เปิดหรือปิดไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอก หรือปรับค่าความไวของไมโครโฟน เลือก อัตโนมัติ เพื่อให้กล้องปรับความไวการรับเสียงของไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ ปิดไมโครโฟน เพื่อปิดการบันทึกเสียง; หากต้องการเลือกความไวของไมโครโฟนเอง ให้เลือก ปรับเอง แล้วเลือกความไว

สัญลักษณ์ 2

ภาพยนตร์ที่บันทึกโดยเลือก ปิดไมโครโฟน ไว้สำหรับ ความไวของไมโครโฟน จะมีสัญลักษณ์ 2 กำกับไว้