Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā lietot dažādas kameras vadības ierīces un displejus.

Skatu meklētājs

Pieliekot aci pie skatu meklētāja, tiek aktivizēts acs sensors, un rādījums tiek pārslēgts no ekrāna uz skatu meklētāju (ņemiet vērā, ka acs sensors reaģēs arī uz citiem priekšmetiem, piemēram, uz jūsu pirkstiem). Ja nepieciešams, skatu meklētāju var izmantot izvēlnēm un atskaņošanai.

Acs sensors

Dioptriju regulēšanas poga

Lai fokusētu skatu meklētāju, paceliet un grieziet dioptriju regulēšanas pogu; uzmanieties, lai ar pirkstu vai nagiem netraumētu aci. Kad fokuss ir noregulēts, iespiediet pogu atpakaļ.

Ilgstoša lietošana

Ja skatu meklētājs tiek lietots ilgstoši, jūs varat regulēt skatu meklētāja spilgtumu un nokrāsu, lai atvieglotu skatīšanu, atlasot pielāgotajam iestatījumam d8 (Apply settings to live view (Piemērot iestatījumus tiešā skata režīmam)) iestatījumu Off (Izslēgts).

Ekrāna režīma poga

Nospiediet ekrāna režīma pogu, lai pārslēgtos starp skatu meklētāju un ekrānu.

Nospiediet ekrāna režīma pogu, lai ritinātu displejus, kā parādīts tālāk.

 • Automatic display switch (Automātiska rādījuma pārslēgšana): pieliekot aci pie skatu meklētāja, rādījums tiek pārslēgts no ekrāna uz skatu meklētāju, bet, noņemot aci no skatu meklētāja, rādījums tiek pārslēgts no skatu meklētāja uz ekrānu.

 • Viewfinder only (Tikai skatu meklētājs): skatu meklētājs tiek izmantots gan uzņemšanai, gan darbībām ar izvēlnēm un atskaņošanai; ekrāns ir neaktīvs.

 • Monitor only (Tikai ekrāns): ekrāns tiek izmantots gan uzņemšanai, gan darbībām ar izvēlnēm un atskaņošanai; skatu meklētājs nedarbosies, pat ja pieliksiet aci pie skatu meklētāja.

 • Prioritize viewfinder (Prioritāte — skatu meklētājs): kamera darbojas tāpat kā esošās digitālās vienobjektīva spoguļkameras. Pieliekot aci pie skatu meklētāja, tas ieslēdzas, bet noņemot aci no skatu meklētāja, tas izslēdzas. Fotografēšanas režīmā ekrāns ir tukšs, savukārt video režīmā, atskaņošanas laikā vai, kamēr tiek rādītas izvēlnes, noņemot aci no skatu meklētāja, ieslēgsies ekrāns.

Ekrāna režīms

Pieejamo ekrāna režīmu izvēli var ierobežot, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Limit monitor mode selection (Ierobežot ekrāna režīma izvēli).

Skārienvadība

Skārienjutīgo ekrānu var izmantot kameras iestatījumu regulēšanai, fokusēšanai un aizvara atbrīvošanai, fotogrāfiju un video skatīšanai, teksta ievadīšanai un darbībām ar izvēlnēm. Skārienvadība nav pieejama, kamēr tiek lietots skatu meklētājs.

Fokusēšana un aizvara atbrīvošana

Pieskarieties ekrānam, lai fokusētu kameru atlasītajā punktā (skāriena AF). Fotogrāfiju uzņemšanas režīmā aizvars tiks atbrīvots, kad pacelsiet pirkstu no displeja (skārienaizvars).

Skāriena AF iestatījumus var noregulēt, pieskaroties W ikonai (0 Skārienaizvars).

Iestatījumu pielāgošana

Displejā pieskarieties iezīmētajiem iestatījumiem un, pieskaroties ikonām vai slīdņiem, izvēlieties vajadzīgo opciju. Lai atlasītu vajadzīgo opciju un atgrieztos iepriekšējā displejā, pieskarieties Z vai nospiediet J.

