Бейнефильмдер түсіру кезінде әрбір кадрға сағат, минут, секунд және кадр санын беретін уақыт кодтарын жазу-жазбауды таңдаңыз. Уақыт кодтары тек MOV пішімінде жазылған бейнефильмдерде қолжетімді. Жалғастыру алдында баптау мәзірінде Time zone and date (Уақыт белдеуі және күн) параметрін таңдаңыз және сағат дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Параметр Сипаттама
Record timecodes (Уақыт кодтарын жазу)
  • On (Қосулы): уақыт кодтары жазылады және дисплейде көрінеді.
  • On (with HDMI output) (Қосулы (HDMI шығысын пайдаланғанда)): уақыт кодтары HDMI кабелі арқылы қосылған Atomos SHOGUN, NINJA немесе SUMO сериялы мониторды жазу құралдарына сақталатын түсірілген бөлікке қосылады.
  • Off (Өшірулі): уақыт кодтары жазылмайды.
Count-up method (Санау әдісі)
  • Record run (Жазу барысында): уақыт кодтары тек жазу орындалып жатқанда артып отырады.
  • Free run (Еркін орындау): уақыт кодтары үздіксіз артып отырады, соның ішінде фотокамера өшірулі кезде.
Timecode origin (Уақыт кодының көзі)
  • Reset (Қалпына келтіру): уақыт кодын 00:00:00.00 мәніне қалпына келтіру.
  • Enter manually (Қолмен енгізу): сағат, минут, секунд және кадр санын қолмен енгізу.
  • Current time (Ағымдағы уақыт): уақыт кодын фотокамера сағаты қамтамасыз еткен ағымдағы уақытқа орнату.
Drop frame (Кадр жылдамдығын төмендету) 30 және 60 кадр/сек кадр жылдамдықтарында кадрлар саны мен іс жүзіндегі жазу уақыты арасындағы айырмашылықтарды түзету үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз.

HDMI құрылғылары

Record timecodes (Уақыт кодтарын жазу) үшін On (with HDMI output) (Қосулы (HDMI шығысын пайдаланғанда)) мәнін таңдау HDMI құрылғыларына түсірілген бөлікті шығаруды үзуі мүмкін.

1 Бейнефильм түсіру мәзірі: бейнефильм түсіру параметрлері

Reset Movie Shooting Menu (Бейнефильм түсіру мәзірін қалпына келтіру) File Naming (Файл атаулары) Choose Image Area (Кескін аумағын таңдау) Frame Size/Frame Rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) Movie Quality (Бейнефильм сапасы) Movie File Type (Бейнефильм файлының түрі) ISO Sensitivity Settings (ISO сезімталдық параметрлері) White Balance (Ақ түс балансы) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару) Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) High ISO NR (Жоғары ISO БА) Vignette Control (Виньеттеуді басқару) Diffraction Compensation (Диффракция түзетілімі) Auto Distortion Control (Бұрмалануды автоматты басқару) Flicker Reduction (Жыпылықтауды азайту) Metering (Өлшеу) Focus Mode (Фокустау режимі) AF-Area Mode (АФ аумағының режимі) Vibration Reduction (Дірілді азайту) Electronic VR (Электрондық ДА) Microphone Sensitivity (Микрофон сезімталдығы) Attenuator (Аттенюатор) Frequency Response (Жиілікке қатысты сипаттама) Wind Noise Reduction (Жел шуын азайту) Headphone Volume (Құлаққаптың дыбыс деңгейі) Timecode (Уақыт коды)