem sastāvošs prefikss kā attēliem, kuriem balss atgādnes tiek piesaistītas.

Balss atgādņu atskaņošana

 1. Pielāgotajam iestatījumam f2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)) > Movie record button (Video ierakstīšanas poga) atlasiet iestatījumu Voice memo (Balss atgādne).

 2. Atlasiet atskaņošanas režīmu un parādiet attēlu ar h ikonu.

 3. Nospiediet video ierakstīšanas pogu.

  • Tiks palaista balss atgādnes atskaņošana.

 4. Vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu.

  • Balss atgādnes atskaņošana tiks izbeigta.

Brīdinājumi: balss atgādņu atskaņošana

 • Balss atgādnes atskaņošanas laikā ir atspējota atskaņošanas tālummaiņa.
 • Atskaņošana tiks izbeigta, ja:

  • skatīsiet citus attēlus,
  • tiek nospiesta O poga,
  • iziesiet no atskaņošanas režīma vai
  • izslēgsiet kameru.
 • Atskaņošanu var izbeigt, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu vai darbinot citas kameras vadības ierīces.
 • Attēlu aizsargāšanas funkcija aizsargā arī visas piesaistītās balss atgādnes. Aizsardzību nav iespējams piemērot atsevišķi.
 • Balss atgādnes netiek pievienotas attēliem, kas augšupielādēti datorā vai FTP serverī, izmantojot WT-7. Tomēr, skatot failus HTTP servera režīmā, balss atgādnes tiek norādītas kā atsevišķi faili.

Balss atgādņu dzēšana

Ja, skatot attēlu, kas ir marķēts ar h ikonu, tiek nospiesta O poga, tiks parādīts darbības apstiprināšanas dialoglodziņš.

 • Lai izdzēstu gan attēlu, gan balss atgādni, iezīmējiet vienumu Image and voice memo (Attēls un balss atgādne) un nospiediet O.
 • Lai izdzēstu tikai balss atgādni, iezīmējiet vienumu Voice memo only (Tikai balss atgādne) un nospiediet O.
 • Lai atsāktu atskaņošanu, neizdzēšot kādu no failiem, nospiediet K.
 • Izdēšot attēlus, tiek izdzēstas visas piesaistītās balss atgādnes.

Balss atgādnes opcijas

Iestatīšanas izvēlne tagad piedāvā vienumu Voice memo options (Balss atgādnes opcijas), kas satur šādas balss atgādnes ierakstīšanas un atskaņošanas opcijas.

 • Voice memo control (Balss atgādņu vadība) kontrolē video ierakstīšanas pogas darbības balss atgādnes ierakstīšanas laikā.

  • Press and hold (Turēt nospiestu) (noklusējums): ierakstīšana notiek tikai tikām, kamēr ir nospiesta video ierakstīšanas poga, un beidzas, kad poga tiek atlaista.
  • Press to start/stop (Nospiest, lai sāktu/beigtu): vienreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu, lai sāktu ierakstīšanu, un nospiediet to vēlreiz, lai beigtu ierakstīšanu.

 • Audio output (Audio izvads) kontrolē balss atgādnes atskaņošanas skaļumu.

  • Speaker/headphones (Skaļrunis/austiņas): izvēlieties skaļumu, ar kādu balss atgādne tiks atskaņota, izmantojot kameras skaļruni vai kamerai pievienotās austiņas.
  • Off (Izslēgts): nospiežot video ierakstīšanas pogu, balss atgādnes netiek atskaņotas.