Fokus kan justeres automatisk, manuelt eller med hjelp av berøringskontrollene. Hvordan kameraet fokuserer avhenger av hva du har valgt som fokusfunksjon og AF-søkefeltfunksjon.

Velge en fokusfunksjon

Fokusfunksjonen bestemmer hvordan kameraet skal fokusere. Du kan velge fokusfunksjon med Fokusfunksjon-elementene i i-menyen og fotograferings- og filmopptaksmenyen (0 Fokusfunksjon, Fokusfunksjon, Fokusfunksjon).

Ved bruk av standardinnstillingene kan du også velge fokusfunksjon ved å holde Fn2 -knappen nede og dreie hovedkommandohjulet (0 Funksjonsknappene (Fn1 og Fn2)).

Alternativ Beskrivelse
AF-S Enkeltbilde-AF For stillestående motiver. Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere. Hvis kameraet kan fokusere, skifter fokuspunktet fra rødt til grønt; fokuset låses når du trykker utløseren halvveis ned. Hvis kameraet ikke klarer å fokusere, blinker fokuspunktet rødt. Ved bruk av standardinnstillingene kan du bare utløse lukkeren hvis kameraet klarer å fokusere (fokusprioritet).
AF-C Kontinuerlig AF Bruk til motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer kontinuerlig så lenge du holder utløseren halvveis nede; dersom motivet flytter på seg, beregner kameraet endelig avstand til motivet og justerer fokuset etter behov. Ved bruk av standardinnstillingene kan du utløse lukkeren uansett om motivet er i fokus eller ikke (utløserprioritet).
AF-F Konstant AF Kameraet justerer fokuset kontinuerlig i samsvar med motivets bevegelse eller endringer i komposisjonen. Når utløseren trykkes halvveis ned skifter fokuspunktet fra rødt til grønt, og fokuset låses. Dette alternativet er bare tilgjengelig i filmmodus.
MF Manuell fokusering Fokuser manuelt (0 Manuell fokusering). Du kan utløse lukkeren uansett om motivet er i fokus eller ikke.

Autofokus

Skjermen kan bli lysere eller mørkere når kameraet fokuserer, og fokuspunktet kan noen ganger vises i grønt når kameraet ikke er i stand til å fokusere. Kameraet kan være ute av stand til å fokusere ved hjelp av autofokus i følgende situasjoner:

 • Motivet inneholder linjer som er parallelle med langsiden av bildefeltet
 • Motivet mangler kontrast
 • Motivet i fokuspunktet inneholder områder med sterkt varierende lysstyrke, eller som er punktbelyste, belyst av et neonskilt eller andre lyskilder som forandrer lysstyrke
 • Flimmer eller bånd vises under belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamplamper, natriumlamper eller lignende belysning
 • Et stjernefilter eller andre spesielle filtre brukes
 • Motivet virker mindre enn fokuspunktet
 • Motivet domineres av regelmessige geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en rad med vinduer i en skyskraper)

Slå kameraet av

Fokusposisjonen kan endres hvis du slår kameraet av og deretter på igjen etter fokusering.

AF for dårlige lysforhold

For bedre fokuseringsnøyaktighet når belysningen er utilstrekkelig, velg AF-S og velg for egendefinert innstilling a11 (AF for dårlige lysforhold).

AF-søkefeltfunksjon

Fokuspunktet kan stilles inn ved hjelp av undervelgeren (0 Undervelgeren) eller multivelgeren. AF-søkefeltfunksjonen bestemmer hvordan kameraet velger fokuspunkt for autofokus. Standardinnstillingen er Enkeltpunkt-AF, men andre alternativer kan velges ved hjelp av AF-søkefeltfunksjon-elementene i i-menyen og fotograferings- og filmopptaksmenyene (0 AF-søkefeltfunksjon, AF-søkefeltfunksjon, AF-søkefeltfunksjon).

Ved bruk av standardinnstillingene kan du også velge AF-søkefeltfunksjon ved å holde Fn2 -knappen nede og dreie underkommandohjulet (0 Funksjonsknappene (Fn1 og Fn2)).

