Келесі ISO сезімталдық параметрлерін реттеңіз.

  • Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық): ISO 200 және Hi 2 арасындағы мәндерден ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару үшін жоғарғы шекті таңдаңыз. ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару P, S және A режимдерінде әрі M режимінде Auto ISO control (mode M) (ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару (M режимі)) үшін On (Қосулы) күйі таңдалғанда пайдаланылады.
  • Auto ISO control (mode M) (ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару (М режимі)): M режимінде ISO сезімталдықты автоматты түрде басқаруды қосу үшін On (Қосулы) күйін, ISO sensitivity (mode M) (ISO сезімталдық (M режимі)) үшін таңдалған мәнді пайдалану үшін Off (Өшірулі) күйін таңдаңыз.
  • ISO sensitivity (mode M) (ISO сезімталдық (М режимі)): M режимі үшін ISO сезімталдықты ISO 64 (Z 7) немесе 100 (Z 6) және Hi 2 арасындағы мәндерден таңдаңыз. Басқа режимдерде ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару пайдаланылады.

Auto ISO Sensitivity Control (ISO сезімталдықты автоматты басқару)

Жоғары ISO сезімталдықтарында фотокамера үшін фокустау қиын болуы мүмкін және бұрмалану (кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер, түстердің әркелкілігі немесе сызықтар) көбеюі мүмкін. Мұны ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) үшін төменірек мәнді таңдау арқылы болдырмауға болады.

1 Бейнефильм түсіру мәзірі: бейнефильм түсіру параметрлері

Reset Movie Shooting Menu (Бейнефильм түсіру мәзірін қалпына келтіру) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Frame Size/Frame Rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) Movie Quality (Бейнефильм сапасы) Movie File Type (Бейнефильм файлының түрі) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction (Жыпылықтауды азайту) Metering (Өлшеу) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Electronic VR (Электрондық ДА) Microphone Sensitivity (Микрофон сезімталдығы) Attenuator (Аттенюатор) Frequency Response (Жиілікке қатысты сипаттама) Wind Noise Reduction (Жел шуын азайту) Headphone Volume (Құлаққаптың дыбыс деңгейі) Timecode (Уақыт коды)