Radiostyrd AWL finns med SB-5000-blixtenheter. Montera en trådlös fjärrkontroll WR-R10 på kameran och upprätta en trådlös anslutning mellan blixtenheterna och WR-R10.

Upprätta en trådlös anslutning

Innan du använder radiostyrd AWL, upprätta en trådlös anslutning mellan WR-R10 och fjärrblixtenheterna.

 1. C: Anslut WR-R10.

  För mer information, se dokumentationen som medföljde WR-R10.

 2. C: Välj Radiostyrd AWL.

  Välj Radiostyrd AWL för Blixtstyrning > Alternativ för trådlös blixt i fotograferingsmenyn.

  Den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10

  Se till att uppdatera firmware för WR-R10 till version 3.0 eller senare; för information om firmwareuppdateringar, se Nikons webbplats för ditt område.

 3. C: Välj en kanal.

  Ställ in WR-R10-kanalväljaren till önskad kanal.

 4. C: Välj ett kopplingsläge.

  Välj Alt. för trådlös fjärrkontroll (WR) > Kopplingsläge i inställningsmenyn och välj bland följande alternativ:

  • Sammanlänkning: Kameran ansluter endast till enheter med vilka den tidigare har sammanlänkats, vilket förhindrar signalstörningar från andra enheter i närheten. Eftersom varje enhet måste sammanlänkas separat, rekommenderas PIN när du ansluter till ett stort antal enheter.
  • PIN: Kommunikation delas mellan alla enheter med samma fyrsiffriga PIN, vilket gör det till ett bra val för fotografering med ett stort antal fjärranslutna enheter. Om det finns flera kameror närvarande som delar samma PIN, kommer blixtenheterna att styras av kameran som ansluts först. Detta förhindrar alla andra från att anslutas (LED-lamporna på WR-R10-enheterna som är anslutna till de berörda kamerorna blinkar).
 5. f: Upprätta en trådlös anslutning.

  Ställ in fjärrblixtenheterna till radiostyrt AWL-fjärrläge och ställ in enheterna till kanalen som du valt i steg 3, sammanlänka sedan var och en av blixtenheterna med WR-R10 enligt det alternativ som valts i steg 4:

  • Sammanlänkning: Påbörja sammanlänkning på fjärrenheten och tryck på parkopplingsknappen på WR-R10. Sammanlänkningen är slutförd när LINK-lamporna på WR-R10 och blixtenheten blinkar orange och grönt; när en anslutning har upprättats lyser fjärrblixtenhetens LINK-lampa grön.
  • PIN: Använd reglagen på fjärrblixtenheten för att ange den PIN som du valde i steg 4. LINK-lampan på fjärrenheten lyser grönt när en anslutning har upprättats.
 6. f: Bekräfta att blixt klar-lamporna för alla blixtenheter lyser.

  Med radiostyrd AWL lyser blixt klar-indikatorn i kamerans display när alla blixtenheter är redo.

Lista fjärrblixtenheter

För att visa blixtenheterna som för närvarande styrs med radiostyrd AWL, välj Blixtstyrning > Info om radiostyrd blixt i fotograferingsmenyn. Identifieraren (namn på fjärrblixtenhet) för varje enhet kan ändras med blixtenhetens reglage.

  Ansluten blixtenhet

Grupp   Blixt klar-indikator

Återanslutning

Så länge kanal, kopplingsläge och andra inställningar bibehålls ansluter WR-R10 automatiskt till tidigare sammanlänkade blixtenheter när du väljer fjärrläge, och steg 3–5 kan hoppas över. Blixtenhetens LINK-lampa lyser grönt när en anslutning har upprättats.

Justera blixtinställningarna

Efter att ha valt Radiostyrd AWL för Blixtstyrning > Alternativ för trådlös blixt i fotograferingsmenyn, välj Gruppblixt, Förenklat trådlöst läge eller Repeterande fjärrblixt för Fjärrblixtstyrning och justera inställningarna enligt beskrivningen nedan.

Gruppblixt

Välj detta alternativ för att justera inställningar separat för varje grupp.

 1. C: Välj Gruppblixt.

  Välj Gruppblixt för Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i fotograferingsmenyn.

 2. C: Välj Alternativ för gruppblixt.

  Markera Alternativ för gruppblixt i blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.

