Må ikke falle: Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner.

Holdes tørt: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det havner under vann eller utsettes for høy fuktighet. Rust på den innvendige mekanismen kan forårsake uopprettelig skade.

Unngå raske endringer i temperatur: Raske endringer i temperatur, for eksempel når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens i produktet. Den enkleste måten å unngå kondens på er å legge kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i temperaturen.

Holdes unna sterke magnetiske felt: Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt. Statiske utladninger eller magnetfelt som dannes av for eksempel radiosendere kan påvirke displayet, skade data som er lagret på minnekortet, eller påvirke kameraets interne kretser.

Ikke la objektivet være rettet mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen eller andre sterke lyskilder i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt på fotografiene.

Lasere og andre lyse lyskilder: Ikke rett lasere eller andre ekstremt sterke lyskilder mot linsen, da dette kan skade kameraets bildesensor.

Slå av produktet før du fjerner eller kobler fra strømkilden: Ikke koble fra produktet eller fjern batteriet mens produktet er på eller mens bilder lagres eller slettes. Hvis strømmen kobles fra under slike omstendigheter, kan det resultere i tap av data eller skade på produktminnet eller indre kretser. For å forhindre tilfeldige strømbrudd, må du ikke bære produktet fra et sted til et annet mens en nettadapter er tilkoblet.

Rengjøring: Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig når du rengjør kamerahuset, og tørk deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter tørker du kameraet grundig. I sjeldne tilfeller kan statisk elektrisitet føre til at LCD-displayene blir lysere eller mørkere. Dette er ikke en indikasjon på funksjonsfeil, og etter en kort stund blir visningen normal igjen.

Objektiver, søkere og andre glasselementer kan lett bli skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med en blåsebørste. Når du bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk eller flekker på glassflater, bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og tørker forsiktig av.

Ikke berør bildebrikken: Du må aldri legge trykk på bildebrikken, komme borti den med rengjøringsutstyr eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan brikken få en rift eller på annen måte skades. For informasjon om rengjøring av bildebrikken, se "Rengjøring av bildebrikken" (0 Rengjøring av bildebrikken).

Bildebrikke

Objektivkontakter: Hold objektivkontaktene rene og vær forsiktig slik at du ikke berører dem med fingrene eller med verktøy eller andre gjenstander.

Oppbevaring: Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og jordslag. Bruker du en nettadapter, må den frakobles for å unngå brann. Hvis det er lenge til neste gang kameraet skal brukes, tar du ut batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose sammen med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet i en plastpose siden dette kan svekke materialet. Merk at et tørkemiddel etter hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det må byttes ut med jevne mellomrom.

For å unngå mugg eller jordslag, tar du kameraet ut av oppbevaringen minst én gang i måneden. Slå på kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du legger det bort igjen.

Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekslet på før du legger bort batteriet til oppbevaring.

Merknader om skjermen og søkeren: Skjerm- og søkerdisplayene er konstruert med ekstrem høy nøyaktighet; minst 99,99 % av pikslene fungerer og mindre enn 0,01 % mangler eller er defekte. Følgelig kan disse displayene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, rødt, blått eller grønt) eller alltid er slukket (svart). Dette er ikke en funksjonsfeil og påvirker ikke bildene som tas med enheten.

Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys. Ikke trykk for hardt på skjermen, da dette kan føre til skade eller funksjonsfeil. Støv og rusk fjerner du med en blåsebørste. Flekker kan fjernes ved å tørke overflaten forsiktig med en myk klut eller semsket skinn. Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at du unngår skader fra glasskår. Du må også unngå at flytende krystaller fra skjermen berører hud eller kommer inn i øyne eller munn.

Hvis du føler deg ubehagelig eller opplever noen av de følgende symptomene mens du komponerer bilder i søkeren, må du slutte å bruke kameraet til du føler deg bedre: kvalme, øyesmerte, øyetretthet, svimmelhet, hodepine, stivhet i nakken eller skuldrene, bilsyke eller tap av hånd-øye koordinering. Det samme gjelder hvis du begynner å føle deg dårlig når du ser på opptaksdisplayet når det blinker raskt under serieopptak.

Støy i form av linjer kan i sjeldne tilfeller vises i bilder med sterke lyskilder eller motiver i motlys.

