Tag billeder med det valgte interval, indtil det angivne antal billeder er blevet optaget. Vælg en anden udløsertilstand end selvudløser ( E ), når du bruger intervaltimeren.

Valg af intervaltimer-optagelse viser mulighederne nedenfor.

 • Start : Start intervaltimer-optagelse, enten efter 3 s ( Nu valgt for Vælg startdag/tid ) eller på en valgt dato og tid ( Vælg dag/klokkeslæt ). Optagelsen fortsætter med det valgte interval, indtil alle billeder er taget.
 • Vælg startdag/tidspunkt : Vælg en startmulighed. Vælg Nu for at begynde at optage med det samme. Vælg Vælg dag/klokkeslæt for at begynde at optage på en valgt dato og tid .
 • Interval : Vælg intervallet (timer, minutter og sekunder) mellem billederne.
 • Interval×shots/interval : Vælg antallet af intervaller og antallet af billeder pr. interval.
 • Eksponeringsudjævning : Hvis du vælger Til , kan kameraet justere eksponeringen, så den matcher det forrige billede i andre tilstande end M (bemærk, at eksponeringsudjævning kun træder i kraft i tilstand M , hvis automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret). Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan resultere i tydelige variationer i eksponeringen, i hvilket tilfælde det kan være nødvendigt at forkorte intervallet mellem optagelserne.
 • Lydløs fotografering : Vælg Til for at gøre lukkeren lydløs under optagelse.
 • Intervalprioritet : Vælg Til for at sikre, at fotos, der er taget i tilstandene P og A , tages med det valgte interval, Fra for at sikre, at fotos eksponeres korrekt. Hvis Til er valgt, skal du vælge en fokustilstand af MF eller AF-C og kontrollere, at den mindste lukkerhastighed, der er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-følsomhedskontrol i fotooptagelsesmenuen, er hurtigere end intervallet. Hvis AF-C er valgt til fokustilstand, skal du kontrollere, at Frigør er valgt for brugerdefineret indstilling a1( AF-C prioritetsvalg ).
 • Start af lagermappe : Fremhæv muligheder, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge. Vælg Ny mappe for at oprette en ny mappe for hver ny sekvens, Nulstil filnummerering for at nulstille filnummerering til 0001, når en ny mappe oprettes.

Interval timer fotografering

Før optagelse

Før du begynder intervaltimerfotografering, skal du tage et testbillede med de aktuelle indstillinger og se resultaterne. Inden du vælger et starttidspunkt, skal du vælge Tidszone og dato i opsætningsmenuen og sikre dig, at kameraets ur er indstillet til den korrekte tid og dato. For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du sørge for, at kameraets batteri er fuldt opladet. Hvis du er i tvivl, så oplad batteriet før brug.

 1. Vælg Intervaltimer-optagelse .

  Fremhæv Intervaltimer-optagelse i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .

  Indstillinger for intervaltimeroptagelse vises.

 2. Juster indstillinger for intervaltimer.

  Juster følgende indstillinger:

  • Vælg startdag/tid : Vælg startdato og -tidspunkt.

   Fremhæv Vælg startdag/tid, og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

   Vælg Nu for at begynde at optage med det samme. For at begynde at optage på en valgt dato og klokkeslæt skal du vælge Vælg dag/klokkeslæt , vælg derefter dato og klokkeslæt og tryk på J .

  • Interval : Vælg intervallet i timer, minutter og sekunder.

   Fremhæv Interval og tryk på 2 .

   Vælg et interval og tryk på J .

  • Interval×shots/interval : Vælg antallet af intervaller og antallet af billeder pr. interval.

   Fremhæv Intervals×shots/interval og tryk på 2 .

   Vælg antallet af intervaller og skud/interval og tryk på J .

   I enkeltbilledfrigivelsestilstand vil billederne for hvert interval blive taget med hastigheden for kontinuerlig højhastighedsudløsertilstand. Når lydløs fotografering er aktiveret, er antallet af billeder pr. interval fastsat til ét.

  • Eksponeringsudjævning : Aktiver eller deaktiver eksponeringsudjævning.

   Fremhæv Eksponeringsudjævning og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Stille fotografering : Aktiver eller deaktiver lydløs fotografering.

   Fremhæv Silent photography, og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Intervalprioritet : Aktiver eller deaktiver intervalprioritet .

   Fremhæv Intervalprioritet , og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Startlagermappe : Vælg muligheder for startmappe.

   Fremhæv Starter lagringsmappe, og tryk på 2 .

   Fremhæv indstillinger, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge; tryk på J for at fortsætte.

 3. Begynd at skyde.

  Fremhæv Start , og tryk på J . Den første serie af billeder vil blive taget på det angivne starttidspunkt, eller efter ca. 3 s, hvis Nu blev valgt til Vælg startdag/-tidspunkt i trin 2. Displayet slukker under optagelse; optagelsen fortsætter med det valgte interval, indtil alle billeder er taget.

Under optagelse

Under intervaltimerfotografering blinker hukommelseskortets adgangslampe.

Hvis displayet tændes ved at trykke udløserknappen halvt ned, vil meddelelsen "Intervaltimeroptagelse" blive vist, og Q -ikonet blinker. Indstillinger kan justeres, menuerne bruges og billeder afspilles, mens intervaltimerfotografering er i gang. Displayet slukker automatisk kort før hvert interval. Bemærk, at ændring af kameraindstillinger, mens intervaltimeren er aktiv, kan medføre, at optagelsen afsluttes.

