Επιλέξτε [ ON ] για να μειώσετε την περίθλαση σε μικρά ανοίγματα (υψηλοί αριθμοί f).

Αντιστάθμιση περίθλασης

Οι αλλαγές στο [ Αντιστάθμιση περίθλασης ] στο μενού λήψης φωτογραφιών ισχύουν στο μενού εγγραφής βίντεο και αντίστροφα .