Trykk på frigjøringsknappen for funksjonsvelgeren og drei funksjonsvelgeren for å velge mellom følgende innstillinger:

Funksjonsvelger

Frigjøringsknapp for funksjonsvelgeren

 • b Auto: En "pek-og-skyt"-funksjon der kameraet selv justerer eksponering og fargenyanse (0 Ta bilder (b -modus), Ta opp filmer (b -modus)).
 • P Programautomatikk: Kameraet velger lukkertid og blenderåpning for optimal eksponering. Anbefales til øyeblikksbilder og i andre situasjoner der det er liten tid til å justere kamerainnstillingene.
 • S Lukkerprioritert automatikk: Du velger lukkertid og kameraet velger blenderåpning for å oppnå best resultat. Bruk denne innstillingen til å fryse motiver i bevegelse eller gjøre dem uskarpe.
 • A Blenderprioritert automatikk: Du velger blenderåpning og kameraet velger lukkertid for å oppnå best resultat. Brukes til å gjøre bakgrunnen uskarp eller til å bringe både forgrunn og bakgrunn i fokus.
 • M Manuell: Du velger selv både lukkertid og blenderåpning. Still lukkertiden på "Bulb" (B-innstilling) eller "Time" (Tid) for lang eksponeringstid.
 • U1, U2, U3 Brukerinnstillinger: Du kan tilordne ofte brukte innstillinger til disse posisjonene for rask tilbakekalling.

P: Programautomatikk

Med denne innstillingen justerer kameraet automatisk lukkertid og blenderåpning i henhold til et innebygd program for å sikre optimal eksponering i de fleste situasjoner. Du kan velge forskjellige kombinasjoner av lukkertid og blenderåpning som gir samme eksponering ved å dreie på hovedkommandohjulet ("fleksiprogram"). En indikator for fleksiprogram (U) vises så lenge fleksiprogram er aktivert. For å gjenopprette standardinnstillingene for lukkertid og blenderåpning må du dreie hovedkommandohjulet til indikatoren ikke lenger vises, velge en annen eksponeringskontroll eller slå av kameraet.

S: Lukkerprioritert automatikk

Når lukkerprioritert automatikk brukes, velger du lukkertiden, mens kameraet automatisk velger den blenderåpningen som gir optimal eksponering. For å velge en lukkertid, drei på hovedkommandohjulet. Du kan stille lukkertiden til "×200" eller til verdier mellom 30 s og 1/8000 s. Du kan dessuten låse lukkertiden på den valgte innstillingen (0 f4: Lukkertids- og blenderlås).

Skjerm

Kontrollpanel

.

A: Blenderprioritert automatikk

Med blenderprioritert automatikk velger du blenderåpningen, mens kameraet automatisk velger den lukkertiden som gir optimal eksponering. For å velge en blenderåpning mellom objektivets minste og største åpning, dreier du på underkommandohjulet. Blenderåpningen kan låses i den valgte innstillingen (0 f4: Lukkertids- og blenderlås).

Skjerm

Kontrollpanel

Eksponeringsinnstillinger for filmmodus

Følgende eksponeringsinnstillinger kan justeres under filmmodus:

  Blenderåpning Lukkertid ISO-følsomhet
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Eksponeringen for eksponeringskontroll S tilsvarer eksponeringskontroll P.

Den øvre grensen for ISO-følsomhet kan velges ved hjelp av Innst. for ISO-følsomhet > Maksimal følsomhet i filmopptaksmenyen.

Uansett hvilket alternativ du har valgt for Innst. for ISO-følsomhet > Maksimal følsomhet eller for ISO-følsomhet (M), er den øvre grensen når er valgt for Elektronisk VR i filmopptaksmenyen ISO 25600 (Z 7) eller 51200 (Z 6).

Hvis er valgt for Innst. for ISO-følsomhet > Automatisk ISO-kontroll (M) i filmopptaksmenyen, kan den øvre grensen for ISO-følsomhet velges ved hjelp av Maksimal følsomhet-alternativet.

M: Manuell

Med manuell eksponeringskontroll velger du selv både lukkertid og blenderåpning. Drei på hovedkommandohjulet for å velge lukkertid, og på underkommandohjulet for å stille inn blenderåpningen. Du kan stille lukkertiden på "×200" eller på verdier mellom 30 s og 1/8000 s, eventuelt kan lukkeren holdes åpen hele tiden for å gi en lang eksponeringstid (0 Langtidseksponering (eksponeringskontroll M)). Blenderåpningen kan settes til verdier mellom objektivets minimums- og maksimumsverdier. Bruk eksponeringsindikatorene for å kontrollere eksponeringen.

Skjerm

Lukkertid

Blenderåpning

Kontrollpanel

Lukkertid

Blenderåpning

Lukkertiden og blenderåpningen kan låses i den valgte innstillingen.

Eksponeringsindikatorer

Eksponeringsindikatorene viser om fotografiet vil bli under- eller overeksponert med gjeldende innstillinger. Avhengig av hvilket alternativ som er valgt under egendefinert innstilling b1 (Ev-trinn for ekspon.ktrl.), vises graden av under- eller overeksponering i trinn på 1/3 EV eller 1/2 EV. Visningene blinker hvis lysmålingssystemets grenser overskrides.