Atskaņošana

Velciet švīkas žestu pa kreisi vai pa labi, lai pilnkadra atskaņošanas laikā skatītu citus attēlus.

Pilnkadra skatā, pieskaroties displeja apakšējai malai, paceļas kadru pārtīšanas josla. Slidiniet pirkstu pa kreisi vai pa labi pa joslu, lai to ātri ritinātu uz citiem attēliem.

Kadru virzīšanas josla

Izmantojiet izplešanas un savilkšanas žestus, lai tuvinātu un tālinātu attēlu, un slidiniet, lai ritinātu attēlus. Jūs varat arī divreiz ātri pieskarties displejam, lai tuvinātu, atrodoties pilnkadra atskaņošanā, vai atceltu tālummaiņu.

Lai pilnkadra atskaņošanas skatā tālinātu līdz sīktēlu skatam, izmantojiet savilkšanas žestu. Lietojiet savilkšanas un izplešanas žestus, lai izvēlētos parādīto attēlu skaitu — 4, 9 un 72 kadrus.

Video atskaņošana

Pieskarieties ekrāna vednim, lai sāktu video atskaņošanu (video ir norādīti ar 1 ikonu). Pieskarieties displejam, lai pauzētu vai atsāktu, vai arī pieskarieties Z, lai izietu uz pilnkadra atskaņošanas režīmu.

Pamācība

i izvēlne

Pieskarieties i ikonai, lai uzņemšanas laikā parādītu i izvēlni (0 i poga (i ikona), i poga).

Pieskarieties vienumiem, lai skatītu opcijas.

Teksta ievadīšana

Kad ir parādīta tastatūra, varat ievadīt tekstu, pieskaroties taustiņiem (lai pārslēgtos uz lielo un mazo burtu reģistru un simbolu tastatūru, pieskarieties tastatūras atlasīšanas pogai) vai pārvietojiet kursoru, pieskaroties teksta displeja apgabalam.

Teksta displeja apgabals

Tastatūras apgabals

Tastatūras atlasīšana

Slidiniet augšup vai lejup, lai ritinātu.

Pieskarieties izvēlnes ikonai, lai izvēlētos izvēlni.

Pieskarieties izvēlnes vienumiem, lai parādītu opcijas, un pieskarieties ikonām vai slīdņiem, lai tos mainītu.

Lai izietu, nemainot iestatījumus, pieskarieties Z.

Skārienekrāns

Skārienekrāns reaģē uz statisko elektrību un var nereaģēt, ja ir pārklāts ar trešo pušu aizsargplēvēm, vai pieskarsieties ekrānam ar nagiem vai cimdos tērptām rokām, vai arī pieskarsieties tam vienlaikus vairākos punktos. Nelietojiet pārmērīgu spēku un nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem.

Skārienvadības iespējošana vai atspējošana

Skārienvadību var iespējot un atspējot, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Touch controls (Skārienvadība) (0 Touch controls (Skārienvadība)).

DISP poga

Izmantojiet DISP pogu, lai skatītu vai paslēptu indikatorus, kas tiek rādīti monitorā vai skatu meklētājā.

Fotogrāfiju uzņemšanas režīms

Fotogrāfiju uzņemšanas režīmā, nospiežot DISP pogu, displejs mainās šādi:

Indikatori ieslēgti

Vienkāršots displejs

Histogramma 1

Virtuālais redzesloks

Informācijas displejs 2

Zibspuldzes informācija 2, 3

Netiek rādīts, ja pielāgotajam iestatījumam d8 (Apply settings to live view (Piemērot iestatījumus tiešā skata režīmam)) ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), vai daudzkārtējas ekspozīcijas režīmā vienumam Overlay shooting (Uzņemšana ar pārklāšanu) ir atlasīts iestatījums On (Ieslēgts).

Netiek parādīts skatu meklētājā.

