Lai pievienotu kameru pie augstas izšķirtspējas video ierīcēm, var izmantot papildu augstas izšķirtspējas multimediju saskarnes (High-Definition Multimedia Interface — HDMI) kabeli (0 Citi piederumi) vai C tipa HDMI kabeli (pieejams atsevišķi pie trešo pušu piegādātājiem). Vienmēr izslēdziet kameru, iekams pievienot vai atvienot HDMI kabeli.

Pievienojiet kamerai

Pievienojiet augstas izšķirtspējas ierīci (izvēlieties kabeli ar HDMI ierīcei paredzētu savienotāju)

HDMI displeji

Kad kamera ir savienota ar HDMI televizoru vai citu displeju, noregulējiet ierīci uz HDMI kanālu, pēc tam ieslēdziet kameru un nospiediet K pogu. Atskaņošanas laikā attēli tiks rādīti televizora ekrānā. Skaļumu var regulēt, izmantojot televizora vadības elementus; kameras vadības elementus nevar izmantot.

HDMI rakstītāji

Kamera var ierakstīt video tieši pievienotajos HDMI rakstītājos. Daži ierakstītāji, reaģējot uz kameras vadības darbībām, pat sāk un aptur ierakstīšanu. Izmantojiet iestatīšanas izvēlnes opciju HDMI, lai regulētu HDMI izvades iestatījumus.

 • Output resolution (Izvades izšķirtspēja): Output resolution (Izvades izšķirtspēja): izvēlieties formātu attēliem, kas tiks izvadīti uz HDMI ierīci. Ja ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), kamera automātiski izvēlēsies piemēroto formātu.
 • Advanced (Paplašināti): pielāgojiet tālāk redzamos iestatījumus.

  • Output range (Izvades diapazons): ieteicamais iestatījums vairumā gadījumu ir Auto (Automātiski) Ja kamera nespēj noteikt pareizo HDMI ierīces RGB video signāla izvades diapazonu, varat izvēlēties opciju Limited range (Ierobežots diapazons) ierīcēm ar RGB video signāla izvades diapazonu robežās no 16 līdz 235, vai opciju Full range (Pilns diapazons) — ierīcēm ar RGB video signāla izvades diapazonu robežās no 0 līdz 255. Izvēlieties opciju Limited range (Ierobežots diapazons), ja pamanāt detaļu zaudēšanu noēnotās vietās, izvēlieties opciju Full range (Pilns diapazons), ja ēnas ir „izbalējušas” vai pārāk spilgtas.
  • External recording control (Ārējā ierakstīšanas vadība): ārējās ierakstīšanas vadības iespējošana ļauj izmantot kameras vadības ierīces, lai sāktu vai apturētu ierakstīšanu, kad kamera ar HDMI starpniecību ir pievienota trešo pušu rakstītājam, kas atbalsta Atomos atvērto protokolu (Atomos SHOGUN, NINJA vai SUMO sērijas monitoru rakstītāji). Kameras ekrānā tiks parādīta ikona: video tiešā skata režīmā tiks parādīta ikona A, savukārt video ierakstīšanas laikā tiks parādīta ikona B. Ierakstīšanas laikā pārbaudiet rakstītāju un rakstītāja displeju, lai pārliecinātos, ka ierakstītais videoieraksts tiek saglabāts ierīcē (ņemiet vērā, ka videoieraksta izvade uz ierīci var tikt traucēta laikā, kad tiek darbināta ārējā ierakstīšanas vadība). Beidzoties gaidstāves aktivizēšanas taimera laikam, kameras displejs automātiski izslēgsies, izbeidzot HDMI izvadi; ierakstot video ārējā ierīcē, pielāgotajam iestatījumam c3 (Power off delay (Barošanas izslēgšanās aizturēšana)) atlasiet opciju Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris) un atlasiet iestatījumu No limit (Bez ierobežojuma) vai laiku, kas ir ilgāks par paredzamo ierakstīšanas laiku. Plašāku informāciju par ierīces funkcijām un darbību skatiet rakstītāja lietošanas rokasgrāmatā.
  • Output data depth (Izvades datu dziļums): izvēlieties iestatījumu 8 bit (8 biti) vai 10 bit (10 biti).
  • N-Log setting (N-Log iestatījums): lai, ierakstot video, saglabātu detaļas izgaismotajos un noēnotajos apgabalos un izvairītos no pārmērīgi piesātinātām krāsām, atlasiet opciju On (cannot record to card) (Ieslēgts (nevar ierakstīt kartē)). Izvēlieties šo opciju (pieejama tikai, ja vienumam Output data depth (Izvades datu dziļums) ir atlasīts iestatījums 10 bit (10 biti)), ierakstot videoierakstu, kuram vēlāk tiks koriģētas krāsas. Videoieraksts tiks ierakstīts tieši ārējā ierīcē, un to nevar saglabāt kameras atmiņas kartē. Video uzņemšanas izvēlnes opciju secībai ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) un opcijai ISO sensitivity (Mode M) (ISO jutība (M režīms)) var iestatīt vērtības robežās attiecīgi no ISO 1600 līdz 25600 (Z 7) vai 51200 (Z 6) un no ISO 800 līdz 25600 (Z 7) vai 51200 (Z 6).
  • View assist (Skatīt palīgu): izvēlieties opciju On (Ieslēgts), lai reāllaikā priekšskatītu videoierakstu, kas tiek ierakstīts, izmantojot vienumam N-Log setting (N-Log iestatījums) atlasītu iestatījumu On (cannot record to card) (Ieslēgts (nevar ierakstīt kartē)). Krāsas priekšskatījumā atšķirsies no galīgajā video redzamajām krāsām, tomēr tas nekādi neietekmē faktiski ierakstīto videoierakstu.

HDMI izvade

HDMI izeja nav pieejama, kamēr video tiek ierakstīts, ja video kadra izmēri ir 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p vai 1920 × 1080 lēnā atskaņošana, kā arī ja kamera ir savienota ar datoru, kurā darbojas lietotne Camera Control Pro 2.

10 bitu izvades datu dziļums

Opciju 10 bit (10 biti) var izmantot tikai ar saderīgiem rakstītājiem. Neatkarīgi no atlasītā displeja režīma kameras ekrāns ieslēgsies, bet skatu meklētājs paliks tukšs. Nevar uzņemt fotogrāfijas; ja ir atlasīts kadra izmērs 3840 × 2160, video ierakstīšanas laikā tiek piemēroti šādi ierobežojumi:

 • Video netiek ierakstīti kamerā ievietotajās atmiņas kartēs.
 • Ikonas un rakstzīmes ekrānā tiks rādītas ar zemu izšķirtspēju.
 • Kamerai Z 7, atlasot DX attēla apgabalu, skata leņķis samazinās līdz apmēram 90 %. Kameras Z 6 skata leņķis vienmēr ir apmēram 90 %.

Tālummaiņa

Video, kas uzņemti ar kadra izmēru 3840 × 2160, tos tuvinot, tiek rādīti ar izmēru 1920 × 1080.