Lösningar på några vanliga problem listas nedan.

Batteri/display

 • Kameran är påslagen men reagerar inte: Vänta tills inspelningen avslutas. Stäng av kameran om problemet kvarstår. Om kameran inte stängs av, ta bort och sätt tillbaka batteriet, eller, om du använder en nätadapter, koppla ifrån och återanslut nätadaptern. Notera att även om data som håller på att sparas förloras så påverkas inte data som redan har sparats när strömkällan tas bort eller kopplas ifrån.
 • Sökaren eller monitorn slås inte på:

  • Välj ett annat monitorläge med skärmlägesknappen (observera att du först behöver aktivera önskat läge med Begränsa val av monitorläge i inställningsmenyn).
  • Damm, ludd eller andra främmande ämnen på ögonsensorn kanske gör att den inte fungerar normalt. Rengör ögonsensorn med en blåspensel.
 • Sökaren är inte i fokus: Vrid på dioptrijusteringskontrollen för att fokusera sökaren. Om detta inte löser problemet, välj AF-S, enpunkts-AF och mittenfokuspunkten. Komponera sedan in ett motiv med hög kontrast i mittenfokuspunkten och tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera kameran. Med kameran fokuserad, använd dioptrijusteringskontrollen för att få motivet i skarpt fokus i sökaren.
 • Displayerna stängs av utan förvarning: Välj längre fördröjningar för Anpassad inställning c3 (Fördröjning till avstängning).
 • Kontrollpanelen är långsam och ljussvag: Kontrollpanelens svarstider och ljushet varierar med temperaturen.

Fotografering

 • Det tar lång tid att slå på kameran: Radera filer eller mappar.
 • Slutarutlösningen är inaktiverad:

  • Minneskortet är fullt.
  • Slutaren inaktiverad har valts för Funktion utan minneskort i inställningsmenyn och inget minneskort är isatt.
  • Läge S är valt med Bulb eller Time (Tid) valt för slutartid.
 • Kameran svarar långsamt på avtryckaren: Välj Av för Anpassad inställning d4 (Exponeringsfördröjning).
 • Endast en bild tas varje gång avtryckaren trycks in i serietagningslägen: Stäng av HDR.
 • Bilderna är inte i fokus: För att fokusera med autofokus, välj AF-S, AF-C eller AF-F för fokusläge. Om kameran inte kan fokusera med autofokus (0 Autofokus), använd manuell fokusering eller fokuslås.
 • Signaler ljuder inte:

  • Av är valt för Signalalternativ > Signal på/av i inställningsmenyn.
  • AF-C är valt för fokusläge.
  • är valt för Ljudlös fotografering i fotograferingsmenyn.
  • Kameran är i filmläge.
 • Alla slutartider är inte tillgängliga: En blixt används. Blixtsynkhastighet kan väljas med Anpassad inställning e1 (Blixtsynkhastighet). När kompatibla blixtenheter används, välj 1/200 sek. (Automatisk FP) för att få tillgång till alla slutartider.
 • Fokus låses inte när avtryckaren trycks in halvvägs: När AF-C är valt för fokusläge kan fokus låsas genom att trycka mitt på sekundärväljaren.
 • Fokuspunkten kan inte ändras: Fokuspunktsval är inte tillgängligt med automatiskt AF-område. Välj ett annat AF-områdesläge.
 • Kameran tar lång tid på sig att spara bilder: Stäng av brusreducering för lång exponering.
 • Fotografier och filmer verkar inte ha samma exponering som granskningen som visas på displayen: För att granska effekterna av ändringar av inställningar som påverkar exponering och färg, välj för Anpassad inställning d8 (Tillämpa inställn. på livevisning). Notera att ändringar av Monitorns ljusstyrka och Sökarens ljusstyrka inte har någon effekt på bilder som tas med kameran.
 • Flimmer eller streck uppstår i filmläge: Välj Flimmerreducering i filminspelningsmenyn och välj ett alternativ som matchar den lokala strömförsörjningens frekvens.
 • Ljusa områden eller band syns i vyn genom objektivet: Bilden komponeras under en blinkande skylt, blixt eller annan ljuskälla med kort varaktighet.
 • Fläckar uppträder i fotografier: Rengör de främre och bakre objektivelementen. Om problemet kvarstår, rengör bildsensorn.
 • Bokeh är oregelbunden: Med korta slutartider och/eller snabba objektiv kanske du märker ojämnheter i hur bokeh formas. Effekten kan mildras genom att välja längre slutartider och/eller högre bländarvärden.
 • Bilderna påverkas av en märkbar ghost-effekt eller linsöverstrålning: Du kanske upptäcker ghost-effekt eller linsöverstrålning i bilder som inkluderar solen eller andra ljusstarka ljuskällor. Dessa effekter kan minskas genom att montera ett motljusskydd eller genom att komponera bilder med ljusa ljuskällor långt utanför bilden. Du kan också försöka att ta bort objektivfilter, välja en annan slutartid eller använda ljudlös fotografering.
 • Fotograferingen avslutas oväntat eller startar inte: Fotograferingen kan avslutas automatiskt för att undvika skador på kamerans interna kretsar om den omgivande temperaturen är hög eller om kameran har använts under en längre tid för seriefotografering, filminspelning eller liknande. Om du inte kan fotografera eftersom kameran är överhettad, vänta tills de inre kretsarna har svalnat och försök sedan igen. Notera att kameran kan kännas varm, men detta tyder inte på något fel.
 • Bildartefakter syns i displayen under fotografering: “Brus” (slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma eller ränder) och oväntade färger kan uppträda om du zoomar in på vyn genom objektivet. Slumpmässigt utspridda ljusa pixlar, dimma och ljusa fläckar kan också uppstå som ett resultat av ökad temperatur i kamerans interna kretsar under fotografering. Stäng av kameran när den inte används. Med höga ISO-känsligheter kan brus vara mer märkbart i långa exponeringar eller i bilder tagna när kamerans temperatur är högre än vanligt. Observera att fördelningen av brus på displayen kan skilja sig från den i den slutgiltiga bilden. För att minska brus, justera inställningar såsom ISO-känslighet, slutartid eller Aktiv D-Lighting.
 • Kameran kan inte mäta vitbalans: Motivet är för mörkt eller för ljust.
 • Bilder kan inte väljas som källa för förinställt värde för vitbalans: Bilderna i fråga skapades med en annan kameramodell.
 • Vitbalansgaffling är inte tillgängligt:

