Varier eksponeringen, Active D-Lighting (ADL) eller hvidbalancen lidt med hvert billede, og "bracketing" af den aktuelle værdi. Bracketing kan bruges i situationer, hvor det er svært at få de rigtige indstillinger, og der ikke er tid til at kontrollere resultater og justere indstillinger for hvert billede, eller til at eksperimentere med forskellige indstillinger for det samme motiv. Følgende muligheder er tilgængelige:

 • Automatisk bracketing-indstilling : Vælg indstillingen eller indstillingerne i bracketing, når auto bracketing er aktiveret. Vælg AE-bracketing udfør eksponeringsbracketing, WB-bracketing for at udføre hvidbalancebracketing eller ADL-bracketing for at udføre bracketing ved hjælp af Active D-Lighting.
 • Antal billeder : Vælg antallet af billeder i bracketing-sekvensen.
 • Inkrement : Vælg den mængde, de valgte indstillinger varierer med hvert billede (ADL-bracketing undtaget).
 • Mængde : Vælg, hvordan Active D-Lighting varierer med hvert billede (kun ADL-bracketing).

Eksponeringsbracketing

Varier eksponeringen over en serie af fotografier.

Eksponering modificeret af: 0 EV

Eksponering modificeret af: –1 EV

Eksponering modificeret af: +1 EV

 1. Vælg AE-bracketing for Auto bracketing-sæt .

  Kameraet viser Antal billeder og trinmuligheder .

 2. Vælg antallet af skud.

  Fremhæv Antal billeder, og tryk på 4 eller 2 for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

  Ved andre indstillinger end 0F vises et bracketing-ikon på displayet.

 3. Vælg et stigningstrin.

  Fremhæv Increment og tryk på 4 eller 2 for at vælge bracketing-increment. Når 1/3 trin er valgt for brugerdefineret indstilling b1 ( EV-trin for eksponeringskontrol ), kan størrelsen af trinet vælges fra 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 og 3 EV. Bracketing-programmerne med et trin på 0,3 (1/3) EV er angivet nedenfor.

  “Antal skud” Bracketing indikator Antal skud Bracketing rækkefølge (EV'er)
  0F 0 0
  +3F 3 0/+0,3/+0,7
  -3F 3 0/–0,7/–0,3
  +2F 2 0/+0,3
  -2F 2 0/–0,3
  3F 3 0/–0,3/+0,3
  5F 5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
  7F 7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
  9F 9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

  Bemærk, at for eksponeringstrin på 2 EV eller mere er det maksimale antal billeder 5; hvis en højere værdi blev valgt i trin 2, indstilles antallet af billeder automatisk til 5.

 4. Indram et billede, fokuser og skyd.

  Kameraet vil variere eksponeringen shot-by-shot i henhold til det valgte bracketing-program; de ændrede værdier for lukkertid og blænde vises i displayet. Ændringer af eksponering føjes til dem, der er foretaget med eksponeringskompensation.

  Mens bracketing er aktiveret, viser displayet et bracketing-ikon, en bracketing-fremskridtsindikator og antallet af resterende billeder i bracketing-sekvensen. Efter hvert skud forsvinder et segment fra indikatoren, og antallet af resterende skud vil blive reduceret med et.

  Antal skud: 3; stigning: 0,7

  Visning efter første skud

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du vælge 0F for Antal billeder .

Eksponeringsbracketing

I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause efter det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.

Hvis hukommelseskortet fyldes, før alle billeder i sekvensen er taget, kan optagelsen genoptages fra det næste billede i sekvensen, efter at hukommelseskortet er blevet udskiftet, eller billederne er blevet slettet for at gøre plads på hukommelseskortet. Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det næste billede i sekvensen, når kameraet tændes.

Kameraet ændrer eksponeringen ved at variere lukkerhastighed og blænde (tilstand P ), blænde (tilstand S ) eller lukkerhastighed (tilstand A og M ). Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-følsomhedskontrol i tilstandene P , S og A , vil kameraet automatisk variere ISO-følsomheden for optimal eksponering, når grænserne for kameraets eksponeringssystem overskrides; i tilstand M vil kameraet først bruge automatisk ISO-følsomhedskontrol for at bringe eksponeringen så tæt som muligt på det optimale og derefter bracketing denne eksponering ved at variere lukkerhastigheden.

Hvidbalance bracketing

Kameraet laver flere kopier af hvert fotografi, hver med en forskellig hvidbalance.

 1. Vælg WB bracketing.

  Vælg WB bracketing for Auto bracketing sæt .

 2. Vælg antallet af skud.

  Fremhæv Antal billeder, og tryk på 4 eller 2 for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen.

  Ved andre indstillinger end 0F vises et bracketing-ikon på displayet.

