Dodaj komentarz do nowych zdjęć podczas ich robienia. Komentarze można przeglądać w zakładce NX Studio [ Info ].

Wprowadź komentarz

Wprowadź komentarz o długości do 36 znaków. Wyróżnij [ Wprowadź komentarz ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe wprowadzania tekstu. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, zobacz „Wprowadzanie tekstu” ( Wprowadzanie tekstu ).

Dołącz komentarz

Komentarze będą dołączane do zdjęć zrobionych, gdy opcja [ Załącz komentarz ] jest ustawiona na [ ON ].

Informacje o zdjęciu
  • Komentarze można wyświetlić na stronie [ Inne dane fotografowania ] na ekranie informacji o zdjęciu.

  • Aby wyświetlić stronę [ Inne dane zdjęcia ], wybierz ( M ) zarówno [ Dane zdjęcia], jak i [ Inne dane zdjęcia ] dla opcji [ Opcje wyświetlania odtwarzania ] w menu odtwarzania.