Tālāk aprakstīti dažu izplatītu problēmu risinājumi.

Akumulators/displejs

 • Kamera ir ieslēgta, bet nereaģē: pagaidiet, līdz beidzas ierakstīšana. Ja problēma turpinās, izslēdziet kameru. Ja kamera neizslēdzas, izņemiet akumulatoru un ievietojiet to atpakaļ; ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet un atkal pievienojiet maiņstrāvas adapteri. Ņemiet vērā, ka, lai gan, izņemot vai atvienojot strāvas avotu, visi pašlaik ierakstāmie dati tiks zaudēti, jau ierakstītie dati netiks ietekmēti.
 • Skatu meklētājs vai ekrāns neieslēdzas:

  • Izmantojot ekrāna režīma pogu, izvēlieties citu ekrāna režīmu (ņemiet vērā, ka vispirms vēlamais režīms var būt jāiespējo, izmantojot iestatīšanas izvēlnes opciju Limit monitor mode selection (Ierobežot ekrāna režīma atlasīšanu)).
  • Putekļi, plūksnas un citi uz acs sensora esoši svešķermeņi var apgrūtināt tā normālu darbību. Notīriet acs sensoru ar pūtēju.
 • Skatu meklētājs nav fokusā: lai fokusētu skatu meklētāju, groziet dioptriju regulēšanas pogu. Ja problēma tādējādi netiek novērsta, atlasiet AF-S, viena punkta AF un centrālo fokusa punktu un pēc tam kadrējiet kontrastainu objektu centrālajā fokusa punktā un nospiediet līdz pusei aizvara atbrīvošanas pogu, lai fokusētu kameru. Kamerai esot fokusā, izmantojiet dioptriju regulēšanas pogu, lai panāktu, ka objekts skatu meklētājā ir skaidri saskatāms.
 • Displeji izslēdzas bez brīdinājuma: izvēlieties ilgāku aizturi pielāgotajam iestatījumam c3 (Power off delay (Izslēgšanas aizture)).
 • Vadības panelis nereaģē un ir tumšs: vadības paneļa reakcijas laiks un spilgtums mainās atkarībā no temperatūras.

Uzņemšana

 • Kamerai vajadzīgs ilgs laiks, lai ieslēgtos: izdzēsiet failus vai mapes.
 • Aizvara atbrīvošana ir atspējota:

  • Atmiņas karte ir pilna.
  • Iestatīšanas izvēlnes vienumam Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) ir atlasīta opcija Release locked (Atbrīvošana bloķēta), un nav ievietota atmiņas karte.
  • Režīms S ir atlasīts laikā, kad aizvara ātrumam ir atlasīts iestatījums Bulb (Spuldzīte) vai Time (Laiks).
 • Kamera lēni reaģē uz aizvara atbrīvošanas pogu: pielāgotajam iestatījumam d4 (Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms)) atlasiet iestatījumu Off (Izslēgts).
 • Nepārtrauktas atbrīvošanas režīmos ikreiz, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, tiek uzņemts tikai viens kadrs: izslēdziet HDR.
 • Fotogrāfijas nav fokusā: lai fokusētu, izmantojot autofokusu, atlasiet fokusa režīmam opciju AF-S, AF-C vai AF-F. Ja kamera nevar fokusēties, izmantojot autofokusu (0 Autofokuss), izmantojiet manuālo fokusu vai fokusa fiksatoru.
 • Neatskan pīkstieni:

  • Iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai Beep options (Pīkstiena opcijas) > Beep on/off (Pīkstiens ieslēgts/izslēgts) ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts).
  • Fokusa režīmam ir atlasīts iestatījums AF-C.
  • Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumam Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) ir atlasīta opcija On (Ieslēgts).
  • Kamera ir video režīmā.
 • Nav pieejams pilns aizvara ātrumu diapazons: tiek lietota zibspuldze. Zibspuldzes sinhronizācijas ātrumu var atlasīt, izmantojot pielāgoto iestatījumu e1 (Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums)); lai, izmantojot saderīgas papildu zibspuldzes, iegūtu pilnu aizvara ātrumu diapazonu, izvēlieties iestatījumu 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (automātisks FP)).
 • Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu līdz pusei, tiek fiksēts fokuss.: ja fokusa režīmam ir atlasīta opcija AF-C, fokusu var fiksēt, nospiežot apakškomandu kursortaustiņa vidējo pogu.
 • Nevar mainīt fokusa punktu: fokusa punkta atlasīšana nav pieejama automātiskā apgabala AF režīmā; izvēlieties citu AF apgabala režīmu.
 • Kamera lēni ieraksta fotogrāfijas: izslēdziet ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšanu.
 • Šķiet, ka fotogrāfijās un video ekspozīcija nav tāda pati kā displejā parādītajā priekšskatījumā: lai priekšskatītu izmaiņu ietekmi uz iestatījumiem, kas ietekmē ekspozīciju un krāsas, pielāgotajam iestatījumam d8 (Apply settings to live view (Piemērot iestatījumus tiešā skata režīmam)) atlasiet opciju On (Ieslēgts). Ņemiet vērā, ka vienumiem Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) un Viewfinder brightness (Skatu meklētāja spilgtums) veiktās izmaiņas nekādi neietekmē ar kameru ierakstītos attēlus.
 • Video režīmā parādās mirgoņa vai joslas: video uzņemšanas izvēlnē atlasiet vienumu Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) un izvēlieties vietējā maiņstrāvas elektriskā tīkla frekvencei atbilstošu opciju.
 • Video režīmā parādās mirgoņa vai joslas: uzņēmums tiek kadrēts mirgojošas zīmes, zibspuldzes vai cita īslaicīga gaismas avota apgaismojumā.
 • Fotogrāfijās parādās plankumi: notīriet objektīva priekšējos un aizmugures elementus. Ja problēma turpinās, notīriet attēla sensoru.
 • Bokē ir neregulārs: izmantojot ātrus aizvara ātrumus un/vai ātrus objektīvus, var būt pamanāma neregulāra bokē efekta forma. To var samazināt, izvēloties lēnākus aizvara ātrumus un/vai lielākus f skaitļus.
 • Attēlus ietekmē ievērojama dubultošanās vai uzplaiksnījums: attēlos, kuros ir saule vai citi spilgti gaismas avoti, ir iespējama dubultošanās vai uzplaiksnījumi. Šos efektus var mazināt, piestiprinot objektīva pārsegu vai kadrējot uzņēmumus tā, lai spilgtas gaismas avoti paliktu ārpus kadra. Jūs varat izmantot arī citu tehniku, piemēram, noņemt objektīva filtrus, izvēlēties citu aizvara ātrumu vai uzņemt fotogrāfijas bez skaņas.
 • Uzņemšana negaidīti beidzas vai nesākas: Uzņemšana negaidīti beidzas vai nesākas: uzņemšana var beigties automātiski, lai nepieļautu kameras iekšējo shēmu bojājumus, ja ir pārāk augsta apkārtējās vides temperatūra vai ja kamera ir ilgstoši izmantota sērijveida uzņemšanai, video ierakstīšanai vai tamlīdzīgi. Ja uzņemšanu nevar veikt tādēļ, ka kamera ir pārkarsusi, pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās shēmas, un mēģiniet vēlreiz. Ņemiet vērā, ka kamera, tai pieskaroties, var būt silta, taču tas neliecina par darbības traucējumiem.
 • Uzņemšanas laikā displejā redzami attēla defekti: tuvinot caur objektīvu redzamo skatu, var parādīties trokšņi (brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums un svītras) un negaidītas krāsas. Uzņemšanas laikā brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums un spilgti plankumi var parādīties arī kameras iekšējo shēmu temperatūras paaugstināšanās rezultātā; izslēdziet kameru, ja tā netiek lietota. Pie augstākām ISO jutības vērtībām trokšņi var kļūt pamanāmāki ilgās ekspozīcijās vai attēlos, kas ierakstīti, kad ir paaugstināta kameras temperatūra. Ņemiet vērā, ka trokšņu izplatība displejā var atšķirties no galīgajā attēlā redzamās. Lai samazinātu trokšņus, noregulējiet iestatījumus, piemēram, ISO jutīgumu, aizvara ātrumu vai Aktīvo D-Lighting.
 • Kamera nespēj izmērīt baltā balansu: objekts ir pārāk tumšs vai pārāk spilgts.
 • Attēlus nevar atlasīt kā iepriekš iestatīta baltā balansa avotu: attiecīgie attēli ir izveidoti, izmantojot citu kameras modeli.
 • Nav pieejama baltā balansa vairākkadru dublēšana:

  • Attēlu kvalitātei atlasītā attēla kvalitātes opcija ir NEF (RAW) vai NEF + JPEG.
  • Ir ieslēgta daudzkārtēja ekspozīcija vai fotogrāfiju uzņemšana, izmantojot HDR (augstu dinamisko diapazonu).
 • Picture Control efekti dažādiem attēliem izpaužas dažādi: vienumam Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), ir atlasīta uz opciju Auto (Automātiski) balstīta Picture Control vai vienumam Quick sharp (Ātrā asuma palielināšana), attēla kontrastam vai piesātinājumam ir atlasīts iestatījums A (automātiski). Lai fotogrāfiju sērijās iegūtu noturīgus rezultātus, izvēlieties citu iestatījumu.
 • Nevar mainīt mērīšanas veidu: ir aktīvs automātiskās ekspozīcijas fiksators.
 • Nevar izmantot ekspozīcijas kompensāciju: izvēlieties režīmu P, S vai A.
 • Ilgās ekspozīcijās parādās trokšņi (krāsaini plankumi vai citi defekti): iespējojiet ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšanu.
 • Nedeg AF palīggaismotājs:

  • Pielāgotajam iestatījumam a12 (Built-in AF-assist illuminator (Iebūvēts AF palīggaismotājs)) atlasiet opciju On (Ieslēgts).
  • Apgaismotājs neiedegas video režīmā vai, ja fokusa režīmam ir atlasīts iestatījums AF-C vai MF.
 • Video failiem netiek ierakstīta skaņa: video uzņemšanas izvēlnes vienumam Microphone sensitivity (Mikrofona jutība) ir atlasīta opcija Microphone off (Mikrofons izslēgts).