Alternativ Beskrivelse
3 Knappenåls-AF Anbefales for bilder med statiske motiv, som for eksempel bygninger, fotografering av produkter i studio eller nærbilder. Knappenåls-AF brukes for å fokusere nøyaktig på et spesifikt punkt i bildefeltet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når fotograferingsmodus er valgt og Enkeltbilde-AF er valgt som Fokusfunksjon. Fokusering kan være tregere enn med enkeltpunkt-AF.
d Enkeltpunkt-AF Kameraet fokuserer på et punkt valgt av brukeren. Brukes til stillestående motiver.
e Dynamisk AF-område Kameraet fokuserer på et punkt valgt av brukeren. Hvis motivet flytter seg fra det valgte punktet en kort stund, vil kameraet fokusere på grunnlag av informasjon fra omkringliggende fokuspunkter. Bruk for fotografier av idrettsutøvere og andre aktive motiver som er vanskelige å komponere ved hjelp av enkeltpunkt-AF. Dette alternativet er bare tilgjengelig når fotograferingsmodus er valgt og Kontinuerlig AF er valgt som Fokusfunksjon.
f Bredt fokusområde-AF (S) Samme som for Enkeltpunkt-AF, med unntak av at kameraet fokuserer på et bredere område. Bredt fokusområde-AF (L) er bredere enn Bredt fokusområde-AF (S). Bruk for øyeblikksbilder eller bilder av bevegelige motiver som er vanskelige å komponere med enkeltpunkt-AF, eller i filmmodus for jevnt fokus under panorering og med skråstilte bilder eller når du filmer bevegelige motiver. Hvis det valgte fokusområdet inneholder motiver på forskjellige avstander fra kameraet, vil kameraet prioritere nærmeste motiv.
g Bredt fokusområde-AF (L)
h Auto. valg av AF-søkefelt Kameraet registrerer automatisk motivet og velger fokusområdet. Bruk når du ikke har tid til å velge fokuspunktet selv, for portretter eller for øyeblikksbilder og andre impulsive bilder. Kameraet prioriterer portrettmotiv; hvis et portrettmotiv oppdages vises en gul kant rundt motivets ansikt som indikerer fokuspunktet, eller hvis kameraet oppdager motivets øyne, rundt det ene eller det andre øyet (ansikts-/øyegjenkjenning-AF; 0 Ansikts-/øyegjenkjenning-AF). Du kan også konfigurere kameraet til å oppdage hunders og katters ansikter og øyne ved å velge Dyregjenkjenning som egendefinert innstilling a4 (Autov. AF-søkef. ans./øye.gj.kj.; for mer informasjon, se "Dyreansikts-/øyegjenkjenning-AF", 0 Dyreansikts-/øyegjenkjenning-AF). Ansikts- og øyegjenkjenning lar deg konsentrere deg om bildekomposisjonen og motivets uttrykk når du fotograferer aktive menneske- og dyreportrettmotiver. Motivfølging kan aktiveres ved å trykke på J-knappen (0 Følgefokus). Det kan også tildeles kameraets Fn1- eller Fn2-knapp eller objektivets Fn- eller Fn2-knapp ved bruk av egendefinert innstilling f2 eller g2 (Egendefinert kontrolltilordning; 0 f2: Egendefinert kontrolltilordning, g2: Egendefinert kontrolltilordning).

s: Midtfokuspunktet

I alle AF-søkefeltfunksjoner unntatt Auto. valg av AF-søkefelt, vises et punkt i fokuspunktet når det er midt i bildefeltet.

Hurtigvalg av fokuspunkt

For hurtigere valg av fokuspunkt, velg Annethvert punkt for egendefinert innstilling a5 (Fokuspunkter brukt) for å kun bruke en fjerdedel av de tilgjengelige fokuspunktene. Antall punkter tilgjengelige for Knappenåls-AF og Bredt fokusområde-AF (L) endres ikke. Hvis du foretrekker å bruke undervelgeren til å velge fokuspunkt, kan du velge Velg midtre fokuspunkt for egendefinert innstilling f2 (Egendefinert kontrolltilordning) > Undervelger – midten for å muliggjøre bruk av midten av undervelgeren til å raskt velge midtre fokuspunkt.

Ansikts-/øyegjenkjenning-AF

Når du fotograferer portrettmotiv med Auto. valg av AF-søkefelt, kan du bruke egendefinert innstilling a4 (Autov. AF-søkef. ans./øye.gj.kj.) for å velge om kameraet skal oppdage både ansikter og øyne (ansikts-/øyegjenkjenning-AF) eller bare ansikter (ansiktsgjenkjenning-AF). Hvis Ansikts- og øyegjenkjenning på er valgt og et portrettmotiv oppdages, vises en gul kant som angir fokuspunktet rundt motivets ansikt, eller hvis kameraet oppdager motivets øyne, rundt det ene eller det andre øyet (ansikts-/øyegjenkjenning-AF). Ansikter gjenkjent når Ansiktsgjenkjenning på er valgt, indikeres på samme måte med et gult fokuspunkt. Hvis AF-C er valgt for fokusmodus, vil fokuspunktet lyse gult når ansikter eller øyne blir oppdaget, mens hvis AF-S er valgt, blir fokuspunktet grønt når kameraet fokuserer.