Batteri og lader: Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de ikke håndteres riktig. Følg disse forholdsreglene når du håndterer batterier og ladere:

 • Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
 • Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme.
 • Hold batteripolene rene.
 • Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri.
 • Batteriet kan bli varmt når det brukes. Vær forsiktig hvis du håndterer batteriet umiddelbart etter bruk.
 • Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke er i bruk og sett på batteripoldekslet. Disse enhetene trekker litt strøm fra batteriet selv når de er slått av og kan over tid lade ut batteriet slik at det ikke lenger fungerer. Hvis batteriet ikke skal brukes i en lengre periode, sett det inn i kameraet og kjør det helt flatt før du tar det ut for oppbevaring. Batteriet bør lagres på et kjølig sted med en omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C (unngå svært varme eller kalde steder). Gjenta denne prosessen minst én gang hver sjette måned.
 • Slås kameraet på og av flere ganger mens batteriet er helt utladet, vil dette forkorte batteriets levetid. Batterier som har blitt helt utladet må lades opp før de brukes.
 • Batteriets innvendige temperatur kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk på å lade batteriet mens den innvendige temperaturen er hevet svekker batteriets ytelse, og det kan være at batteriet ikke lades opp eller bare lades delvis. Vent til batteriet har kjølnet før du lader det.
 • Lad opp batteriet innendørs ved en omgivelsestemperatur mellom 5 °C og 35 °C. Ikke bruk batteriet ved omgivelsestemperaturer under 0 °C eller over 40 °C. Hvis ikke denne forholdsregelen overholdes, kan batteriet skades eller ytelsen påvirkes. Kapasiteten kan bli redusert og ladetiden kan øke ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C. Batteriet lader ikke hvis temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C.
 • Hvis ladelampen CHARGE blinker raskt (ca. åtte ganger hvert sekund) under oppladingen, må du kontrollere at temperaturen ligger innenfor riktig område, koble fra laderen, ta ut batteriet og sette det inn igjen. Hvis problemet vedvarer, må du avslutte bruken øyeblikkelig og ta batteriet og laderen til din forhandler eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.
 • Ikke flytt laderen eller berør batteriet under oppladingen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan laderen i sjeldne tilfeller vise at batteriet er helt oppladet selv når det egentlig bare er delvis oppladet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen for å begynne ladingen på nytt.
 • Batterikapasiteten kan synke midlertidig hvis du lader batteriet ved lave temperaturer eller bruker det ved en temperatur som er lavere enn ladetemperaturen. Hvis du lader opp batteriet ved en temperatur under 5 °C, kan indikatoren for batteriets levetid i visningen av Batteriinformasjon vise en midlertidig reduksjon.
 • Batteriytelsen kan svekkes hvis du fortsetter å lade batteriet etter at det er fulladet.
 • Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes ved normal romtemperatur viser at det må byttes. Kjøp et nytt EN-EL15b-batteri.
 • Den medfølgende strømkabelen og støpseladapteren er kun for bruk med MH-25a. Bruk bare laderen med kompatible batterier. Koble fra laderen når den ikke er i bruk.
 • Ikke kortslutt laderens poler. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det føre til overoppheting og skade på laderen.
 • Lad opp batteriet før bruk. Når du fotograferer ved viktige begivenheter, bør du ha klart et reservebatteri som er helt oppladet. På enkelte steder kan det av og til være vanskelig å kjøpe nye batterier på kort varsel. Vær oppmerksom på at batterikapasiteten har en tendens til å svekkes i kulde. Det er derfor viktig at batterier som skal brukes i kulde er helt oppladet. Ha et reservebatteri på et varmt sted, og bytt om nødvendig mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de varmes opp.
 • Oppladbare batterier skal resirkuleres i henhold til lokale forskrifter og sørg for at du først isolerer batteripolene med teip.

Nettadapteren for lading: Følg forholdsreglene nedenfor når du bruker nettadapteren for lading.

 • Ikke flytt på kameraet under lading. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan kameraet i sjeldne tilfeller vise at batteriet er helt oppladet selv når det egentlig bare er delvis oppladet. Koble fra og koble til adapteren for å begynne ladingen igjen.
 • Ikke kortslutt adapterens poler. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det føre til overoppheting og skade på adapteren.
 • Koble fra adapteren når den ikke er i bruk.