I detta avsnitt beskrivs indikatorerna och felmeddelandena som visas på kontrollpanelen och kameradisplayen.

Indikatorer

Följande indikatorer visas på kontrollpanelen och/eller kamerans display:

Indikator Problem Lösning
Kameradisplay Kontrollpanel
H Låg batterinivå. Förbered ett fulladdat reservbatteri.
F–– Objektivet är inte korrekt monterat. Se till att objektivet är korrekt monterat och att indragbara objektiv är utdragna. Denna indikator visas även när ett icke-CPU-objektiv är monterat via en fattningsadapter, men i detta fall behöver ingen åtgärd vidtas.

Bulb

(blinkar)

Bulb valt i läge S. Ändra slutartid eller välj läge M.

Time

(blinkar)

Time (Tid) valt i läge S.

Busy

(blinkar)

Bearbetning pågår. Vänta tills bearbetningen är slutförd.

c

(blinkar)

Blixten har avfyrats med full effekt och bilden kan vara underexponerad. Kontrollera bilden på displayen. Om den är underexponerad, justera inställningarna och försök igen.
(Exponeringsindikatorerna och displayen för slutartid eller bländare blinkar) Motivet är för ljust, fotot blir överexponerat.
 • Minska ISO-känsligheten.
 • Använd ett ND-filter (säljs separat). I läge:

  S Minska slutartiden

  A Välj en mindre bländare (högre bländarvärde)

Motivet är för mörkt, fotot blir underexponerat.
 • Öka ISO-känsligheten.
 • Använd en extra blixt. I läge:

  S Öka slutartiden

  A Välj en större bländare (lägre bländarvärde)

Full

(blinkar)

Otillräckligt minne för att spara fler bilder med de aktuella inställningarna, eller kameran har slut på fil- eller mappnummer.
 • Minska kvaliteten eller storleken.
 • Radera bilder efter att ha kopierat viktiga bilder till en dator eller annan enhet.
 • Sätt i ett nytt minneskort.

Err

(blinkar)

Kamerafel. Utlös slutaren. Om felet kvarstår eller uppträder ofta, kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Felmeddelanden

Felmeddelanden på kamerans display visas ibland tillsammans med indikatorer på kontrollpanelen.

Meddelande Kontrollpanel Problem Lösning
Slutarutlösning inaktiverad. Ladda batteriet. Batteriet är urladdat.
 • Byt ut mot ett reservbatteri.
 • Ladda batteriet.

Detta batteri kan inte användas. Det kommunicerar felaktigt med kameran. Välj ett batteri som är avsett för denna kamera så används kameran på säkert sätt.

Batteriinformation är inte tillgänglig.
 • Batteriet kan inte användas. Kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
 • Batterinivån är mycket låg; ladda batteriet.
Batteriet kan inte leverera data till kameran. Byt ut batterier från tredje part mot original Nikon-batterier.
Inget minneskort. [–E–] Kameran kan inte detektera ett minneskort. Stäng av kameran och kontrollera att kortet är isatt korrekt.

Det går inte att komma åt det här minneskortet.

Sätt i ett annat kort.

Card, Err

(blinkar)

Det gick inte att komma åt minneskortet.
 • Använd ett kort som är godkänt av Nikon.
 • Om felet kvarstår efter att kortet tagits ut och satts i flera gånger kanske kortet är skadat. Kontakta en återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Kan inte skapa ny mapp. Radera filer eller sätt i ett nytt minneskort efter att ha kopierat viktiga bilder till en dator eller annan enhet.

Kortet är inte formaterat.

Formatera kortet.

For

(blinkar)

Minneskortet har inte formaterats för att användas i kameran. Formatera minneskortet eller sätt i ett nytt minneskort.

Kameran är för varm. Den kan inte användas förrän den har svalnat. Vänta. Kameran stänger av sig själv.

Den interna temperaturen i kameran är hög. Vänta tills de interna kretsarna har svalnat innan du fortsätter fotograferingen.
Hög batteritemperatur. Ta ut batteriet och låt det svalna.
Mappen innehåller inga bilder. Det finns inga bilder som kan visas på minneskortet. Sätt i ett minneskort som innehåller bilder som kan visas.
Det finns inga bilder som kan visas i vald(a) mapp(ar) för bildvisning. Använd alternativet Visningsmapp i visningsmenyn för att välja en mapp som innehåller bilder som kan visas.
Det går inte att visa filen. Filen har redigerats på en dator eller följer inte DCF-standarder, eller filen är förstörd. Filen kan inte visas på kameran.
Det går inte att välja den här filen. Den valda bilden kan inte retuscheras. Bilder skapade med andra enheter kan inte retuscheras.
Den här filmen kan inte redigeras. Den valda filmen kan inte redigeras.
 • Filmer skapade med andra enheter kan inte redigeras.
 • Filmer måste vara minst två sekunder långa.
Kontrollera skrivaren. Skrivarfel. Kontrollera skrivaren. För att fortsätta, välj Fortsätt (om tillgängligt) *.
Kontrollera papperet. Papperet i skrivaren har inte vald storlek. Lägg i papper av rätt storlek och välj Fortsätt *.
Papperet har fastnat. Papperet har fastnat i skrivaren. Rensa stoppet och välj Fortsätt *.
Slut på papper. Skrivaren har slut på papper. Lägg i papper av vald storlek och välj Fortsätt *.
Kontrollera tillgången på bläck. Bläckfel. Kontrollera bläckpatronen. För att fortsätta, välj Fortsätt *.
Slut på bläck. Skrivaren har slut på bläck. Byt bläckpatron och välj Fortsätt *.

Se skrivarens handbok för mer information.