Fotogrāfijas un video var apskatīt turpat kamerā.

 1. Nospiediet K pogu.

  Displejā tiks parādīts attēls.

 2. Skatiet papildu fotogrāfijas.

  Nospiediet 4 vai 2, lai skatītu papildu attēlus. Kad attēli tiek rādīti ekrānā, citus attēlus var skatīt, veicot ar pirkstu švīkas žestu pa kreisi vai pa labi pāri displejam. Lai beigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

Video skatīšana

Video faili tiek norādīti ar 1 ikonu. Lai sāktu atskaņošanu, displejā pieskarieties a ikonai vai nospiediet J; video atskaņošanas pašreizējā pozīcija tiks parādīta video norises joslā.

1 1 ikona
2 Garums
3 a ikona

 

4 Pašreizējais stāvoklis/kopējais garums
5 Video norises josla
6 Skaļums
7 Pamācība

Var veikt šādas darbības:

Darbība Apraksts
Pauze Lai pauzētu atskaņošanu, nospiediet 3.
Atskaņot Nospiediet J, lai atsāktu atskaņošanu, ja atskaņošana ir pauzēta vai patīšanas atpakaļ/uz priekšu laikā.
Patīt atpakaļ/uz priekšu Nospiediet 4, lai patītu atpakaļ, vai 2, lai patītu uz priekšu. Ikreiz, nospiežot taustiņu, ātrums palielinās 2×, 4×, 8× un 16×; turiet vadības elementu nospiestu, lai pārietu uz video sākumu vai beigām (pirmais kadrs tiek norādīts ar h displeja augšējā labajā stūrī, pēdējais kadrs tiek norādīts ar i). Ja atskaņošana ir pauzēta, video tiek patīts atpakaļ vai uz priekšu par vienu kadru uz katru spiedienu; turiet vadības elementu nospiestu, lai to nepārtraukti tītu atpakaļ vai patītu uz priekšu.
Sākt lēno atskaņošanu Nospiediet 3, kad video ir nopauzēts, lai sāktu lēno atskaņošanu.
Izlaist 10 s Groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu par vienu iedaļu, lai izlaistu 10 s uz priekšu vai atpakaļ.
Pāriet uz pēdējo vai pirmo kadru Lai pārietu uz pēdējo vai pirmo kadru, groziet grozāmo apakškomandu pārslēgu.
Regulēt skaļumu Nospiediet X, lai palielinātu skaļumu, nospiediet W (Q), lai to samazinātu.
Apgriezt video Lai skatītu video rediģēšanas opcijas, pauzējiet atskaņošanu un nospiediet i pogu.
Iziet Lai izietu uz pilnkadra atskaņošanas režīmu, nospiediet 1 vai K.
Atgriezties uzņemšanas režīmā Lai izietu uz uzņemšanas režīmu, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

Nevajadzīgo attēlu dzēšana

Lai izdzēstu pašreizējo fotogrāfiju, nospiediet O pogu. Ņemiet vērā, ka pēc izdzēšanas attēlus vairs nevar atgūt.

 1. Parādiet attēlu, kuru vēlaties izdzēst.

  Parādiet fotogrāfiju vai video, kuru vēlaties izdzēst, kā aprakstīts sadaļā „Atskaņošanas pamati” (0 Atskaņošanas pamati).

 2. Izdzēsiet attēlu.

  Nospiediet O pogu. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; vēlreiz nospiediet O pogu, lai izdzēstu attēlu un atgrieztos atskaņošanas režīmā. Lai izietu, neizdzēšot fotogrāfiju, nospiediet pogu K.

Dzēst

Lai izdzēstu atlasītos attēlus, visus atlasītajos datumos uzņemtos attēlus vai visus attēlus noteiktā atmiņas kartes vietā, izmantojiet atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst).