Tappa inte: Fel kan uppstå på produkten om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer.

Håll torr: Produkten är inte vattentät, och fel kan uppstå om den sänks ned i vatten eller utsätts för hög luftfuktighet. Om de inre mekanismerna rostar kan det orsaka ohjälpliga skador.

Undvik plötsliga temperaturförändringar: Plötsliga temperaturförändringar, t.ex. när man går in i eller ut från en uppvärmd byggnad en kall dag, kan orsaka kondens inuti enheten. För att förhindra kondens, placera enheten i en väska eller plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.

Håll borta från starka magnetfält: Använd eller förvara inte enheten i närheten av utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk strålning eller magnetfält. Statiska laddningar eller de magnetfält som alstras av utrustning såsom radiosändare kan störa displayen, skada data som lagras på minneskortet eller påverka produktens interna kretsar.

Lämna inte objektivet riktat mot solen: Lämna inte objektivet riktat mot solen eller en annan stark ljuskälla under en längre tid. Intensivt ljus kan göra att bildsensorn försämras eller ge en vit oskärpeeffekt i fotografierna.

Lasrar och andra starka ljuskällor: Rikta inte lasrar eller andra extremt starka ljuskällor mot objektivet, eftersom det kan skada kamerans bildsensor.

Stäng av produkten innan strömkällan tas ur eller kopplas från: Koppla inte ur produkten och ta inte ur batteriet medan produkten är påslagen eller medan bilder sparas eller raderas. Om strömmen stängs av avsiktligt under dessa omständigheter kan det leda till förlust av data eller skador på produktens minne eller interna kretsar. För att förhindra oavsiktlig avstängning av strömmen, undvik att flytta produkten medan en nätadapter är ansluten.

Rengöring: När du rengör kamerahuset, använd en blåspensel för att försiktigt avlägsna damm och ludd, torka sedan försiktigt med en mjuk, torr duk. Om du har använt kameran på stranden eller vid kusten, torka bort sand och salt med en duk som är lätt fuktad med rent vatten och torka därefter kameran noggrant. Statisk elektricitet kan i sällsynta fall orsaka att LCD-displayerna lyses upp eller slocknar. Detta är inte ett fel och displayen återgår snart till det normala.

Objektiv, sökare, och andra glaselement skadas lätt. Damm och ludd ska avlägsnas varsamt med en blåspensel. Om du använder tryckluftsspray, håll burken lodrätt för att förhindra utsöndring av vätska. För att ta bort fingeravtryck eller andra fläckar från glasytor, fukta en mjuk duk med en liten mängd objektivrengöring och torka försiktigt av glaset.

Rör inte vid bildsensorn: Under inga omständigheter får bildsensorn utsättas för tryck, vidröras med rengöringsredskap eller utsättas för kraftiga luftströmmar från en blåspensel. Dessa åtgärder kan orsaka att sensorn repas eller skadas på annat sätt. För information om att rengöra bildsensorn, se “Rengöring av bildsensorn” (0 Rengöring av bildsensorn).

Bildsensor

Objektivkontakter: Se till att objektivkontakterna är rena och undvik att röra vid dem med fingrarna eller med verktyg eller andra föremål.

Förvaring: För att förhindra uppkomsten av mögel, förvara kameran på en torr, välventilerad plats. Om du använder en nätadapter, koppla ur den på grund av brandrisken. Om produkten inte kommer att användas under en längre tid, ta ur batteriet för att förhindra läckage och förvara kameran i en plastpåse tillsammans med torkmedel. Förvara däremot inte kamerafodralet i en plastpåse, eftersom det kan förstöra materialet. Notera att torkmedlets förmåga att absorbera fukt gradvis försämras och att det därför bör bytas ut regelbundet.

För att förhindra uppkomsten av mögel, ta ut kameran från förvaringsplatsen minst en gång i månaden. Slå på kameran och utlös slutaren några gånger innan du lägger undan den.

Förvara batteriet på en sval, torr plats. Sätt tillbaka polskyddet innan batteriet läggs undan.

Noteringar om monitorn och sökaren: Dessa displayer är tillverkade med extremt hög precision. Minst 99,99 % av pixlarna fungerar korrekt, och färre än 0,01 % saknas eller är defekta. Så även om dessa displayer kan innehålla pixlar som alltid är tända (vita, röda, blå eller gröna) eller alltid avstängda (svarta), så är detta inget fel, och det påverkar inte bilder som tas med enheten.

Det kan vara svårt att se bilder i monitorn i starkt ljus. Utsätt inte monitorn för tryck, eftersom det kan leda till skador eller fel. Damm och ludd kan avlägsnas med en blåspensel. Fläckar kan avlägsnas genom att försiktigt torka med en mjuk duk eller ett sämskskinn. Om monitorn går sönder, var försiktig så att du inte skadar dig på krossat glas, och se till att de flytande kristallerna från monitorn inte vidrör huden eller kommer in i ögon eller mun.