  • Ett NEF (RAW)- eller NEF+JPEG-alternativ är valt för bildkvalitet.
  • Multiexponerings- eller HDR-fotografering (stort dynamiskt omfång) är på.
 • Effekterna av Picture Controls skiljer sig åt mellan bilderna: Auto är valt för Ställ in Picture Control, en Picture Control baserad på Auto är vald, eller A (auto) är valt för Snabbskärpa, kontrast eller mättnad. Välj en annan inställning för att få konsekventa resultat över en serie bilder.
 • Mätningen kan inte ändras: Autoexponeringslås är aktiverat.
 • Exponeringskompensation kan inte användas: Välj läge P, S eller A.
 • Bildbrus (färgfläckar eller andra artefakter) förekommer i långtidsexponeringar: Aktivera brusreducering vid långtidsexponering.
 • AF-hjälplampan tänds inte:

  • Välj för Anpassad inställning a12 (Inbyggd AF-hjälplampa).
  • Lampan lyser inte i filmläge eller när AF-C eller MF är valt för fokusläge.
 • Ljud spelas inte in med filmer: Mikrofon av är valt för Mikrofonkänslighet i filminspelningsmenyn.

Bildvisning

 • NEF-bilder (RAW) visas inte: Bilderna togs med bildkvaliteten NEF + JPEG.
 • Kameran visar inte bilder som tagits med andra kameror: Bilder tagna med andra kameramärken kanske inte visas korrekt.
 • Vissa bilder visas inte under bildvisning: Välj Alla för Visningsmapp.
 • Bilder med “stående” (porträtt) orientering visas med “liggande” (landskap) orientering:

  • Välj för Rotera hög i visningsmenyn.
  • Fotona visas i visning av tagen bild.
  • Kameran riktades uppåt eller nedåt när fotot togs.
 • Bilder kan inte raderas: Bilderna är skyddade. Ta bort skyddet.
 • Bilder kan inte retuscheras: Bilden kan inte redigeras med denna kamera.
 • Kameran visar ett meddelande som säger att mappen inte innehåller några bilder: Välj Alla för Visningsmapp.
 • Kan inte skriva ut bilder: NEF (RAW)- och TIFF-bilder kan inte skrivas ut med direkt USB-anslutning. Överför fotografierna till en dator, och skriv ut dem med NX Studio. NEF-bilder (RAW) kan sparas i JPEG-format med alternativet NEF (RAW)-bearbetning i retuscheringsmenyn.
 • Bilder visas inte på HDMI-enheter: Kontrollera att en HDMI-kabel (säljs separat) är ansluten.
 • Utmatning till HDMI-enheter fungerar inte som förväntat:

  • Kontrollera att HDMI-kabeln är korrekt ansluten.
  • Välj Av för HDMI > Avancerade inställningar > Styrning av extern inspelning i inställningsmenyn.
  • Kontrollera igen efter att du valt Återställ alla inställningar i inställningsmenyn.
 • Alternativet borttagning av damm i bilden i NX Studio har inte önskad effekt: Rengöring av bildsensorn ändrar positionen av damm på bildsensorn. Referensdata för dammborttagning som sparats innan rengöring av bildsensorn utförs kan inte användas med fotografier som tas efter det att bildsensorn rengjorts. På samma sätt kan referensdata för dammborttagning som registrerades efter att bildsensorn rengjordes inte användas med fotografier som tagits innan bildsensorn rengjordes.
 • Datorer visar inte NEF-bilder (RAW) på samma sätt som kameran gör: Programvara från andra leverantörer visar inte effekterna av Picture Controls, Aktiv D-Lighting, vinjetteringskontroll eller liknande. Använd NX Studio.
 • Det går inte att överföra bilder till en dator: Datorns operativsystem är inte kompatibelt med kameran eller bildöverföringsprogrammet. Använd en kortläsare eller minneskortsfack för att kopiera bilder till en dator.

Bluetooth och Wi-Fi (trådlösa nätverk)

 • Smarta enheter visar inte kamerans SSID (nätverksnamn):

  • Kontrollera att Inaktivera är valt för Flygplansläge i kamerans inställningsmeny.
  • Kontrollera att Aktivera är valt för Anslut till smart enhet > Sammanlänkning (Bluetooth) > Bluetooth-anslutning i kamerans inställningsmeny.
  • Försök att stänga av den smarta enhetens Wi-Fi och slå sedan på det igen.
 • Kameran kan inte ansluta till trådlösa skrivare och andra trådlösa enheter: Denna kamera kan endast ansluta till datorer och smarta enheter.

Övrigt

 • Inspelningsdatumet är inte korrekt: Kameraklockan är mindre noggrann än de flesta armbandsur och hushållsklockor. Kontrollera klockan regelbundet mot mer noggranna tidsgivare och ställ om den om nödvändigt.
 • Vissa menyalternativ kan inte väljas: Vissa alternativ är inte tillgängliga med vissa kombinationer av inställningar eller om inget minneskort är isatt.