Tiek parādīts, ja piederumu pieslēgvietā ir uzstādīta papildu zibspuldze SB-5000, SB-500, SB-400 vai SB-300 vai ja bezvadu tālvadības ierīce WR-R10 vada zibspuldzes, izmantojot zibspuldžu radio vadības sistēmu.

Video režīms

Video režīmā, nospiežot DISP pogu, displejs mainās šādi:

Indikatori ieslēgti

Vienkāršots displejs

Histogramma

Virtuālais redzesloks

Apakškomandu kursortaustiņš

Izmantojiet apakškomandu kursortaustiņu kā kursorsviru, lai atlasītu fokusa punktu, vai arī nospiediet apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu, lai fiksētu fokusu un ekspozīciju (0 Apakškomandu kursortaustiņš, Fokusa un ekspozīcijas fiksēšana).

AF-ON poga

Autofokusa režīmā AF-ON pogu var izmantot, lai fokusētu kameru.

Grozāmie komandu pārslēgi

Izmantojiet grozāmos komandu pārslēgus aizvara ātruma vai apertūras atvēruma regulēšanai, vai arī lietojiet tos kombinācijās ar citām pogām, lai mainītu kameras iestatījumus.

Grozāmais apakškomandu pārslēgs

Galvenais grozāmais komandu pārslēgs

G poga

Lai skatītu izvēlnes, nospiediet G pogu.

Izvēļņu lietošana

Izmantojot kursortaustiņu un J pogu, varat pārvietoties pa izvēlnēm.

 • 1: Pārvieto kursoru uz augšu
 • 3: Pārvieto kursoru uz leju
 • 4: Atceļ izvēli un atgriežas iepriekšējā izvēlnē
 • 2: Atlasa iezīmēto vienumu vai parāda apakšizvēlni
 • J: Atlasa iezīmēto vienumu
 1. Iezīmējiet pašreizējās izvēlnes ikonu.

  Nospiediet 4, lai iezīmētu pašreizējās izvēlnes ikonu.

 2. Atlasiet izvēlni.

  Lai atlasītu vajadzīgo izvēlni, nospiediet 1 vai 3.

 3. Novietojiet kursoru atlasītajā izvēlnē.

  Nospiediet 2, lai novietotu kursoru atlasītajā izvēlnē.

 4. Iezīmējiet izvēlnes vienumu.

  Lai iezīmētu izvēlnes vienumu, nospiediet 1 vai 3 (pelēkie vienumi pašlaik nav pieejami, un tos nevar atlasīt).

 5. Parādiet opcijas.

  Nospiediet 2, lai parādītu atlasītā izvēlnes vienuma opcijas.

 6. Iezīmējiet opciju.

  Lai iezīmētu opciju, nospiediet 1 vai 3 (pelēkās opcijas pašlaik nav pieejamas, un tās nevar atlasīt).

 7. Atlasiet iezīmēto vienumu.

  Nospiediet J, lai atlasītu iezīmēto vienumu. Lai izietu, neveicot atlasi, nospiediet G pogu. Lai izietu no izvēlnēm un atgrieztos uzņemšanas režīmā, nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu.

Pārvietoties pa izvēlnēm var arī, izmantojot skārienvadību (0 Pārvietošanās pa izvēlnēm).

d (palīdzības) ikona

Ja ekrāna apakšējā kreisajā stūrī parādās ikona d, nospiežot W (Q) pogu, var apskatīt pašreiz atlasītās opcijas vai izvēlnes aprakstu. Lai ritinātu tekstu, nospiediet 1 vai 3 vai vēlreiz nospiediet W (Q), lai atgrieztos izvēlnē.

i poga (i ikona)

Lai ātri piekļūtu bieži izmantotiem iestatījumiem, nospiediet i pogu vai pieskarieties displejā i ikonai.

vai

Pieskarieties vēlamajam vienumam vai iezīmējiet vienumus un nospiediet J, lai apskatītu opcijas. Var arī regulēt iestatījumus, iezīmējot vienumus un grozot grozāmos komandu pārslēgus. Fotogrāfiju uzņemšanas režīmā (0 Fotogrāfiju uzņemšanas režīma i izvēlne) parādītie vienumi atšķiras no video režīmā (0 Video režīma i izvēlne) parādītajiem.

