Ja kamerai ir uzstādīta zibspuldze, kas atbalsta sinhronizēto zibspuldzes vadību (SB-5000, SB-500, SB-400 vai SB-300), zibspuldzes vadības režīmu, zibspuldzes līmeni un citus zibspuldzes iestatījumus var regulēt, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms) (zibspuldzei SB-5000 šos iestatījumus var regulēt, arī izmantojot pašas zibspuldzes vadības elementus). Pieejamās opcijas mainās atkarībā no izmantotās zibspuldzes, savukārt vienumam Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms) parādītās opcijas ir atkarīgas no atlasītā režīma. Citām zibspuldzēm iestatījumus var regulēt, tikai izmantojot zibspuldzes vadības elementus.

  • TTL: i-TTL režīms. Ja tiek izmantotas zibspuldzes SB-500, SB-400 un SB-300, zibspuldzes kompensāciju var regulēt, izmantojot fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu Flash compensation (Zibspuldzes kompensācija).
  • Automātiskā ārējā zibspuldze: šajā režīmā jauda automātiski tiek noregulēta atbilstoši objekta atstarotās gaismas daudzumam; ir pieejama arī zibspuldzes kompensācija. Automātiskās ārējās zibspuldzes funkcija atbalsta automātiskā apertūras atvēruma (qA) un ne-TTL automātisko (A) režīmus. Papildu informāciju skatiet zibspuldzes rokasgrāmatā.
  • Distance-priority manual (Attāluma prioritātes manuālais): izvēlieties attālumu līdz objektam; zibspuldzes jauda tiek noregulēta automātiski. Ir pieejama arī zibspuldzes kompensācija.
  • Manual(Manuāls): izvēlieties zibspuldzes līmeni manuāli.
  • Atkārtota zibspuldzes darbība: Kamēr aizvars ir atvērts, zibspuldzes uzplaiksna atkārtoti, radot daudzkārtējas ekspozīcijas efektu. Izvēlieties zibspuldzes līmeni (Output (Izvades jauda)), ierīces maksimālo uzplaiksnījumu reižu skaitu (Times (Reižu skaits)) un cik reizes sekundē uzplaiksna zibspuldze (Frequency (Frekvence), mēra hercos (Hz)). Vienumam Times (Reižu skaits) pieejamās opcijas ir atkarīgas no opcijām, kas atlasītas vienumiem Output (Izvades jauda) un Frequency (Frekvence); sīkāku informāciju skatiet zibspuldzes piegādes komplektā iekļautajā dokumentācijā.

Sinhronizētā zibspuldzes vadība

Sinhronizētā zibspuldzes vadība ļauj kamerai un zibspuldzei koplietot iestatījumus. Ja kamerai ir uzstādīta zibspuldze, kas atbalsta sinhronizēto zibspuldzes vadību, kamerai vai zibspuldzei veiktās zibspuldzes iestatījumu izmaiņas tiek atspoguļotas abās ierīcēs, un tāpat arī izmaiņas, kas veiktas, izmantojot papildu programmatūru Camera Control Pro 2.

i-TTL zibspuldzes vadība

Ja CLS saderīga zibspuldze ir iestatīta uz TTL, kamera automātiski atlasa vienu no tālāk minētajiem zibspuldzes vadības tipiem:

  • Vienmērīga apgaismojuma i-TTL piespiedu zibspuldze: zibspuldze tieši pirms galvenā uzliesmojuma izstaro gandrīz neredzamu pirmszibšņu sēriju (pārbaudes pirmszibšņus). Kamera analizē pirmszibšņus, kas atstaroti no objektiem visos kadra apgabalos, un noregulē zibspuldzes jaudu, lai nodrošinātu dabīgu līdzsvaru starp galveno objektu un vides fona apgaismojumu.
  • Standarta i-TTL piespiedu zibspuldze: zibspuldzes jauda tiek pielāgota, lai nodrošinātu kadram standarta apgaismojuma līmeni; fona spilgtums netiek ņemts vērā. Ieteicams lietot uzņēmumos, kuros galvenais objekts ir izcelts uz fona detaļām, vai, ja tiek izmantota ekspozīcijas kompensācija. Ja ir atlasīta punkta mērīšanas opcija, standarta i-TTL piespiedu zibspuldze tiek aktivizēta automātiski.