Koble til FTP-servere via Ethernet eller trådløst LAN.

Nettverksinnstillinger

Legg til kameranettverksprofiler. Dette elementet kan også brukes til å velge fra eksisterende nettverksprofiler.

Opprett profil

Opprett nye nettverksprofiler ( trådløst LAN , Ethernet ).

 • Hvis det allerede eksisterer mer enn én profil, kan du trykke J for å velge en profil og koble til det valgte nettverket.

 • For å redigere en eksisterende profil, uthev den og trykk på 2 .

Alternativ

Beskrivelse

[ Generelt ]

 • [ Profilnavn ]: Gi profilen nytt navn.

 • [ Passordbeskyttelse ]: Velg [ ] for å kreve at et passord angis før profilen kan endres. For å endre passordet, uthev [ ] og trykk på 2 .

[ Trådløs ]

Vis tilkoblingsinnstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.

 • Infrastrukturmodus : Juster innstillinger for tilkobling til et nettverk via en ruter.

  • [ SSID ]: Angi nettverkets SSID.

  • [ Kanal ]: Velges automatisk.

  • [ Autentisering/kryptering ]: Velg typen kryptering som brukes på det trådløse nettverket.

  • [ Passord ]: Skriv inn nettverkspassordet.

 • Tilgangspunktmodus : Juster innstillinger for direkte trådløs tilkobling til kameraet.

  • [ SSID ]: Velg kameraets SSID.

  • [ Kanal ]: Velg [ Auto ] eller [ Manuell ].

  • [ Autentisering/kryptering ]: Velg typen kryptering som brukes på det trådløse nettverket.

  • [ Passord ]: Hvis et annet alternativ enn [ OPEN ] er valgt for [ Autentisering/kryptering ], kan dette elementet brukes til å endre kamerapassordet.

[ TCP/IP ]

Juster TCP/IP-innstillinger for infrastrukturtilkoblinger. En IP-adresse kreves.

 • [ Få automatisk ]: Hvis [ ] er valgt, vil IP-adressen og subnettmasken for tilkoblinger i infrastrukturmodus hentes via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering. Velg [ OFF ] for å angi IP-adressen ([ Address ]) og subnettmasken ([ Mask ]) manuelt.

 • [ Gateway ]: Angi nettverkets standard gateway-adresse, om nødvendig.

 • [ Domain Name Server (DNS) ]: Hvis en DNS er tilstede på samme nettverk som FTP-serveren, skriv inn adressen.

[ FTP ]

 • [ Servertype ]: Velg FTP-servertype og skriv inn URL eller IP-adresse, destinasjonsmappe og portnummer. En IP-adresse kreves.

 • [ PASV-modus ]: Velg [ ] for å aktivere PASV-modus.

 • [ Anonym pålogging ]: Velg [ ] for anonym pålogging. Dette alternativet kan bare brukes med servere som er konfigurert for anonym pålogging. Velg [ AV ] for å oppgi bruker-ID og passord.

 • [ Proxyserver ]: Aktiver dette alternativet etter behov.

Kopi til/fra kort

Del nettverksprofiler.

 • Hvis to minnekort er satt inn, vil profilene bli kopiert til og fra kortet i spor 1.

Alternativ

Beskrivelse

[ Kopier profil fra kort ]

Kopier profiler fra rotkatalogen til minnekortet til kameraprofillisten.

[ Kopier profil til kort ]

Kopier profiler fra kameraet til minnekortet. Marker en profil og trykk på J for å kopiere den til minnekortet.

 • Passordbeskyttede profiler kan ikke kopieres.

Avslutt gjeldende tilkobling

Avslutt tilkoblingen til gjeldende nettverk.

Alternativer

Juster opplastingsinnstillingene.

Automatisk opplasting

Velg [ ] for å merke nye bilder for opplasting etter hvert som de tas.

 • Opplastingen begynner først etter at bildet er lagret på minnekortet. Pass på at det er satt inn et minnekort i kameraet.

 • Videoer blir ikke lastet opp automatisk når opptaket er fullført. De må i stedet lastes opp fra avspillingsskjermen ( Velge bilder for opplasting ).

Slett etter opplasting

Velg [ ON ] for å slette bilder fra kameraets minnekort automatisk når opplastingen er fullført.

 • Filer merket for overføring før du valgte [ ] slettes ikke.

 • Sletting kan bli suspendert under enkelte kameraoperasjoner.

Last opp RAW + JPEG som

Når du laster opp RAW + JPEG-bilder, velg om du vil laste opp både NEF (RAW)- og JPEG-filene eller bare JPEG-kopien.

 • Når [ RAW-spor 1 - JPEG-spor 2 ] er valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen, gjelder alternativet som er valgt for [ Last opp RAW + JPEG som ] bare for bilder lastet opp automatisk ved å velge [ ] for [ Automatisk opplasting ].

JPEG + JPEG-sporvalg

Velg et kildespor for automatisk opplasting når du tar bilder med [ JPEG-spor 1 - JPEG-spor 2 ] valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen.

Last opp RAW-video som

Når du laster opp videoer tatt med [ N-RAW 12-bit (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] valgt for [ Video filtype ] i videoopptaksmenyen, velg om du vil laste opp både RAW og MP4 filer eller bare MP4-kopien.

Overskriv hvis samme navn

Velg [ ] for å overskrive filer med dupliserte navn under opplasting. Velg [ AV ] for å legge til numre i navnene på nylig opplastede filer etter behov for å forhindre at eksisterende filer overskrives.

Beskytt hvis merket for opplasting

Velg [ ] for automatisk å beskytte filer merket for opplasting. Beskyttelsen fjernes etter hvert som filene lastes opp.

Last opp merking

Velg [ ON ] for å legge til et tidsstempel til bildene på kameraets minnekort som angir tidspunktet for opplasting.

Tidsstemplet kan sees ved hjelp av NX Studio. For mer informasjon, se NX Studios elektroniske hjelp.

Last opp mappe

Merk alle bilder i en valgt mappe for opplasting. Merking vil bli brukt på alle bilder, uavhengig av om de er lastet opp tidligere.

Videoer blir ikke merket for opplasting. De må i stedet lastes opp fra avspillingsskjermen.

Opphev alle?

Fjern opplastingsmerking fra alle bilder. Opplasting av bilder med et «opplasting»-ikon vil umiddelbart bli avsluttet.