Fokuspunkt

Hvis mer enn ett portrettmotiv eller mer enn ett øye oppdages, vil ikonene e og f vises på fokuspunktet, og du vil få mulighet til å plassere fokuspunktet over et annet ansikt eller øye ved å trykke på 4 eller 2. Hvis motivet ser bort vekk etter at ansiktet er oppdaget, vil fokuspunktet bevege seg for å spore motivets bevegelse.

Under avspilling kan du zoome inn på ansiktet eller øyet som brukes til fokusering ved å trykke på J.

Ansikts-/øyegjenkjenning-AF

 • Øyegjenkjenning er ikke tilgjengelig i filmmodus. Øye- og ansiktsgjenkjenning vil muligens ikke fungere som forventet hvis:

  • motivets ansikt opptar en meget stor eller svært liten del av bildefeltet,
  • belysningen av motivets ansikt er for sterk eller utilstrekkelig,
  • motivet har briller eller solbriller,
  • motivets ansikt eller øyne er skjult av hår eller andre gjenstander, eller
  • motivet beveger seg for mye under opptaket.
 • Ytelsen til ansikts- og øyeregistrering kan synke hvis:

  • kameraet er koblet til en HDMI-enhet med 10-bits valgt for HDMI > Avansert > Datadybde for utdata i oppsettsmenyen, eller
  • På (kan ikke ta opp til kort) er valgt for HDMI > Avansert > N-Log-innstillinger i oppsettsmenyen.

Dyreansikts-/øyegjenkjenning-AF

Hvis Dyregjenkjenning er valgt som egendefinert innstilling a4 (Autov. AF-søkef. ans./øye.gj.kj.) og kameraet oppdager en hund eller en katt, vises en gul ramme, som indikerer fokuspunktet, rundt motivets ansikt, eller hvis kameraet oppdager motivets øyne, rundt det ene eller det andre øyet. Hvis AF-C er valgt for fokusmodus, vil fokuspunktet lyse gult når ansikter eller øyne blir oppdaget, mens hvis AF-S er valgt, blir fokuspunktet grønt når kameraet fokuserer.

Fokuspunkt

Hvis mer enn ett dyr eller mer enn ett øye oppdages, vil ikonene e og f vises på fokuspunktet, og du vil få mulighet til å plassere fokuspunktet over et annet ansikt eller øye ved å trykke på 4 eller 2.

Under avspilling kan du zoome inn på ansiktet eller øyet som brukes til fokusering ved å trykke på J.

Dyregjenkjenning-AF

 • Øyegjenkjenning for dyr er ikke tilgjengelig i filmmodus. Ansikts- og øyegjenkjenning for dyr kan mislykkes i å oppdage ansiktene eller øynene til noen raser, og vil muligens ikke fungere som forventet hvis:

  • motivets ansikt opptar en meget stor eller svært liten del av bildefeltet,
  • belysningen av motivets ansikt er for sterk eller utilstrekkelig,
  • motivets ansikt eller øyne er skjult av pels eller andre gjenstander,
  • motivets øyne har lik farge som resten av ansiktet, eller
  • motivet beveger seg for mye under opptaket.
 • Ytelsen til ansikts- og øyeregistrering kan synke hvis:

  • kameraet er koblet til en HDMI-enhet med 10-bits valgt for HDMI > Avansert > Datadybde for utdata i oppsettsmenyen, eller
  • På (kan ikke ta opp til kort) er valgt for HDMI > Avansert > N-Log-innstillinger i oppsettsmenyen.
 • Lyset fra AF-lampen kan påvirke øynene til noen dyr negativt; vi anbefaler at du velger Av for egendefinert innstilling a12 (Innebygd fokuseringslys).

Følgefokus

Når Auto. valg av AF-søkefelt er valgt for AF-søkefeltfunksjon, kan du trykke på J for å aktivere følgefokus. Fokuspunktet endres til et målsøkingspunkt. Plasser målsøkingspunktet over motivet og trykk på J igjen eller trykk på AF-ON-knappen for å starte følgefokus. Fokuspunktet vil følge det valgte motivet så lenge det beveger seg i bildefeltet. Trykk på J en tredje gang for å avslutte følging og velge midtfokuspunkt. Trykk på W (Q)-knappen for å avslutte motivfølging.

Hvis AF-C er valgt for fokusmodus under stillbildefotografering og motivfølging har begynt ved hjelp av AF-ON-knappen, eller ved å trykke utløserknappen halvveis ned, vil kameraet følge motivet bare når du trykker på kontrollen. Hvis du slipper kontrollen gjenopprettes fokuspunktet som ble valgt før motivfølgingen startet.