 3. C: Välj blixtstyrningsläge.

  Välj blixtstyrningsläge och blixtnivå för huvudblixten och blixtenheterna i varje grupp:

  • TTL: i-TTL-blixtstyrning
  • qA: Automatisk bländare (endast tillgänglig med kompatibla blixtenheter)
  • M: Välj blixtnivån manuellt
  • – – (av): Enheterna avfyras inte och blixtnivån kan inte justeras
 4. f: Gruppera fjärrblixtenheterna.

  Välj en grupp (A–F) för varje fjärrblixtenhet. Huvudblixten kan styra upp till 18 blixtenheter i valfri kombination.

 5. C/f: Komponera bilden.

  Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer information. Efter att ha arrangerat enheterna, tryck på i-knappen i blixtinfodisplayen (0 Ändra blixtinställningarna) och välj c Testblixt för att testa enheterna och bekräfta att de fungerar normalt.

 6. C: Ta ett fotografi.

Förenklat trådlöst läge

Välj detta alternativ för att styra den övergripande blixtkompensationen för, och den relativa balansen mellan, grupperna A och B, medan effektinställningen för grupp C görs manuellt.

 1. C: Välj Förenklat trådlöst läge.

  Välj Förenklat trådlöst läge för Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i fotograferingsmenyn.

 2. C: Välj Alt. för förenklat trådlöst läge.

  Markera Alt. för förenklat trådlöst läge i blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.

 3. C: Justera blixtinställningarna.

  Välj balansen mellan grupperna A och B.

  Justera blixtkompensation för grupperna A och B.

  Välj ett blixtstyrningsläge och blixtnivå för enheterna i grupp C:

  • M: Välj blixtnivån manuellt.
  • – –: Enheterna i grupp C avfyras inte.
 4. f: Gruppera fjärrblixtenheterna.

  Välj en grupp (A, B eller C). Huvudblixten kan styra upp till 18 blixtenheter i valfri kombination.

 5. C/f: Komponera bilden.

  Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer information. Efter att ha arrangerat enheterna, tryck på i-knappen i blixtinfodisplayen (0 Ändra blixtinställningarna) och välj c Testblixt för att testa enheterna och bekräfta att de fungerar normalt.

 6. C: Ta ett fotografi.

Repeterande fjärrblixt

När detta alternativ är valt avfyras blixtenheterna upprepade gånger medan slutaren är öppen, vilket ger en multiexponeringseffekt.

 1. C: Välj Repeterande fjärrblixt.

  Välj Repeterande fjärrblixt för Blixtstyrning > Fjärrblixtstyrning i fotograferingsmenyn.

 2. C: Välj Alt. för repeterande fjärrblixt.

  Markera Alt. för repeterande fjärrblixt i blixtstyrningsdisplayen och tryck på 2.

 3. C: Justera blixtinställningarna.

  Välj blixtnivån (Effekt), det maximala antalet gånger som blixten avfyras (Gånger) och antalet gånger blixten avfyras per sekund (Frekvens).

  Aktivera eller inaktivera valda grupper. Välj ON (PÅ) för att aktivera den valda gruppen, – – för att avaktivera den valda gruppen.

 4. f: Gruppera fjärrblixtenheterna.

  Välj en grupp (A–F) för varje fjärrblixtenhet. Huvudblixten kan styra upp till 18 blixtenheter i valfri kombination.

 5. C/f: Komponera bilden.

  Komponera bilden och ordna blixtenheterna. Se dokumentationen som följer med blixtenheterna för mer information. Efter att ha arrangerat enheterna, tryck på i-knappen i blixtinfodisplayen (0 Ändra blixtinställningarna) och välj c Testblixt för att testa enheterna och bekräfta att de fungerar normalt.

 6. C: Ta ett fotografi.

Lägga till en skomonterad blixtenhet

Radiostyrda blixtenheter kan kombineras med några av följande blixtar som monteras på kamerans tillbehörssko:

 • SB-5000: Innan du monterar blixtenheten ställer du in den till radiostyrt huvudblixtläge (en d-ikon visas i övre vänstra hörnet av displayen) och väljer grupp eller repeterande fjärrblixtstyrning. När enheten är ansluten, kan inställningar justeras med reglagen på blixtenheten eller alternativen som listas i kameramenyerna under Alternativ för gruppblixt > Huvudblixt eller under “M” i Alt. för repeterande fjärrblixt.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurera blixten för fristående användning och använd reglagen på blixtenheten för att justera blixtinställningarna.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Montera enheten på kameran och justera inställningarna med alternativet Alternativ för gruppblixt > Huvudblixt på kameran.