Kameran stöder nu filöverföringsprotokollet FTPS för säker anslutning till FTP-servrar.

  • För att använda FTPS, välj [ FTPS ] som servertyp när du skapar värdprofiler med [ Anslut till FTP-server ] i nätverksmenyn.

Brandväggsinställningar

FTPS (vald genom att välja [ FTPS ] som servertyp) använder TCP-port 21. Filöverföring kan blockeras om serverns brandvägg inte är konfigurerad för att tillåta åtkomst till denna port.

FTPS rotcertifikat

Innan du ansluter till en server via FTPS måste du ladda ett rotcertifikat till kameran. Rotcertifikat kan hanteras med alternativet [ Hantera rotcertifikat ] som nyligen lagts till i [ Anslut till FTP-server ] > [ Alternativ ] i nätverksmenyn.

  • Kontakta nätverksadministratören för den aktuella FTPS-servern för information om hur du skaffar rotcertifikat.

Artikel

Beskrivning

[ Importera rotcertifikat ]

Importera ett rotcertifikat till kameran från ett minneskort.

  • Certifikatet måste finnas i kortets rotkatalog (översta).

  • Kameran kan importera rotcertifikatfiler med namnet "ROOT.CER", "ROOT.CRT" eller "ROOT.PEM".

  • Endast ett rotcertifikat kan lagras på kameran åt gången. Det befintliga certifikatet skrivs över när ett nytt certifikat importeras.

  • Anslutningar som upprättats med självsignerade rotcertifikat kanske inte är tillförlitliga.

[ Ta bort rotcertifikat ]

Ta bort det aktuella rotcertifikatet från kameran.

[ Visa rotcertifikat ]

Visa kamerans aktuella rotcertifikat.

[ Anslut om autentisering misslyckas ]

Välj [ ] för att ignorera vissa autentiseringsfel.

Felkoder

Nya koder har lagts till för fel som uppstår när kameran är ansluten till en FTPS-server via Ethernet eller trådlöst LAN ( Error Codes) .

[ Fel vid autentisering av FTP-serveruppgifter. ]

Felkod

Lösning

Err.61

Kontrollera att FTP-servern stöder TLS 1.2 eller senare.

Err.62

Kontrollera att du använder rätt rotcertifikat.

Err.63

Err.64

Kameran kan inte ansluta eftersom FTP-servern har begärt ett klientcertifikat. Kontrollera FTP-serverinställningarna.

Err.65

Stäng av kameran och sätt sedan på den igen.