Dodajte komentar novim fotografijama kako budu snimljene. Komentari se mogu pogledati na kartici NX Studio [ Info ].

Unesite komentar

Unesite komentar do 36 karaktera. Označite [ Input comment ] i pritisnite 2 za prikaz dijaloga za unos teksta. Za informacije o unosu teksta, pogledajte “Unos teksta” ( Unos teksta ).

Priložite komentar

Komentari će biti priloženi slikama snimljenim dok je [ Priloži komentar ] [ UKLJUČENO ].

Informacije o fotografiji
  • Komentari se mogu pogledati na stranici [ Ostali podaci o snimanju ] na ekranu informacija o fotografiji.

  • Da biste prikazali stranicu [ Ostali podaci o snimanju ], odaberite ( M ) i [ Podaci snimanja ] i [ Ostali podaci snimanja ] za [ Opcije prikaza reprodukcije ] u meniju za reprodukciju.