  Egendefinert innstilling b1 satt til "1/3 trinn"
Optimal eksponering Undereksponert med 1/3 EV Overeksponert med over 3 EV
Skjerm
Søker

Automatisk ISO-følsomhetskontroll (eksponeringskontroll M)

Hvis automatisk ISO-følsomhetskontroll (0 Automatisk ISO-følsomhetskontroll) er aktivert, vil ISO-følsomheten automatisk bli justert for optimal eksponering ved valgt lukkertid og blenderåpning.

Brukerinnstillinger: U1, U2 og U3

Du kan tildele ofte brukte innstillinger til posisjonene U1, U2 og U3 på funksjonsvelgeren.

Lagre brukerinnstillinger

Følg trinnene nedenfor for å lagre innstillinger:

 1. Velg en modus.

  Drei funksjonsvelgeren til ønsket eksponeringskontroll.

 2. Juster innstillingene.

  Gjør ønskede justeringer av kamerainnstillingene, inkludert:

  • alternativene i fotograferingsmenyen,
  • alternativene i filmopptaksmenyen,
  • egendefinerte innstillinger og
  • fotograferingsmodus, lukkertid (eksponeringskontroll S og M), blenderåpning (eksponeringskontroll A og M), fleksiprogram (eksponeringskontroll P), eksponeringskompensasjon og blitskompensasjon.
 3. Velg Lagre brukerinnstillinger.

  Marker Lagre brukerinnstillinger i oppsettsmenyen og trykk på 2.

 4. Velg en posisjon.

  Marker Lagre på U1, Lagre på U2 eller Lagre på U3 og trykk på 2.

 5. Lagre brukerinnstillingene.

  Marker Lagre innstillinger og trykk på J for å tildele innstillingene valgt i trinn 1 og 2 til funksjonsvelgerens posisjon valgt i trinn 4.

Tilbakekalling av brukerinnstillinger

Når du dreier funksjonsvelgeren til U1, U2 eller U3 husker kameraet innstillingene sist lagret på den posisjonen.

Nullstille brukerinnstillinger

For å nullstille innstillingene på posisjon U1, U2 eller U3 til standardverdiene:

 1. Velg Nullstill brukerinnstillinger.

  Marker Nullstill brukerinnstillinger i oppsettsmenyen og trykk på 2.

 2. Velg en posisjon.

  Marker Nullstill U1, Nullstill U2 eller Nullstill U3 og trykk på 2.

 3. Nullstill brukerinnstillinger.

  Marker Nullstill og trykk på J for å gjenopprette standardverdiene for den valgte posisjonen. Kameraet vil velge eksponeringskontroll P.

Brukerinnstillinger

Følgende kan ikke lagres på U1, U2 eller U3.

Fotograferingsmeny:

 • Lagringsmappe
 • Velg bildefelt
 • Bruke Picture Control
 • Multieksponering
 • Opptak med intervallutløser
 • Intervallfilm
 • Opptak med fokusforskyvning

Filmopptaksmeny:

 • Velg bildefelt
 • Bruke Picture Control

Langtidseksponering (eksponeringskontroll M)

Velg følgende lukkertidsinnstillinger for langtidseksponering av lys i bevegelse, stjerner, nattlandskap eller fyrverkeri.

 • Lukkertid: Bulb (B-innstilling) (35-sekunders eksponering)
 • Blenderåpning: f/25
 • Bulb (B-innstilling): Lukkeren forblir åpen så lenge du holder utløseren nede.
 • Time (Tid): Bare ett bilde tas hver gang du trykker ned utløseren og avsluttes når du trykker på utløseren igjen.

For å forhindre uskarphet, bør du montere kameraet på et stativ eller bruke en trådløs fjernkontroll, fjernstyringskabel eller en annen ekstern utløserenhet (ekstrautstyr). For å forhindre at kameraet går tomt for strøm mens lukkeren er åpen, anbefaler også Nikon bruk av et fulladet batteri eller en nettadapter og strømforsyning (ekstrautstyr). Merk at støy (lyse flekker, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet eller slør) kan oppstå i langtidseksponeringer. Lyse punkter og slør kan reduseres ved å velge for Støyred. ved lang eksponering i fotograferingsmenyen.

 1. Gjør klart kameraet.

  Sett kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn overflate.

 2. Velg eksponeringskontroll M.

  Drei funksjonsvelgeren til M.

 3. Velg lukkertid.

  Drei på hovedkommandohjulet for å velge en lukkertid som Bulb (B-innstilling) eller Time (Tid).

  Bulb

  Time

 4. Åpne lukkeren.

  Bulb (B-innstilling): Trykk utløseren helt ned etter at du har fokusert. Hold utløseren nede til eksponeringen er ferdig.

  Time (Tid): Trykk utløseren helt ned.

 5. Steng lukkeren.

  Bulb (B-innstilling): Slipp utløseren.

  Time (Tid): Trykk utløseren helt ned.