Atskaņošanas i izvēlne

Nospiežot i pogu atskaņošanas laikā, tiek parādīta bieži izmantoto atskaņošanas opciju kontekstatkarīgā izvēlne.

i izvēlnes pielāgošana

Fotogrāfiju uzņemšanas režīmā i izvēlnē redzamos vienumus var izvēlēties, izmantojot pielāgoto iestatījumu f1 (Customize i menu (Pielāgot i izvēlni)).

 1. Atlasiet pielāgoto iestatījumu f1.

  Pielāgoto iestatījumu izvēlnē iezīmējiet pielāgoto iestatījumu f1 (Customize i menu (Pielāgot i izvēlni)) un nospiediet J (informāciju par izvēļņu lietošanu skatiet sadaļā „G poga”, 0 G poga).

 2. Izvēlieties vienumu.

  Iezīmējiet izvēlnes vienumu, kuru vēlaties rediģēt, un nospiediet J.

 3. Izvēlieties opciju.

  Iezīmējiet opciju un nospiediet J, lai to piešķirtu atlasītajam vienumam, un atgriezieties 2. darbībā parādītajā izvēlnē. Ja vajadzīgs, atkārtojiet 2. un 3. darbību.

 4. Izejiet.

  Lai saglabātu izmaiņas un izietu, nospiediet G pogu.

Opcijas, kuras var tikt piešķirtas i izvēlnei

Fotogrāfiju uzņemšanas režīmā i izvēlnei var piešķirt tālāk norādītās opcijas:

 • Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu)
 • Image quality (Attēla kvalitāte)
 • Image size (Attēla izmērs)
 • Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija)
 • ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
 • White balance (Baltā balanss)
 • Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)
 • Color space (Krāstelpa)
 • Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
 • Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana)
 • High ISO NR (Augsta ISO trokšņu
  samazināšana)
 • Metering (Mērīšana)
 • Flash mode (Zibspuldzes režīms)
 • Flash compensation (Zibspuldzes
  kompensācija)
 • Focus mode (Fokusa režīms)
 • AF-area mode (AF apgabala režīms)
 • Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana)
 • Auto bracketing (Automātiskā
  vairākkadru uzņemšana)
 • Multiple exposure (Daudzkārtēja
  ekspozīcija)
 • HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons))
 • Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas)
 • Release mode (Atbrīvošanas režīms)
 • Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)
 • Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)
 • Shutter type (Aizvara tips)
 • Apply settings to live view (Piemērot iestatījumus tiešā skata režīmam)
 • Split-screen display zoom (Tālummaiņa sadalītā ekrāna skatījumā)
 • Peaking highlights (Kontūru izgaismojumi)
 • Monitor/viewfinder brightness (Ekrāna/skatu meklētāja spilgtums)
 • Bluetooth connection (Bluetooth savienojums)
 • Wi-Fi connection (Wi-Fi savienojums)

Video režīma i izvēlni var pielāgot, izmantojot pielāgoto iestatījumu g1 (Customize i menu (Pielāgot i izvēlni)); pieejamās opcijas atšķiras no tām, kas ir pieejamas fotogrāfiju uzņemšanas režīmā.

Funkciju pogas (Fn1 un Fn2)

Pogas Fn1 un Fn2 var izmantot arī, lai uzņemšanas laikā ātri piekļūtu atlasītiem iestatījumiem. Šīm pogām piešķirtos iestatījumus var izvēlēties, izmantojot pielāgoto iestatījumu f2 (Custom control assignment (Pielāgotās vadības piešķire)), bet atlasītos iestatījumus var regulēt, nospiežot pogu un grozot grozāmos komandu pārslēgus. Esot aktīviem noklusējuma iestatījumiem, Fn1 pogu izmanto baltā balansa regulēšanai, bet Fn2 pogu — fokusa un AF apgabala režīma atlasīšanai.

