b-läge (automatiskt) kan också användas för enkel “sikta-och-tryck”-filminspelning.

 1. Slå på kameran.

  Monitorn och kontrollpanelen tänds.

 2. Välj filmläge.

  Rotera foto/filmväljaren till 1. Observera att extra blixtar inte kan användas när kameran är i filmläge.

 3. Välj b-läge.

  Tryck på upplåsningsknappen för funktionsratten uppe på kameran, och vrid funktionsratten till b.

  Funktionsratt

  Upplåsningsknapp för funktionsratten

 4. Starta inspelningen.

  Tryck på filminspelningsknappen för att starta inspelningen. Medan inspelningen pågår visar kameran en inspelningsindikator och återstående tid. Kameran kan fokuseras om när som helst under inspelningen genom att trycka på AF-ON-knappen eller trycka på motivet i displayen. Ljud spelas in via den inbyggda mikrofonen. Täck inte över mikrofonen under inspelningen.

  Filminspelnings-knapp

  Inspelningsindikator

  Återstående tid

 5. Avsluta inspelningen.

  För att avsluta inspelningen, tryck på filminspelningsknappen igen. Åtkomstlampan för minneskort lyser medan filmen sparas på minneskortet. Mata inte ut minneskortet och ta inte bort eller koppla loss strömkällan innan lampan har släckts och fotograferingen är avslutad.

  Åtkomstlampa för minneskort

0-ikonen

En 0-ikon visar att filmer inte kan spelas in.

I filmläge kan bilder tas utan att avbryta inspelningen genom att trycka avtryckaren hela vägen ner. En C-ikon blinkar på displayen när en bild tas.

Ta bilder i filmläge

Notera att bilder kan tas även om motivet inte är i fokus. Bilder sparas i JPEG-format med högm kvalitet med den storlek som valts för filmbildstorleken. I serietagningslägen varierar bildmatningshastigheten när inspelningen är pausad med det alternativ som valts för Bildstorlek/bildfrekvens, men endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in medan inspelning pågår. Upp till 50 bilder kan tas med varje film.

Under inspelning

Flimmer, streck eller förvrängningar kan synas på displayen och i fotografier och filmer tagna under belysning med fluorescerande, kvicksilver- eller natriumlampor eller med rörliga motiv, speciellt om kameran panoreras horisontellt eller om ett föremål rör sig horisontellt med hög hastighet genom bilden. Ojämna kanter, falska färger, moaréeffekt och ljusa partier kan också uppstå. Ljusa områden eller band kan uppstå i vissa områden på bilden med blinkande skyltar och andra oregelbundna ljuskällor eller om motivet lyses upp kort av ett stroboskop eller en annan ljusstark, kortvarig ljuskälla, medan brus (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) och oväntade färger kan uppträda om du zoomar in på vyn genom objektivet. Flimmer kan inträffa när motorbländare används under filminspelning.

Undvik att rikta kameran mot solen eller andra starka ljuskällor. Underlåtenhet att följa denna uppmaning kan resultera i skador på kamerans interna kretsar.

Spela in filmer

Inspelningen avslutas automatiskt när maximal längd har nåtts eller minneskortet är fullt eller om objektivet tas bort, ett annat läge väljs eller foto/filmväljaren vrids till C. Notera att den inbyggda mikrofonen kan spela in ljud från kameran eller objektivet under vibrationsreducering, autofokus eller när bländaren ändras.