Innan du sätter i eller tar ur batteriet eller minneskort, kontrollera att kamerans strömbrytare är i läge OFF (av). Sätt i batteriet i den riktning som visas och använd batteriet för att hålla den orangea batterispärren tryckt mot ena sidan. Spärren håller batteriet på plats när batteriet är helt isatt.

Batterispärr

Håll minneskortet i den riktning som visas, och skjut det rakt in i facket tills det klickar på plats.

Ta bort batteriet

För att ta ur batteriet, stäng av kameran och öppna luckan för batterifacket. Tryck batterispärren i pilens riktning för att lossa batteriet och ta sedan ut batteriet för hand.

Ta ur minneskort

Efter att du har kontrollerat att åtkomstlampan för minneskort är avstängd, stäng av kameran, öppna luckan till minneskortsfacket och tryck in kortet för att mata ut det (q). Minneskortet kan sedan tas bort för hand (w).

Batterinivå

Batterinivån visas i fotograferingsinformationen och kontrollpanelen medan kameran är påslagen.

Monitor

Sökare

Kontrollpanel

  • Batterinivåvisningen ändras när batterinivån minskar, från L till K, J, I och H. När batterinivån sjunker till H, avbryt fotograferingen och ladda batteriet eller förbered ett reservbatteri.
  • Om meddelandet Slutarutlösning inaktiverad. Ladda batteriet. visas, ladda eller byt batteriet.

Antal återstående exponeringar

När kameran är påslagen visar fotograferingsinformationen och kontrollpanelen antalet bilder som kan tas med de aktuella inställningarna (värden över 1 000 avrundas nedåt till det närmsta hundratalet, t.ex. visas värden mellan 1 400 och 1 499 som 1,4 k).

Monitor

Sökare

Kontrollpanel

Minneskort

  • Minneskort kan vara varma efter användning. Var försiktig när du tar ur minneskort från kameran.
  • Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar ur minneskort. Ta inte ur minneskort från kameran, slå inte av kameran och ta inte bort eller koppla ur strömkällan under formatering eller medan data sparas, raderas eller kopieras till en dator eller annan enhet. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det leda till förlust av data eller skada på kameran eller kortet.
  • Vidrör inte kortens kontaktyta med fingrarna eller med metallföremål.
  • Kortet får inte böjas, tappas eller utsättas för slag.
  • Använd inte våld mot kortets hölje. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till skada på kortet.
  • Utsätt inte för vatten, värme, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
  • Formatera inte minneskort i en dator.

Inget minneskort

Om inget minneskort är isatt visas en “Inget minneskort”-indikator i fotograferingsinformationen och [–E–] visas både på kontrollpanelen och i fotograferingsinformationen.