ปรับการตั้งค่าความไวแสง (ISO) ต่อไปนี้

  • ความไวแสงสูงสุด: เลือกจำกัดค่าสูงสุดสำหรับการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติจากค่าระหว่าง ISO 200 และ 25600 ใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติในโหมด P, S และ A และเมื่อเลือก เปิด สำหรับ ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M) ในโหมด M
  • ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M): เลือก เปิด เพื่อเปิดการควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติในโหมด M เลือก ปิด เพื่อใช้ค่าที่เลือกไว้สำหรับ ค่าความไวแสง (โหมด M)
  • ค่าความไวแสง (โหมด M): เลือกค่าความไวแสง (ISO) สำหรับโหมด M จากค่าระหว่าง ISO 100 และ 25600 การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติจะใช้ในโหมดอื่น

ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

เมื่อใช้ค่าความไวแสง (ISO) สูง กล้องอาจโฟกัสภาพได้ยากและมีสัญญาณรบกวน (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) เพิ่มมากขึ้น สามารถป้องกันได้โดยการเลือกค่าที่ต่ำกว่าสำหรับ ตั้งค่าความไวแสง (ISO) > ความไวแสงสูงสุด