Kontroller at kameraets strømbryter er i posisjonen OFF før du setter inn eller tar ut batteriet eller minnekort. Sett inn batteriet i den retningen som vises, og bruk batteriet til å holde den oransje batterilåsen trykket til en side. Låsen låser batteriet på plass når det er satt helt inn.

Batterilås

Hold minnekortet i retningen som vises og skyv det rett inn i kortsporet til det klikker på plass.

Ta ut batteriet

Slå av kameraet og åpne batteridekslet for å ta ut batteriet. Trykk batterilåsen i retningen som vises med pilen for å frigjøre batteriet og ta så ut batteriet for hånd.

Ta ut minnekort

Etter å ha forsikret deg om at lampen for minnekortaktivitet er av, slå av kameraet, åpne dekslet til minnekortsporet og trykke på kortet for å støte det ut (q). Deretter kan du ta ut kortet for hånd (w).

Batterinivå

Batterinivået vises i opptaksdisplayet og på kontrollpanelet så lenge kameraet er på.

Skjerm

Søker

Kontrollpanel

Batterinivåvisningen endres etter hvert som batterinivået reduseres, fra L til og med K, J, I og til slutt H. Når batterinivået faller til H, stopper du fotograferingen og lader opp batteriet eller klargjører et ekstrabatteri. Når batteriet er utladet, blinker H-ikonet. Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet ekstrabatteri.

Antall gjenværende eksponeringer

Når kameraet er på, vil kontrollpanelet vise antall bilder som kan lagres på minnekortet med gjeldende innstillinger (verdier over 1000 rundes av nedover til nærmeste hundre; f.eks. vises verdier mellom 1400 og 1499 som 1,4 k).

Skjerm

Søker

Kontrollpanel

Minnekort

  • Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut minnekort fra kameraet.
  • Slå av strømmen før du setter inn eller tar ut minnekort. Ikke fjern minnekort fra kameraet, slå av kameraet eller ta ut eller koble fra strømkilden under formatering eller mens data lagres, slettes eller kopieres til en datamaskin eller andre enheter. Følges ikke denne forholdsregelen, kan data gå tapt, eller kameraet eller minnekortet kan bli skadet.
  • Ikke berør kortkontaktene med fingrene eller metallgjenstander.
  • Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for kraftige slag eller støt.
  • Bruk ikke kraft på kortrammen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan kortet bli skadet.
  • Må ikke utsettes for vann, varme, høy fuktighet eller direkte sollys.
  • Ikke formater minnekort i en datamaskin.

Finner ikke minnekort

Hvis det ikke er satt inn et minnekort, vises indikatoren "Finner ikke minnekort" i opptaksdisplayet og [-E-] vises både i kontrollpanelet og opptaksdisplayet.