เลือก ใช่ เพื่อคืนค่าตัวเลือกเมนูถ่ายภาพยนตร์ให้กลับไปเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพยนตร์)