Fokus kan justeras automatiskt, manuellt eller med pekskärmskontroller. Hur kameran fokuserar styrs av ditt val av fokusläge och AF-områdesläge.

Välja ett fokusläge

Fokusläget styr hur kameran fokuserar. Fokusläget kan väljas med Fokusläge-alternativen i i-menyn och foto- och filminspelningsmenyerna (0 Fokusläge, Fokusläge, Fokusläge).

Med standardinställningarna kan fokusläget också väljas genom att hålla in Fn2-knappen och vrida på den primära kommandoratten (0 Funktionsknapparna (Fn1 och Fn2)).

Alternativ Beskrivning
AF-S Enkel AF För stillastående motiv. Tryck in avtryckaren halvvägs för att fokusera. Om kameran kan fokusera växlar fokuspunkten från rött till grönt. Fokuseringen låses medan avtryckaren trycks in halvvägs. Om kameran inte kan fokusera blinkar fokuspunkten rött. Med standardinställningarna kan slutaren endast utlösas om kameran kan fokusera (prioritera fokus).
AF-C Kontinuerlig AF För rörliga motiv. Kameran fokuserar kontinuerligt medan avtryckaren trycks in halvvägs. Om motivet rör sig kommer kameran att förutsäga det slutliga avståndet till motivet och justera fokus efter behov. Med standardinställningarna kan slutaren utlösas oavsett om motivet är i fokus eller ej (prioritera slutare).
AF-F Aktiv AF Kameran justerar fokus kontinuerligt som svar på motivets rörelser eller förändringar i kompositionen. När avtryckaren trycks ned halvvägs växlar fokuspunkten från rött till grönt och fokus låses. Detta alternativ är endast tillgängligt i filmläge.
MF Manuell fokusering Fokusera manuellt (0 Manuell fokusering). Slutaren kan utlösas oavsett om motivet är i fokus eller inte.

Autofokus

Displayen kan bli ljusare eller mörkare när kameran fokuserar och fokuspunkten kan ibland visas i grönt när kameran inte kan fokusera. Kameran kanske inte kan fokusera med autofokus i följande situationer:

 • Motivet har linjer som är parallella med bildens långsida
 • Motivet saknar kontrast
 • Motivet i fokuspunkten innehåller områden med skarpt kontrasterande ljusstyrka, eller så är det belyst av punktbelysning eller med neonljus eller någon annan ljuskälla med varierande ljusstyrka
 • Flimmer eller streck uppkommer vid belysning med lysrör, kvicksilvergas, natrium eller liknande
 • Ett stjärnfilter eller annat specialfilter används
 • Motivet ser mindre ut än fokuspunkten
 • Motivet domineras av regelbundna geometriska mönster (t.ex. persienner eller en rad med fönster i ett höghus)

Stänga av kameran

Fokuspositionen kan ändras om du stänger av kameran och sedan slår på den igen efter fokuseringen.

AF-område i svag belysning

För förbättrad fokusering när belysningen är otillräcklig, välj AF-S och välj för Anpassad inställning a11 (AF-område i svag belysning).

AF-områdesläge

Fokuspunkten kan placeras med hjälp av sekundärväljaren (0 Sekundärväljaren) eller multiväljaren. AF-områdesläge styr hur kameran väljer fokuspunkten för autofokus. Standardinställningen är Enpunkts-AF, men andra alternativ kan väljas med AF-områdesläge i i-menyn och foto- och filminspelningsmenyerna (0 AF-områdesläge, AF-områdesläge, AF-områdesläge).

Med standardinställningarna kan fokusläget också väljas genom att hålla in Fn2-knappen och vrida på den primära kommandoratten (0 Funktionsknapparna (Fn1 och Fn2)).