Pause intervaltimerfotografering

Intervaltimerfotografering kan sættes på pause mellem intervallerne som følger:

 • Hvis Nu er valgt for Vælg startdag/tid , kan intervaltimerfotografering sættes på pause ved at trykke på J (et tryk på J mellem optagelserne har muligvis ingen effekt, hvis den valgte tid for interval er meget kort, i hvilket tilfælde intervaltimerfotografering kan standses ved at dreje kameraet slukket)
 • Hvis Vælg dag/klokkeslæt er valgt for Vælg startdag/tidspunkt , kan intervaltimerfotografering sættes på pause ved at vælge Intervaltimeroptagelse i fotooptagelsesmenuen, fremhæve Pause og trykke på J

Genoptagelse af intervaltimerfotografering

Vælg Genstart for at genoptage optagelsen med det samme.

Fremhæv Genstart , og tryk på J .

Sådan genoptager du optagelsen på et bestemt tidspunkt:

I intervaltimermenuen skal du fremhæve Vælg dag/klokkeslæt og trykke på 2 .

Vælg en startdato og et starttidspunkt, og tryk på J .

Fremhæv Genstart , og tryk på J .

Afslutning af intervaltimeroptagelse

Intervaltimerfotografering kan afsluttes som følger:

 • Hvis Nu er valgt for Vælg startdag/tid , kan intervaltimerfotografering afsluttes ved at trykke på J mellem optagelserne for at sætte optagelsen på pause og derefter fremhæve Fra i intervaltimeroptagelsesmenuen og trykke på J (et tryk på J mellem optagelserne har muligvis ingen effekt, hvis tiden valgt til Interval er meget kort, i hvilket tilfælde intervaltimerfotografering kan sættes på pause ved at slukke for kameraet)
 • Hvis Vælg dag/klokkeslæt er valgt for Vælg startdag/tidspunkt , kan intervaltimerfotografering sættes på pause ved at vælge Intervaltimeroptagelse i fotooptagelsesmenuen, fremhæve Pause og trykke på J

Intet fotografi

Fotografier vil ikke blive taget med det valgte interval, hvis det aktuelle interval slutter, før fotografiet eller billederne for det forrige interval er blevet taget, eller hukommelseskortet er fuldt.

Ikke mere hukommelse

Hvis hukommelseskortet er fuldt, forbliver intervaltimeren aktiv, men der vil ikke blive taget billeder. Genoptag optagelsen efter at have slettet nogle billeder eller slukket kameraet og indsat et andet hukommelseskort.

Interval timer fotografering

Vælg et interval, der er længere end den tid, der er nødvendig for at tage det valgte antal billeder, og, hvis du bruger en blitz, den tid, det tager for flashen at oplade. Hvis intervallet er for kort, kan antallet af taget billeder være mindre end det samlede antal, der er angivet i trin 2 (antallet af intervaller ganget med antallet af billeder pr. interval), eller blitzen kan udløses med mindre end den nødvendige effekt til fuld eksponering . Intervaltimerfotografering starter ikke, hvis intervallet er indstillet til 00:00'0.5” og både Stille fotografering og Intervalprioritet er aktiveret. Intervaltimerfotografering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder filmoptagelse, time-lapse-film, lange tidseksponeringer (pære- eller tidsfotografering), multieksponering og HDR (højt dynamisk område). Bemærk, at fordi lukkerhastigheden, billedhastigheden og den nødvendige tid til at optage billeder kan variere fra det ene interval til det næste, kan tiden mellem slutningen af et interval og begyndelsen af det næste variere. Hvis optagelsen ikke kan fortsætte, eller ændringer ikke kan anvendes ved de aktuelle indstillinger (f.eks. hvis en lukkerhastighed på Bulb eller Time er valgt i øjeblikket i tilstand M , intervallet er nul, eller starttidspunktet er mindre end et minut), en advarsel vil blive vist.

Intervaltimer-optagelse stopper, når selvudløser ( E ) er valgt til udløsertilstand, eller hvis kameraet slukkes og derefter tændes igen (når kameraet er slukket, kan batterier og hukommelseskort udskiftes uden at afslutte intervaltimerfotografering). Pause i optagelsen påvirker ikke indstillingerne for intervaltimeren.

Release Mode

Uanset hvilken udløsertilstand, der er valgt, tager kameraet det angivne antal billeder ved hvert interval.

Bracketing

Juster bracketing-indstillinger, før du starter intervaltimerfotografering. Hvis eksponering eller ADL-bracketing er aktiv, mens intervaltimerfotografering er aktiveret, tager kameraet antallet af billeder i bracketingprogrammet ved hvert interval, uanset antallet af billeder, der er angivet i intervaltimermenuen. Hvis hvidbalancebracketing er aktiv, mens intervaltimerfotografering er aktiveret, tager kameraet et billede ved hvert interval og behandler det for at skabe det antal kopier, der er angivet i bracketingprogrammet. Bemærk, at bracketing ikke kan bruges under intervaltimerfotografering, når Til er valgt for Intervalprioritet .

Stille fotografering

Hvis du vælger Til for lydløs fotografering, deaktiveres nogle kamerafunktioner, herunder:

 • ISO-følsomhed for Hi 1 og Hi 2
 • Flash fotografering
 • Lang eksponeringsstøjreduktion
 • Reduktion af flimmer