Tryck på upplåsningsknappen för funktionsratten och vrid på funktionsratten för att välja bland följande lägen:

Funktionsratt

Upplåsningsknapp för funktionsratten

 • b Auto: Ett “sikta och tryck”-läge där kameran ställer in exponering och nyans (0 Ta bilder (b-läge), Spela in filmer (b-läge)).
 • P Programautomatik: Kameran ställer in slutartid och bländare för optimal exponering. Rekommenderas för ögonblicksbilder och i andra situationer där det inte finns tid att justera kamerainställningarna.
 • S Slutartidsstyrd automatik: Du väljer slutartid, kameran väljer bländare för bästa resultat. Använd för att frysa eller skapa oskärpa i rörelser.
 • A Bländarstyrd automatik: Du väljer bländare, kameran väljer slutartid för bästa resultat. Använd för att göra bakgrunder oskarpa eller för att fokusera på både förgrund och bakgrund.
 • M Manuell: Du styr både slutartid och bländare. Ställ in slutartiden på “bulb” eller “tid” för långtidsexponeringar.
 • U1, U2, U3 Användarinställningslägen: Tilldela ofta använda inställningar till dessa positioner för att snabbt kunna hämta dem.

P: Programautomatik

I detta läge justerar kameran slutartid och bländare automatiskt enligt ett inbyggt program för optimal exponering i de flesta situationer. Olika kombinationer av slutartid och bländare som ger samma exponering kan väljas genom att vrida på den primära kommandoratten (“flexibelt program”). Medan flexibelt program är aktiverat visas en indikator för flexibelt program (U). För att återställa standardinställningarna för slutartid och bländare, vrid på den primära kommandoratten tills indikatorn försvinner, välj ett annat läge eller stäng av kameran.

S: Slutartidsstyrd automatik

Med slutartidsstyrd automatik väljer du slutartid medan kameran automatiskt väljer den bländare som ger optimal exponering. För att välja en slutartid, vrid på den primära kommandoratten. Slutartiden kan ställas in på “×200” eller på värden mellan 30 sek. och 1/8 000 sek. och kan låsas på den valda inställningen (0 f4: Slutartids- och bländarlås).

Monitor

Kontrollpanel

A: Bländarstyrd automatik

Med bländarstyrd automatik väljer du bländare medan kameran automatiskt väljer den slutartid som ger optimal exponering. Vrid på den sekundära kommandoratten för att välja en bländare, mellan minsta och största värdet för objektivet. Bländaren kan låsas på den valda inställningen (0 f4: Slutartids- och bländarlås).

Monitor

Kontrollpanel

Exponeringsinställningar för filmläge

Följande exponeringsinställningar kan justeras i filmläge:

  Bländare Slutartid ISO-känslighet
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Exponering för läge S motsvarar läge P.

Den övre gränsen för ISO-känslighet kan väljas med Inställningar för ISO-känslighet > Högsta känslighet i filminspelningsmenyn.

Oavsett det alternativ som valts för Inställningar för ISO-känslighet > Högsta känslighet eller för ISO-känslighet (läge M), är den övre gränsen när är valt för Elektronisk vibrationsreducering i filminspelningsmenyn ISO 25600 (Z 7) eller 51200 (Z 6).

Om är valt för Inställningar för ISO-känslighet > Auto. ISO-känslighet (läge M) i filminspelningsmenyn, kan den övre gränsen för ISO-känslighet väljas med alternativet Högsta känslighet.

M: Manuell

I manuellt exponeringsläge styr du både slutartid och bländare. Vrid på den primära kommandoratten för att välja en slutartid och på den sekundära kommandoratten för att ställa in bländare. Slutartiden kan ställas in på “×200” eller på värden mellan 30 sek. och 1/8 000 sek., eller så kan slutaren hållas öppen på obestämd tid för en långtidsexponering (0 Långtidsexponeringar (läge M)). Bländaren kan ställas in på värden mellan det minsta och största värdet för objektivet. Använd exponeringsindikatorerna för att kontrollera exponeringen.

Monitor

Slutartid

Bländare

Kontrollpanel

Slutartid

Bländare

Slutartid och bländare kan låsas på de valda inställningarna.

Exponeringsindikatorer

Exponeringsindikatorerna visar om bilden blir under- eller överexponerad med de aktuella inställningarna. Beroende på det alternativ som valts för Anpassad inställning b1 (EV-steg för exp.kontroll) visas mängden under- eller överexponering i steg om 1/3 eller 1/2 EV. Displayerna blinkar om gränserna i exponeringsmätningssystemet överskrids.