Alternativ Beskrivning
3 Pinpoint-AF Rekommenderas för bilder som involverar statiska motiv, till exempel byggnader, fotografering i studio eller närbilder. Pinpoint-AF används för att kunna fokusera på en vald punkt i bilden. Detta alternativ är endast tillgängligt när fotoläge är valt och Enkel AF har valts för Fokusläge. Fokuseringen kan ta längre tid än med enpunkts-AF.
d Enpunkts-AF Kameran fokuserar på en punkt som valts av användaren. Använd med stillastående motiv.
e Dynamiskt AF-område Kameran fokuserar på en punkt som valts av användaren. Om motivet kortvarigt lämnar den valda punkten fokuserar kameran baserat på information från omgivande fokuspunkter. Använd för fotografier av idrottare och andra aktiva motiv som är svåra att rama in med enpunkts-AF. Detta alternativ är endast tillgängligt när fotoläge är valt och Kontinuerlig AF har valts för Fokusläge.
f Brett AF-område (litet) Som för Enpunkts-AF, förutom att kameran fokuserar på ett bredare område, då fokusområdena för Brett AF-område (stort) är större än de för Brett AF-område (litet). Använd för ögonblicksbilder eller bilder av rörliga motiv som är svåra att rama in med enpunkts-AF eller i filmläge för jämn fokusering under panorering och lutning eller när rörliga motiv filmas. Om det valda fokusområdet innehåller motiv på olika avstånd från kameran, kommer kameran att prioritera det närmaste motivet.
g Brett AF-område (stort)
h AF-områdesläge Kameran identifierar motivet automatiskt och väljer fokusområdet. Använd vid tillfällen när du inte har tid att välja fokuspunkten själv, för porträtt eller för ögonblicksbilder och andra snabba bilder. Kameran ger högre prioritet till porträttmotiv. Om ett porträttmotiv upptäcks visas en gul ram som indikerar fokuspunkten kring motivets ansikte, eller om kameran upptäcker motivets ögon, det ena eller andra ögat (ansikts-/ögonavkännande AF; 0 Ansikts-/ögonavkänning AF). Du kan också konfigurera kameran för att upptäcka ansikten och ögonen på hundar och katter genom att välja Djuravkänning för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.; för mer information, se “Djurens ansikts-/ögonavkännande AF”, 0 Djurens ansikts-/ögonavkännande AF). Ansikts- och ögonavkänning gör att du kan koncentrera dig på kompositionen och motivets uttryck när du fotograferar porträtt av aktiva människor och djur. Motivföljning kan aktiveras genom att trycka på J-knappen (0 Motivföljning). Det kan även tilldelas till kamerans Fn1- eller Fn2-knapp eller objektivets Fn- eller Fn2-knapp med Anpassad inställning f2 eller g2 (Anpassningar; 0 f2: Anpassningar, g2: Anpassningar).

s: Centrumfokuspunkten

I alla AF-områdeslägen förutom Automatiskt AF-område, visas en prick i fokuspunkten när den är i mitten av bilden.

Snabbt fokuspunktval

För snabbare val av fokuspunkt, välj Varannan punkt för Anpassad inställning a5 (Fokuspunkter som används) för att bara använda en fjärdedel av de tillgängliga fokuspunkterna. Antalet tillgängliga punkter för Pinpoint-AF och Brett AF-område (stort) ändras inte. Om du föredrar att använda sekundärväljaren för att välja fokuspunkt kan du välja Välj mittenfokuspunkt för Anpassad inställning f2 (Anpassningar) > Sekundärväljarens mitt för att möjliggöra att mitten av sekundärväljaren kan användas för att snabbt välja mittenfokuspunkten.

Ansikts-/ögonavkänning AF

När du fotograferar porträttmotiv med Automatiskt AF-område, använd Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) för att välja om kameran ska känna av både ansikten och ögon (ansikts-/ögonavkännande AF) eller endast ansikten (ansiktsavkännande AF). Om Ansikts- och ögonavkänning på väljs och ett porträttmotiv upptäcks visas en gul ram som indikerar fokuspunkten kring motivets ansikte, eller om kameran upptäcker motivets ögon, det ena eller andra ögat (ansikts-/ögonavkännande AF). Ansikten som upptäcks när Ansiktsavkänning på väljs visas på samma sätt med en gul fokuspunkt. Om AF-C är vald för fokusläge, kommer fokuspunkten att lysa gult när ansikten eller ögon upptäcks, medan om AF-S är vald, kommer fokuspunkten att bli grön när kameran fokuserar.