Om du känner dig sjuk eller upplever något av följande symtom medan du komponerar bilder i sökaren, sluta använda kameran tills ditt tillstånd förbättras: illamående, ögonvärk, ögonutmattning, yrsel, huvudvärk, stelhet i nacken eller axlarna, åksjuka eller dålig öga-hand-koordination. Detsamma gäller om du börjar känna dig dålig när du tittar på fotograferingsinformationen när den blinkar på och av snabbt under serietagning.

Brus i form av ränder kan i enstaka fall uppstå i bilder som innehåller stark belysning eller motiv i motljus.

Batteriet och laddaren: Batterier kan läcka eller explodera till följd av felaktig hantering. Vidta följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batterier och laddare:

 • Använd endast batterier som är godkända för användning i denna utrustning.
 • Utsätt inte batteriet för hög värme eller öppen eld.
 • Håll batteripolerna rena.
 • Stäng av produkten innan du byter batteri.
 • Batteriet kan bli varmt under användning. Var försiktig vid hantering av batteriet omedelbart efter användning.
 • Ta ur batteriet ur kameran eller laddaren när det inte används och sätt tillbaka polskyddet. Dessa enheter drar små mängder ström även när de är avstängda och kan ladda ur batteriet tills det inte längre fungerar. Om batteriet inte ska användas på ett tag, sätt i det i kameran och ladda ur det helt innan du tar ut det för förvaring. Batteriet ska förvaras på en sval plats med en temperatur på 15 °C till 25 °C (undvik varma och extremt kalla platser). Upprepa denna procedur minst en gång var sjätte månad.
 • Att slå på eller stänga av kameran upprepade gånger när batteriet är helt urladdat förkortar batteriets livslängd. Batterier som har laddats ur helt måste laddas före användning.
 • Den interna temperaturen i batteriet kan stiga när det används. Om du försöker ladda batteriet när den interna temperaturen är förhöjd försämras batteriets prestanda, och batteriet kanske inte kan laddas eller laddas bara delvis. Vänta med att ladda tills batteriet har svalnat.
 • Ladda batteriet inomhus vid en omgivande temperatur på 5 °C till 35 °C. Använd inte batteriet vid omgivande temperaturer under 0 °C eller över 40 °C. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan skada batteriet eller försämra dess prestanda. Kapaciteten kan försämras och laddningstiden öka vid batteritemperaturer från 0 °C till 15 °C och från 45 °C till 60 °C. Batteriet laddas inte om dess temperatur är under 0 °C eller över 60 °C.
 • Om lampan CHARGE (ladda) blinkar snabbt (ungefär åtta gånger per sekund) under laddningen, kontrollera att temperaturen befinner sig inom det rekommenderade området och koppla sedan ur laddaren och ta ur och sätt tillbaka batteriet. Om problemet kvarstår, upphör omedelbart med användandet och ta med batteriet och laddaren till din återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
 • Flytta inte laddaren eller vidrör batteriet under laddning. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan i mycket sällsynta fall resultera i att laddaren visar att laddningen är avslutad när batteriet endast är delvis laddat. Ta bort och sätt tillbaka batteriet för att påbörja laddningen igen.
 • Batterikapaciteten kan tillfälligt minska om batteriet laddas i låga temperaturer eller används i en temperatur under den temperatur i vilken det laddades. Om batteriet laddas i en temperatur under 5 °C kan indikatorn för batterikapaciteten på displayen Batteriinformation visa en tillfällig minskning.
 • Om du fortsätter att ladda ett batteri som redan är fulladdat kan dess prestanda försämras.
 • En märkbar minskning av tiden som ett fulladdat batteri behåller sin laddning när det används i rumstemperatur tyder på att det behöver bytas ut. Köp ett nytt EN-EL15b-batteri.
 • Den medföljande strömkabeln och nätadaptern för vägguttag ska endast användas med MH-25a. Använd endast laddaren med kompatibla batterier. Koppla från laddaren när den inte används.
 • Kortslut inte laddarens poler. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i överhettning och skador på laddaren.
 • Ladda batteriet innan det används. När du fotograferar vid betydelsefulla tillfällen bör du ha ett extra, fulladdat batteri tillhands. Beroende på var du befinner dig kan det vara svårt att få tag på extrabatterier med kort varsel. Notera att batteriers kapacitet tenderar att minska vid kallt väder. Se till att batteriet är fulladdat innan du tar fotografier utomhus vid kallt väder. Förvara ett reservbatteri på en varm plats och byt ut batterierna vid behov. När ett kallt batteri värms upp kan en del av laddningen återställas.
 • Återvinn uppladdningsbara batterier i enlighet med lokala bestämmelser, och se till att först isolera batteripolerna med tejp.

Laddningsnätadaptern: Följ nedanstående försiktighetsåtgärder när du använder en laddningsnätadapter.

 • Flytta inte kameran under laddningen. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan i mycket sällsynta fall orsaka att kameran visar att laddningen är slutförd när batteriet endast är delvis laddat. Koppla bort och koppla in adaptern för att börja ladda igen.
 • Kortslut inte adapterns poler. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan leda till överhettning och skador på adaptern.
 • Koppla ur adaptern när den inte används.