Επιλέξτε τις επιλογές επεξεργασίας εικόνας ("Έλεγχος εικόνας") για νέες φωτογραφίες ανάλογα με τη σκηνή ή τη δημιουργική σας πρόθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Στοιχεία ελέγχου εικόνας" ( Σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου εικόνας ) στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις λήψης".