Fokuspunkt

Om mer än ett porträttmotiv eller mer än ett ögonpar upptäcks, visas ikonerna e och f på fokuspunkten, och du kommer att kunna placera fokuspunkten över ett annat ansikte eller ögonpar genom att trycka på 4 eller 2. Om motivet tittar bort efter att ansiktet har upptäckts kommer fokuspunkten att röra sig för att följa dess rörelse.

Under uppspelningen kan du zooma in på ansiktet eller ögonen som används för fokusering genom att trycka på J.

Ansikts-/ögonavkänning AF

 • Ögonavkänning är inte tillgängligt i filmläge. Ögon- och ansiktsavkänning kanske inte fungerar som förväntat om:

  • motivets ansikte upptar en mycket stor eller mycket liten del av bilden,
  • motivets ansikte är för starkt eller för svagt upplyst,
  • motivet bär glasögon eller solglasögon,
  • motivets ansikte eller ögon döljs av hår eller andra föremål, eller
  • motivet rör sig överdrivet mycket under fotograferingen.
 • Prestandan hos ansikts- och ögonavkänning kan försämras om:

  • kameran är ansluten till en HDMI-enhet med 10 bitar valt för HDMI > Avancerade inställningar > Djup för utdata i inställningsmenyn, eller
  • På (går inte att spela in på kort) har valts för HDMI > Avancerade inställningar > N-Log-inställning i inställningsmenyn.

Djurens ansikts-/ögonavkännande AF

Om Djuravkänning är vald för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) och kameran upptäcker en hund eller katt, kommer en gul kant som indikerar fokuspunkten att visas runt motivets ansikte eller, om kameran upptäcker motivets ögon, det ena eller andra ögat. Om AF-C är vald för fokusläge, kommer fokuspunkten att lysa gult när ansikten eller ögon upptäcks, medan om AF-S är vald, kommer fokuspunkten att bli grön när kameran fokuserar.

Fokuspunkt

Om fler än ett djur eller fler än ett öga upptäcks, visas ikonerna e och f på fokuspunkten, och du kan placera fokuspunkten över ett annat ansikte eller öga genom att trycka på 4 eller 2.

Under uppspelningen kan du zooma in på ansiktet eller ögonen som används för fokusering genom att trycka på J.

Djuravkänning AF

 • Ögonavkänning av djur är inte tillgängligt i filmläge. Ansikts- och ögonavkänning av djur kan misslyckas med att upptäcka ansikten eller ögon hos vissa raser och kanske inte fungerar som förväntat om:

  • motivets ansikte upptar en mycket stor eller mycket liten del av bilden,
  • motivets ansikte är för starkt eller för svagt upplyst,
  • motivets ansikte eller ögon döljs av hår eller något föremål, eller
  • motivets ögon har liknande färg som resten av ansiktet, eller
  • motivet rör sig överdrivet mycket under fotograferingen.
 • Prestandan hos ansikts- och ögonavkänning kan försämras om:

  • kameran är ansluten till en HDMI-enhet med 10 bitar valt för HDMI > Avancerade inställningar > Djup för utdata i inställningsmenyn, eller
  • På (går inte att spela in på kort) har valts för HDMI > Avancerade inställningar > N-Log-inställning i inställningsmenyn.
 • Ljuset från AF-hjälplampan kan påverka ögonen på vissa djur negativt. Vi rekommenderar att du väljer Av för Anpassad inställning a12 (Inbyggd AF-hjälplampa).

Motivföljning

När Automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge aktiveras fokusföljning när J trycks in. Fokuspunkten ändras till ett hårkors. Placera hårkorset över målet och tryck antingen på J igen eller tryck på AF-ON-knappen för att starta följningen. Fokuspunkten följer det valda motivet när det rör sig genom bilden. För att avsluta motivföljningen och välja mittenfokuspunkten, tryck på J en tredje gång. För att avsluta motivföljningsläget, tryck på W (Q)-knappen.

Om AF-C väljs för fokusläge under stillbildsfotografering och följning har startats med AF-ON-knappen eller genom att trycka in avtryckaren halvvägs, följer kameran motivet endast medan reglaget trycks in. Genom att släppa reglaget återställs den valda fokuspunkten innan följning startade.