Fn1 poga

Fn2 poga

Funkciju pogu pielāgošana

Funkcijas, kuras funkciju pogas pilda fotogrāfiju uzņemšanas režīmā, izvēlas, izmantojot pielāgoto iestatījumu f2 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)).

 1. Atlasiet pielāgoto iestatījumu f2.

  Pielāgoto iestatījumu izvēlnē iezīmējiet pielāgoto iestatījumu f2 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) un nospiediet J (informāciju par izvēļņu lietošanu skatiet sadaļā „G poga”, 0 G poga).

 2. Izvēlieties pogu.

  Iezīmējiet vēlamās pogas opciju un nospiediet J. Atlasiet vienumu Fn1 button (Fn1 poga), lai izvēlētos lomu, kas tiks piešķirta Fn1 pogai, vai izvēlieties Fn2 button (Fn2 poga), lai izvēlētos lomu, kas tiks piešķirta Fn2 pogai.

 3. Izvēlieties opciju.

  Iezīmējiet opciju un nospiediet J, lai to piešķirtu atlasītajai pogai, un atgriezieties 2. darbībā parādītajā izvēlnē. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai izvēlētos lomu, kas tiks piešķirta atlikušajai pogai.

 4. Izejiet.

  Lai saglabātu izmaiņas un izietu, nospiediet G pogu.

Lomas, kuras var tikt piešķirtas funkciju pogām

Fotogrāfiju uzņemšanas režīmā funkciju pogām var piešķirt tālāk norādītās lomas:

 • AF-ON
 • AF lock only (Tikai AF fiksators)
 • AE lock (Hold) (AE fiksators (turēt))
 • AE lock (Reset on release) (AE fiksators (atbrīvojot atiestatīt))
 • AE lock only (Tikai AE fiksators)
 • AE/AF lock (AE/AF fiksators)
 • Zibspuldzes vērtības fiksēšana
 • c disable/enable (c atspējot/iespējot)
 • Preview (Priekšskatījums)
 • Matrix metering (Matricas mērīšana)
 • Center-weighted metering (Centra svērtā mērīšana)
 • Spot metering (Punkta mērīšana)
 • Highlight-weighted metering (Gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana)
 • Bracketing burst (Vairākkadru dublēšanas sērijveida uzņemšana)
 • Sync. release selection (Sinhronizētas atbrīvošanas atlase)
 • + NEF (RAW)
 • Subject tracking (Objekta paredzēšana)
 • Framing grid display (Kadrēšanas režģa rādīšana)
 • Zoom on/off (Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta)
 • MY MENU (MANA IZVĒLNE)
 • Access top item in MY MENU (Piekļūt cilnes MANA IZVĒLNE augšējam vienumam)
 • Playback (Atskaņošana)
 • Protect (Aizsargāt)
 • Izvēlēties attēla apgabalu
 • Image quality/size (Attēla kvalitāte/izmērs)
 • White balance (Baltā balanss)
 • Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)
 • Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)
 • Metering (Mērīšana)
 • Flash mode/compensation (Zibspuldzes režīms/kompensācija)
 • Focus mode/AF-area mode (Fokusa režīms/AF apgabala režīms)
 • Auto bracketing (Automātiskā
  vairākkadru uzņemšana)
 • Multiple exposure (Daudzkārtēja
  ekspozīcija)
 • HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons))
 • Exposure delay mode (Ekspozīcijas
  aizturēšanas režīms)
 • Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana)
 • Peaking highlights (Kontūru izgaismojumi)
 • Rating (Vērtēšana)
 • Choose non-CPU lens number (Izvēlēties objektīva bez centrālā procesora numuru)
 • None (Nekas)

Video režīmā funkciju pogām piešķirtās lomas var izvēlēties, izmantojot pielāgoto iestatījumu g2 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)); pieejamās opcijas atšķiras no tām, kas ir pieejamas fotogrāfiju uzņemšanas režīmā.