Følgefokus

Det kan være at kameraet ikke klarer å følge motiver hvis de beveger seg raskt, forlater bildefeltet eller skjules av andre motiver, endrer synlighet i størrelse, farge eller lysstyrke, eller er for små, for store, for lyse, for mørke eller for like bakgrunnen i farge eller lysstyrke.

Berøringslukkeren

Berøringskontroll kan brukes til å fokusere og utløse lukkeren. Berør skjermen for å fokusere og løft fingeren for å utløse lukkeren.

Trykk på ikonet som vises i illustrasjonen for å velge den handling som skal utføres når man trykker på skjermen i opptaksinnstilling. Velg mellom følgende alternativer:

W
 • Trykk på skjermen for å fokusere på det valgte punktet og løft fingeren for å utløse lukkeren. Dersom et annet alternativ enn Av er valgt for egendefinert innstilling a4 (Autov. AF-søkef. ans./øye.gj.kj.) og kameraet registrerer menneskeansikt eller -øyne, eller ansiktene eller øynene til hunder eller katter, vil kameraet fokusere på ansiktet eller øyet * nærmest det valgte punktet.
 • Kun tilgjengelig i fotograferingsmodus.
V
 • Trykk på skjermen for å fokusere på det valgte punktet. Lukkeren utløses ikke hvis du løfter fingeren din fra skjermen.
 • Hvis automatisk valg av AF-søkefelt er valgt som AF-søkefeltfunksjon, vil kameraet følge det valgte motivet mens det beveger seg gjennom bildefeltet. Hvis du vil bytte til et annet motiv, trykk på det på skjermen. Dersom et annet alternativ enn Av er valgt for egendefinert innstilling a4 (Autov. AF-søkef. ans./øye.gj.kj.) og kameraet registrerer menneskeansikt eller -øyne, eller ansiktene eller øynene til hunder eller katter, vil kameraet fokusere på og følge ansiktet eller øyet * nærmest det valgte punktet.
X Berøringslukkeren er deaktivert.

Når du velger et øye med berøringskontrollene, vær oppmerksom på at kameraet kanskje ikke fokuserer på øyet på den siden du har tenkt. Bruk multivelgeren for å velge det ønskede øye.

Ta bilder med alternativene for berøringsstyrt fotografering

 • Berøringskontrollene kan ikke brukes til manuell fokusering.
 • Utløseren kan brukes til å ta bilder når W-ikonet vises.
 • Berøringskontrollene kan ikke brukes til å ta bilder under filmopptak.
 • Ved seriefotografering kan berøringskontrollene kun brukes til å ta ett bilde om gangen. Bruk utløseren til seirefotografering.
 • I selvutløsermodus låses fokus på det valgte motivet når du trykker på skjermen, og lukkeren utløses cirka 10 sekunder etter at du løfter fingeren fra skjermen. Dersom antall valgte bilder er større enn 1, vil de gjenværende bildene bli tatt i en enkelt serie.

Manuell fokusering

Manuell fokusering kan brukes når autofokus ikke gir ønsket resultat. Plasser fokuspunktet over motivet og drei fokuserings- eller kontrollringen til motivet er i fokuset.

For større presisjon, trykk på X-knappen for å zoome inn på visningen gjennom objektivet.

Når motivet er i fokus, lyser fokuspunktet grønt og fokusindikatoren (I) vises i displayet.

Indikator for fokusavstand

Fokusindikator

Fokusindikator Beskrivelse
I Motivet i fokus.
F   Fokuspunktet er mellom kameraet og motivet.
  H Fokuspunktet er bak motivet.
F   H Kameraet kan ikke avgjøre om motivet er i fokus.
(blinker)

Når du bruker manuell fokus med motiver som ikke er egnet for autofokus, må du være oppmerksom på at fokusindikatoren (I) kan vises når motivet ikke er i fokus. Zoom inn på visningen gjennom objektivet og kontroller fokus. Bruk av stativ anbefales hvis kameraet har problemer med å fokusere.

Objektiver med valg av fokusfunksjon

Manuell fokusering kan velges med kontrollene på objektivet.

Fokusplanmerke

For å fastsette avstanden mellom motivet og kameraet, kan du måle fra fokusplanmerket (E) på kamerahuset. Avstanden mellom objektivets monteringsflens og fokusplanet er 16 mm.

16 mm

Fokusplanmerke

Fokuser-peaking

Hvis fokus-peaking er aktivert med egendefinert innstilling d10 (Peaking-markering), angis gjenstander som er i fokus med fargede konturer ved manuell fokusering. Vær oppmerksom på at peaking-markeringer kanskje ikke kan vises hvis kameraet ikke klarer å oppdage konturer, i hvilket tilfelle fokuset kan kontrolleres ved hjelp av visningen gjennom objektivet i displayet.

Område i fokus