Turiet nospiestu S pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai noregulētu kameras gaismas jutību atbilstoši pieejamajam apgaismojumam. Pašreizējais iestatījums tiek parādīts uzņemšanas displejā un vadības panelī. Izvēlieties iestatījumus robežās no ISO 64 līdz ISO 25600 (vai kameras Z 6 gadījumā — robežās no ISO 100 līdz ISO 51200); īpašām situācijām ir pieejami iestatījumi, kas ir no 0,3 līdz 1 EV mazāki par zemākajām no šīm vērtībām, un no 0,3 līdz 2 EV lielāki par augstākajām vērtībām. b režīms papildus piedāvā opciju ISO-A (automātiski).

S poga

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

ISO jutība

Jo augstāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas vajag ekspozīcijai, ļaujot izvēlēties lielāku aizvara ātrumu vai mazāku apertūras atvērumu, tomēr pastāv lielāka iespēja, ka attēlu ietekmēs trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas). Trokšņi ir īpaši iespējami iestatījumiem robežās no Hi 0.3 līdz Hi 2.

Hi 0,3 – Hi 2

Hi 0.3 (Hi 0,3) līdz Hi 2 atbilst ISO jutības vērtībām 0,3 – 2 EV virs lielākās skaitliskās vērtības. Hi 0.3 (Hi 0,3) ir ekvivalents ISO 32000 (Z 7) vai 64000 (Z 6), Hi 2 ir ekvivalents ISO 102400 (Z 7) vai 204800 (Z 6).

Lo 0,3 – Lo 1

Lo 0.3 (Lo 0,3) līdz Lo 1 atbilsti ISO jutības vērtībām 0,3 – 1 EV zem mazākās skaitliskās vērtības. Lo 0.3 (Lo 0,3) ir ekvivalents ISO 50 (Z 7) vai 80 (Z 6), Lo 1 ir ekvivalents ISO 32 (Z 7) vai 50 (Z 6). Izmantojiet spilgtā apgaismojumā lielākiem apertūras atvērumiem vai lēnākiem aizvara ātrumiem. Gaišajos apgabalos var tikt zaudētas dažas detaļas; vairumā gadījumu ieteicams izmantot minimālās vai augstākas ISO jutības vērtības.

Automātiska ISO jutības vadība

Režīmos P, S, A un M automātisko ISO jutības vadību var iespējot vai atspējot, turot nospiestu S pogu un vienlaikus grozot grozāmo apakškomandu pārslēgu. Ja ir iespējota automātiskā ISO jutības vadība, ISO jutība tiks noregulēta automātiski, ja, izmantojot ar S pogu un galveno grozāmo komandu pārslēgu atlasīto vērtību, nav iespējams panākt optimālu ekspozīciju. Lai nepieļautu pārāk lielu ISO jutības vērtību atlasīšanu, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi) > Maximum sensitivity (Maksimālā jutība), var izvēlēties vērtības augšējo ierobežojumu robežās no ISO 100 (Z 7) vai 200 (Z 6) līdz Hi 2.

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

S poga

Ja ir iespējota automātiska ISO jutības vadība, uzņemšanas displejā tiks rādīts paziņojums ISO AUTO, bet vadības panelī tiks rādīts paziņojums ISO-A. Ja tiek mainīta lietotāja atlasītā jutības vērtība, izmainītā vērtība tiks parādīta displejā.

Ekrāns

Vadības panelis

Automātiska ISO jutības vadība

Ja, esot iespējotai automātiskai ISO jutības vadībai, lietotāja atlasītā ISO jutība ir lielāka par vienumam Maximum sensitivity (Maksimālā jutība) atlasīto jutību, tiks izmantota lietotāja atlasītā vērtība. Ja tiek izmantota zibspuldze, aizvara atbrīvošanas ātrums tiks ierobežots robežās no pielāgotajam iestatījumam e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)) līdz pielāgotajam iestatījumam e2 (Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums)) atlasītajām vērtībām.