Meddelanden för kunder i USA

Batteriladdaren

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – SPARA DESSA INSTRUKTIONER

FARA – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT

Federal Communications Commission (FCC) uttalande om radiofrekvensstörningar

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Obs : Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

  • Rikta om eller flytta mottagningsantennen.

  • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

  • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

  • Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

VARNINGAR

Ändringar

FCC kräver att användaren informeras om att alla ändringar eller modifieringar som görs på denna enhet som inte uttryckligen godkänts av Nikon Corporation kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Gränssnittskablar

Använd de gränssnittskablar som säljs eller tillhandahålls av Nikon för din utrustning. Användning av andra gränssnittskablar kan överskrida gränserna för klass B del 15 i FCC-reglerna.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747-3064, USATel.: 631-547-4200

Meddelande för kunder i Kanada

CAN ICES-3 B / NMB-3 B

Meddelanden för kunder i Europa

FÖRSIKTIGHET : RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS TILL EN FEL TYP. KASSA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat.

Följande gäller endast för användare i europeiska länder:

  • Denna produkt är avsedd för separat insamling på lämpligt insamlingsställe. Släng inte som hushållsavfall.

  • Separat insamling och återvinning hjälper till att bevara naturresurser och förhindra negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön som kan bli följden av felaktig kassering.

  • För mer information, kontakta återförsäljaren eller de lokala myndigheterna som ansvarar för avfallshanteringen.

Denna symbol på batteriet indikerar att batteriet ska hämtas separat.

Följande gäller endast för användare i europeiska länder:

  • Alla batterier, oavsett om de är märkta med denna symbol eller inte, är avsedda för separat insamling på lämpligt insamlingsställe. Släng inte som hushållsavfall.

  • För mer information, kontakta återförsäljaren eller de lokala myndigheterna som ansvarar för avfallshanteringen.