  Anpassad inställning b1 inställd på “1/3 steg”
Optimal exponering Underexponerad med 1/3 EV Överexponerad med mer än 3 EV
Monitor
Sökare

Automatisk ISO-känslighet (läge M)

Om automatisk ISO-känslighet (0 Automatisk ISO-känslighet) är aktiverat justeras ISO-känsligheten automatiskt för optimal exponering med den valda slutartiden och bländaren.

Användarinställningar: Lägena U1, U2 och U3

Tilldela ofta använda inställningar till positionerna U1, U2 och U3 på funktionsratten.

Spara användarinställningar

Följ stegen nedan för att spara inställningar:

 1. Välj ett läge.

  Vrid funktionsratten till önskat läge.

 2. Justera inställningarna.

  Gör önskade inställningar för kamerainställningar, inklusive:

  • alternativ för fotograferingsmenyn,
  • alternativ för filminspelningsmenyn,
  • Anpassade inställningar, och
  • fotograferingsläge, slutartid (lägena S och M), bländare (lägena A och M), flexibelt program (läge P), exponeringskompensation och blixtkompensation.
 3. Välj Spara användarinställningar.

  Markera Spara användarinställningar i inställningsmenyn och tryck på 2.

 4. Välj en position.

  Markera Spara som U1, Spara som U2 eller Spara som U3 och tryck på 2.

 5. Spara användarinställningar.

  Markera Spara inställningar och tryck på J för att tilldela de inställningar som valdes i steg 1 och 2 till den position på funktionsratten som valdes i steg 4.

Hämta användarinställningar

Vrid funktionsratten till U1, U2 eller U3 för att hämta de inställningar som senast sparats till denna position.

Återställa användarinställningar

För att återställa inställningarna för U1, U2 eller U3 till standardvärdena:

 1. Välj Återställ användarinställningar.

  Markera Återställ användarinställningar i inställningsmenyn och tryck på 2.

 2. Välj en position.

  Markera Återställ U1, Återställ U2 eller Återställ U3 och tryck på 2.

 3. Återställ användarinställningar.

  Markera Återställ och tryck på J för att återställa standardinställningarna för den valda positionen. Kameran fungerar i läge P.

Användarinställningar U1, U2 och U3

Utlösarläget sparas inte. Dessutom sparas inte följande inställningar.

Fotograferingsmenyn:

 • Lagringsmapp
 • Välj bildområde
 • Hantera Picture Control
 • Multiexponering
 • Intervalltimerfotografering
 • Skapa timelapse-film
 • Fotografering m fokusförskj.

Filminspelningsmenyn:

 • Välj bildområde
 • Hantera Picture Control

Långtidsexponeringar (läge M)

Välj följande slutartider för långtidsexponeringar av rörliga ljuskällor, stjärnor, nattlandskap eller fyrverkerier.

 • Slutartid: Bulb (35-sekundersexponering)
 • Bländare: f/25
 • Bulb: Slutaren hålls öppen medan avtryckaren hålls intryckt.
 • Tid: Exponeringen startar när avtryckaren trycks in och avslutas när knappen trycks in en andra gång.

För att förhindra oskärpa, montera kameran på ett stativ eller använd en separat såld trådlös fjärrkontroll, trådutlösare eller annan fjärrutlösarenhet. Nikon rekommenderar också att du använder ett fulladdat batteri eller en nätadapter och strömkontakt (säljs separat) för att förhindra strömavbrott medan slutaren är öppen. Notera att brus (ljusa fläckar, slumpmässigt utspridda ljusa pixlar eller dimma) kan uppstå vid långa exponeringar. Ljusa fläckar och dimma kan minskas genom att välja för Brusreducering för lång exp. i fotograferingsmenyn.

 1. Förbered kameran.

  Montera kameran på ett stativ eller placera den på en stadig, jämn yta.

 2. Välj läge M.

  Vrid funktionsratten till M.

 3. Välj en slutartid.

  Vrid på den primära kommandoratten för att välja slutartiden Bulb (långtidsexponering) eller Time (tid).

  Bulb

  Tid

 4. Öppna slutaren.

  Bulb: Efter fokuseringen, tryck in avtryckaren hela vägen ner. Håll avtryckaren intryckt tills exponeringen är slutförd.

  Tid: Tryck in avtryckaren hela vägen ned.

 5. Stäng slutaren.

  Bulb: Ta bort fingret från avtryckaren.

  Tid: Tryck in avtryckaren hela vägen ned.