Motivföljning

Kameran kanske inte kan följa motiv som rör sig snabbt, lämnar bilden eller döljs av andra motiv, ändrar storlek, färg eller ljushet, eller som är för små, för stora, för ljusa, för mörka eller har en liknande färg eller ljushet som bakgrunden.

Pekskärmsavtryckaren

Pekskärmskontroller kan användas för att fokusera och utlösa slutaren. Tryck på displayen för att fokusera och ta bort fingret för att utlösa slutaren.

Tryck på ikonen som visas i illustrationen för att välja den funktion som utförs genom att trycka på displayen i fotograferingsläge. Välj bland följande alternativ:

W
 • Tryck på displayen för att fokusera på den valda punkten och ta bort fingret för att utlösa slutaren. Om ett annat alternativ än Av är valt för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) och kameran känner av människors ansikten eller ögon eller ansikten på hund eller katter, fokuserar kameran på ansiktet eller ögat * närmast den valda punkten.
 • Endast tillgängligt i fotoläge.
V
 • Tryck på displayen för att fokusera på den markerade punkten. Slutaren utlöses inte när du tar bort fingret från displayen.
 • Om automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge följer kameran det valda motivet när det rör sig genom bilden. För att växla till ett annat motiv, tryck på det på displayen. Om ett annat alternativ än Av är valt för Anpassad inställning a4 (Ansikts-/ögonavk. auto. AF-omr.) och kameran känner av människors ansikten eller ögon eller ansikten på hund eller katter, fokuserar kameran på och följer ansiktet eller ögat * närmast den valda punkten.
X Pekskärmsavtryckare inaktiverad.

När du väljer ett öga med pekskärmskontrollerna bör du notera att kameran kanske inte fokuserar på ögat på den sida du vill. Använd multiväljaren för att välja önskat öga.

Ta bilder med alternativ för fotografering med pekskärm

 • Pekskärmskontrollerna kan inte användas för manuell fokusering.
 • Avtryckaren kan användas för att ta bilder när W-ikonen visas.
 • Pekskärmskontrollerna kan inte användas för att ta bilder under filminspelning.
 • Under seriefotografering kan pekskärmskontrollerna endast användas för att ta en bild i taget. Använda avtryckaren för seriefotografering.
 • I självutlösarläget låses fokus på det valda motivet när du trycker på monitorn, och slutaren utlöses cirka 10 sekunder efter att du tar bort fingret från displayen. Om antalet bilder som valts är större än 1, kommer återstående bilder att tas i en enda serie.

Manuell fokusering

Manuell fokusering kan användas när autofokus inte ger önskat resultat. Placera fokuspunkten över ditt motiv och vrid på fokus- eller inställningsringen tills motivet är i fokus.

För bättre precision, tryck på X-knappen för att zooma in på vyn genom objektivet.

När motivet är i fokus lyser fokuspunkten grönt och fokusindikeringen (I) visas på displayen.

Fokusavståndsindikering

Fokusindikering

Fokusindikering Beskrivning
I Motivet i fokus.
F   Fokuspunkten är mellan kameran och motivet.
  H Fokuspunkten är bakom motivet.
F   H Kameran kan inte fastställa om motivet är i fokus.
(blinkar)

Notera att fokusindikeringen (I) kan visas när motivet inte är i fokus när manuell fokusering används med motiv som inte är lämpade för autofokus. Zooma in på vyn genom objektivet och kontrollera fokus. Användning av stativ rekommenderas när kameran har svårt att fokusera.

Objektiv med fokuslägesval

Manuell fokusering kan väljas med reglagen på objektivet.

Skärpeplan

Mät från skärpeplansmarkeringen (E) på kamerahuset för att fastställa avståndet mellan motivet och kameran. Avståndet mellan objektivets monteringsfläns och skärpeplanet är 16 mm.

16 mm

Skärpeplansmarkering

Fokuskonturförstärkning

Om fokuskonturförstärkning aktiveras med Anpassad inställning d10 (Konturförstärkningar) indikeras föremål som är i fokus med färgade konturer i manuellt fokuseringsläge. Notera att konturförstärkningar kanske inte visas om kameran inte kan upptäcka konturer. I detta fall kan fokus kontrolleras med vyn genom objektivet i displayen.

Område i fokus