Atskaņošana

 • Netiek atskaņoti NEF (RAW) attēli: attēli ir uzņemti ar attēla kvalitātes iestatījumu NEF + JPEG.
 • Kamera neparāda attēlus, kas uzņemti ar citām kamerām: ar citu marku kamerām uzņemtie attēli var netikt parādīti pareizi.
 • Atskaņošanas laikā dažas fotogrāfijas netiek parādītas: atlasiet vienumam Playback folder (Atskaņošanas mape) opciju All (Visas).
 • Vertikālas (portreta) orientācijas fotogrāfijas tiek parādītas horizontālā (ainavas) orientācijā:

  • Atlasiet atskaņošanas izvēlnes vienumam Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana) opciju On (Ieslēgts).
  • Fotoattēli tiek parādīti attēlu apskates režīmā.
  • Uzņemot fotogrāfiju, kamera ir bijusi vērsta uz augšu vai leju.
 • Nevar izdzēst attēlus: attēli ir aizsargāti. Noņemiet aizsardzību.
 • Nevar retušēt attēlus: ar šo kameru nav iespējams rediģēt attēlu.
 • Kamera parāda paziņojumu, ka mapē nav attēlu: vienumam Playback folder (Atskaņošanas mape) atlasiet iestatījumu All (Visas).
 • Nevar izdrukāt attēlus: NEF (RAW) un TIFF fotogrāfijas nevar izdrukāt, izmantojot tiešo USB savienojumu. Pārsūtiet fotogrāfijas uz datoru un izdrukājiet, izmantojot NX Studio. NEF (RAW) fotogrāfijas var saglabāt JPEG formātā, izmantojot retušas izvēlnes opciju NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apstrāde).
 • Fotogrāfijas netiek parādītas HDMI ierīcēs: pārbaudiet, vai ir pievienots HDMI vads (pieejams atsevišķi).
 • Izvads uz HDMI ierīcēm nedarbojas kā paredzēts:

  • Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots HDMI vads.
  • Iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai HDMI > Advanced (Uzlabots) > External recording control (Ārējā ierakstīšanas vadība) atlasiet iestatījumu Off (Izslēgts).
  • Iestatīšanas izvēlnē atlasiet vienumu Reset all settings (Atiestatīt visus iestatījumus) un pārbaudiet vēlreiz.
 • NX Studio attēla netīrumu noņemšanas funkcija nedod vēlamo efektu: attēla sensora tīrīšana maina putekļu atrašanās vietu uz attēla sensora. Pirms attēla sensora tīrīšanas ierakstītos netīrumu noņemšanas atsauces datus nevar izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas pēc attēla sensora tīrīšanas; tāpat pēc attēla sensora tīrīšanas netīrumu noņemšanas ierakstītos atsauces datus nevar izmantot fotogrāfijām, kas uzņemtas pirms attēla sensora tīrīšanas.
 • Datori NEF (RAW) attēlus neparāda tādā pašā veidā kā kamera: trešo pušu programmatūra neparāda Picture Controls, Aktīvās D-Lighting, vinjetes vadības un tamlīdzīgus efektus. Izmantojiet NX Studio.
 • Attēlus nevar pārsūtīt uz datoru: datora operētājsistēma nav saderīga ar kameru vai attēlu pārsūtīšanas programmatūru. Lai kopētu attēlus datorā, izmantojiet karšu lasītāju vai kartes slotu.

Bluetooth un Wi-Fi (bezvadu tīkli)

 • Viedierīce neparāda kameras SSID (tīkla nosaukumu):

  • Pārliecinieties, ka kameras iestatīšanas izvēlnē vienumam Airplane mode (Lidojuma režīms) ir atlasīts iestatījums Disable (Atspējot).
  • Pārliecinieties, ka kameras iestatīšanas izvēlnes vienumu secībai Connect to smart device (Savienot ar viedierīci) > Pairing (Bluetooth) (Pārošana (Bluetooth)) > Bluetooth connection (Bluetooth savienojums) ir atlasīts iestatījums Enable (Iespējot).
  • Pamēģiniet izslēgt viedierīces Wi-Fi funkciju un ieslēgt to no jauna.
 • Kamera nevar izveidot savienojumu ar bezvadu printeriem un citām bezvadu ierīcēm: šo kameru var savienot tikai ar datoriem un viedierīcēm.

Dažādi

 • Nepareizs ierakstīšanas datums: kameras pulkstenis nav tik precīzs kā lielākā daļa rokas pulksteņu vai mājas pulksteņu. Regulāri pārbaudiet pulksteni, salīdzinot to ar precīzākiem laikrāžiem un, ja vajadzīgs, atiestatiet to.
 • Nevar atlasīt dažus izvēlnes vienumus: dažas opcijas var nebūt pieejamas pie noteiktām iestatījumu kombinācijām vai ja nav ievietota atmiņas karte.