Långtidsförvaring

Ta bort batteriet när kameran inte ska användas under en längre tid. Innan du tar bort batteriet, kontrollera att kameran är avstängd.

Förvara inte kameran på platser som:

 • är dåligt ventilerade eller utsatta för luftfuktigheter på över 60 %,

 • är bredvid utrustning som producerar starka elektromagnetiska fält, såsom tv-apparater eller radioapparater, eller

 • utsätts för temperaturer över 50 °C (122 °F) eller under −20 °C (−4 °F).

Rengöring

Tillvägagångssättet varierar med den del som kräver rengöring. Procedurerna beskrivs i detalj nedan.

 • Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.

Kamerahus

Använd en blåsare för att ta bort damm och ludd och torka sedan försiktigt med en mjuk, torr trasa. Efter att ha använt kameran på stranden eller vid havet, torka bort sand eller salt med en trasa lätt fuktad i destillerat vatten och torka kameran noggrant.

Viktigt : Damm eller andra främmande föremål inuti kameran kan orsaka fel på produkten. Skador på grund av närvaron av främmande föremål inuti kameran täcks inte av garantin.

Objektiv och sökare

Dessa glaselement skadas lätt: ta bort damm och ludd med en blåsare. Om du använder en aerosolblåsare, håll burken vertikalt för att förhindra utsläpp av vätska som kan skada glaselementen. För att ta bort fingeravtryck och andra fläckar, applicera en liten mängd linsrengöringsmedel på en mjuk trasa och rengör försiktigt.

Monitorn

Ta bort damm och ludd med en blåsare. När du tar bort fläckar, fingeravtryck och andra oljiga fläckar, torka av ytan lätt med en mjuk trasa eller sämskskinn. Utsätt inte för tryck, eftersom detta kan leda till skador eller felfunktion.

Rengöring av bildsensor

Smuts eller damm som kommer in i kameran när linser byts ut eller skyddslocket tas bort kan fästa vid bildsensorns yta och påverka dina fotografier. Alternativet "ren bildsensor" vibrerar sensorn för att ta bort damm.

Bildsensorn kan rengöras när som helst från menyerna, eller så kan rengöringen utföras automatiskt när kameran stängs av. Om rengöringen av bildsensorn inte löser problemet, kontakta en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Använda menyerna

 • För maximal effekt, håll kameran i normal orientering (basen nedåt).

 • Välj [ Rengör bildsensor ] i inställningsmenyn, markera sedan [ Start ] och tryck på J för att påbörja rengöringen.

 • Kamerakontrollerna kan inte användas medan rengöring pågår. Ta inte bort eller koppla från strömkällan.

 • Inställningsmenyn kommer att visas när rengöringen är klar.

Rengöring av bildsensorn vid avstängning

Alternativ

Beskrivning

6

[ Rengör vid avstängning ]

Bildsensorn rengörs automatiskt under avstängning varje gång kameran stängs av.

[ Städa av ]

Automatisk bildsensorrengöring av.

 1. Välj [ Automatisk rengöring ] för [ Rengör bildsensor ].

  Om du trycker på 2 när [ Automatisk rengöring ] är markerad visas alternativen för [ Automatisk rengöring ].

 2. Markera ett alternativ.

  Tryck på J för att välja det markerade alternativet.

Varningar: Bildsensorrengöring
 • Användning av kamerakontroller avbryter all rengöring av bildsensorn som påbörjas som svar på strömbrytarens funktion.

 • Om bildsensorrengöring utförs flera gånger i följd, kan bildsensorrengöring tillfälligt inaktiveras för att skydda kamerans interna kretsar. Rengöring kan utföras igen efter en kort väntan.

Manuell rengöring

Om främmande föremål inte kan avlägsnas från bildsensorn med bildsensorrengöring, kan sensorn rengöras manuellt enligt beskrivningen nedan. Observera dock att sensorn är extremt känslig och lätt att skadas; vi rekommenderar att manuell rengöring endast utförs av en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

 • Välj [ Sensor shield stays open ] för [ Sensor shield behavior at power off ] i inställningsmenyn.

 1. Stäng av kameran och ta bort linsen.

 2. Håll kameran så att ljus kan komma in, undersök bildsensorn efter damm eller ludd.

  Om inga främmande föremål finns, fortsätt till steg 4.

 3. Ta bort eventuellt damm och ludd från sensorn med en blåsare.
  • Använd inte en blåsborste. Borsten kan skada sensorn.

  • Smuts som inte kan avlägsnas med en blåsare kan endast tas bort av Nikon-auktoriserad servicepersonal. Under inga omständigheter får du röra eller torka av sensorn.

 4. Byt ut linsen eller det medföljande skyddet.

Främmande föremål på bildsensorn

Främmande föremål som kommer in i kameran när linser eller skyddslock tas bort eller byts ut (eller i sällsynta fall smörjmedel eller fina partiklar från själva kameran) kan fästa vid bildsensorn, där det kan synas på fotografier tagna under vissa förhållanden. Undvik dammiga miljöer för att förhindra att främmande ämnen tränger in när du sätter på husskyddet eller byter linser, och se till att ta bort allt damm och andra främmande ämnen som kan ha fastnat på kamerafästet, objektivfästet eller skyddet. För att skydda kameran när inget objektiv är på plats, se till att byta ut det medföljande skyddet. Om du stöter på främmande ämnen som inte kan tas bort med rengöringsalternativet för bildsensor ( Använda menyerna ), rengör bildsensorn enligt beskrivningen i "Manuell rengöring" ( Manuell rengöring ), eller låt sensorn rengöras av auktoriserad Nikon-servicepersonal. Fotografier som påverkas av närvaron av främmande ämnen på sensorn kan retuscheras med hjälp av de rena bildalternativen som finns i vissa bildbehandlingsprogram.

Service av kamera och tillbehör

Kameran är en precisionsenhet och kräver regelbunden service; Nikon rekommenderar att kameran inspekteras en gång vart till vartannat år och att den servas vart tredje till vart femte år (observera att avgifter tillkommer för dessa tjänster).

 • Frekvent inspektion och service rekommenderas särskilt om kameran används professionellt.

 • Alla tillbehör som regelbundet används med kameran, såsom linser eller extra blixtenheter, bör inkluderas när kameran inspekteras eller servas.