 3. Vælg et stigningstrin.

  Fremhæv Increment og tryk på 4 eller 2 for at vælge bracketing-increment. Hver stigning svarer nogenlunde til 5 mired. Vælg mellem trin på 1 (5 mired), 2 (10 mired) eller 3 (15 mired). Højere B -værdier svarer til øgede mængder af blåt, højere A -værdier til øgede mængder af rav. Bracketing-programmerne med et trin på 1 er angivet nedenfor.

  “Antal skud” Bracketing indikator Antal skud Forøgelse Bracketing rækkefølge
  0F 0 1 0
  B3F 3 1B 0/B1/B2
  A3F 3 1A 0/A2/A1
  B2F 2 1B 0/B1
  A2F 2 1A 0/A1
  3F 3 1A, 1B 0/A1/B1
  5F 5 0/A2/A1/B1/B2
  7F 7 0/A3/A2/A1/B1/B2/B3
  9F 9 0/A4/A3/A2/A1/B1/B2/B3/B4
 4. Indram et billede, fokusér og skyd.

  Hvert billede vil blive behandlet for at skabe det antal kopier, der er angivet i bracketing-programmet, og hver kopi vil have en forskellig hvidbalance. Ændringer af hvidbalance føjes til hvidbalancejusteringen foretaget med finjustering af hvidbalance.

  Hvis antallet af billeder i bracketing-programmet er større end antallet af resterende eksponeringer, deaktiveres udløseren. Optagelsen kan begynde, når der indsættes et nyt hukommelseskort.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du vælge 0F for Antal billeder .

Hvidbalance bracketing

Hvidbalancebracketing er ikke tilgængelig ved en billedkvalitet på NEF (RAW). Hvis du vælger en NEF (RAW) eller NEF (RAW) + JPEG-indstilling, annulleres hvidbalancebracketing.

Hvidbalancebracketing påvirker kun farvetemperaturen (den rav-blå akse i hvidbalance-finjusteringsdisplayet). Der foretages ingen justeringer på den grønne-magenta-akse.

I selvudløsertilstand vil antallet af kopier, der er angivet i bracketing-programmet, blive oprettet, hver gang lukkeren udløses, uanset den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling c2 ( Selvudløser ) > Antal billeder .

Hvis kameraet slukkes, mens hukommelseskortets adgangslampe lyser, slukkes kameraet først, når alle billeder i sekvensen er blevet optaget.

ADL bracketing

Kameraet varierer Active D-Lighting over en række eksponeringer.

 1. Vælg ADL-bracketing .

  Vælg ADL bracketing for Auto bracketing sæt .

 2. Vælg antallet af skud.

  Fremhæv Antal billeder, og tryk på 4 eller 2 for at vælge antallet af billeder i bracketing-sekvensen. Vælg to billeder for at tage et billede med Aktiv D-Lighting slået fra og et andet med den værdi, der er valgt i trin 3. Vælg tre til fem billeder for at tage en serie af billeder med Active D-Lighting indstillet til Off , Low og Normal (tre billeder ), Fra , Lav , Normal og Høj (fire billeder), eller Fra , Lav , Normal , Høj og Ekstra høj (fem billeder). Hvis du vælger mere end to billeder, skal du fortsætte til trin 4.

  Ved andre indstillinger end 0F vises et bracketing-ikon på displayet.

 3. Vælg en værdi for Active D-Lighting.

  Fremhæv Beløb , og tryk på 4 eller 2 for at vælge en mulighed. Den valgte indstilling gælder, når 2F er valgt for Antal billeder .

  Beløb Bracketing rækkefølge
  FRA L Fra/Lav
  FRA N Fra/Normal
  FRA H Fra/Høj
  FRA H + Fra/Ekstra høj
  FRA AUTO Fra/Auto
 4. Indram et billede, fokusér og skyd.

  Kameraet vil variere Active D-Lighting skud for skud i henhold til det valgte bracketingprogram.

  Mens bracketing er aktiveret, viser displayet et ADL-bracketing-ikon og antallet af resterende billeder i bracketingsekvensen. Efter hvert skud vil antallet af resterende skud blive reduceret med et.

Annullering af bracketing

For at annullere bracketing skal du vælge 0F for Antal billeder .

ADL bracketing

I kontinuerlig udløsertilstande vil optagelsen pause efter det antal billeder, der er angivet i bracketing-programmet, er blevet taget. Optagelsen genoptages, næste gang der trykkes på udløserknappen.

Hvis hukommelseskortet fyldes, før alle billeder i sekvensen er taget, kan optagelsen genoptages fra det næste billede i sekvensen, efter at hukommelseskortet er blevet udskiftet, eller billederne er blevet slettet for at gøre plads på hukommelseskortet. Hvis kameraet slukkes, før alle billeder i sekvensen er taget, genoptages bracketing fra det næste billede i sekvensen, når kameraet tændes.