U režimu za fotografije, ekran snimanja će se zatamniti da bi se uštedela energija otprilike 15 sekundi pre nego što istekne tajmer u režimu mirovanja.

Opcija

Opis

[ UKLJUČENO ]

Omogućite uštedu energije. Brzina osvježavanja ekrana može pasti.

[ ISKLJUČENO ]

Onemogućite uštedu energije. Napomena odabirom [ OFF ] ne zaustavlja se zatamnjenje ekrana snimanja nekoliko sekundi prije isteka tajmera pripravnosti.

Ušteda energije (režim za fotografije)

Imajte na umu da čak i kada je odabrano [ ON ], ušteda energije neće funkcionirati:

  • ako je [ Bez ograničenja ] odabrano za prilagođenu postavku c3 [ Odgoda isključivanja ] > [ Tajmer pripravnosti ] ili ako je odabrano kašnjenje manje od 30 sekundi,

  • tokom zumiranja,

  • dok je kamera povezana sa drugim uređajem preko HDMI-ja,

  • dok je kamera povezana i razmjenjuje podatke sa računarom preko USB-a, ili

  • dok je kamera povezana na AC adapter.