Фокусирането може да се настрои автоматично, ръчно или с помощта на контроли чрез докосване. Фокусирането на фотоапарата се управлява от вашия избор на режим на фокусиране и режима за избор на АФ зона.

Избор на режим на фокусиране

Режимът на фокусиране контролира как фокусира фотоапаратът. Режимът на фокусиране може да бъде избран с помощта на елементите Режим на фокусиране в менюто i и в менютата за заснемане на снимки и филми (0 Режим на фокусиране, Режим на фокусиране, Режим на фокусиране).

При настройките по подразбиране режимът на фокусиране може да бъде избран чрез натискане и задържане на бутона Fn2 и завъртане на главния диск за управление (0 Функционалните бутони (Fn1 и Fn2)).

Опция Описание
AF-S Единичен АФ За неподвижни обекти. Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате. Ако фотоапаратът успее да фокусира, точката за фокусиране ще се промени от червено към зелено; фокусът ще се заключи, докато спусъкът е натиснат наполовина. Ако фотоапаратът не успее да фокусира, точката за фокусиране ще мига в червено. При настройки по подразбиране затворът може да бъде освободен само ако фотоапаратът успее да фокусира (приоритет на фокусиране).
AF-C Непрекъснат АФ За движещи се обекти. Фотоапаратът фокусира непрекъснато, докато спусъкът е натиснат наполовина; ако обектът се премести, фотоапаратът ще предвиди финалното разстояние до обекта и ще регулира фокуса, ако е необходимо. При настройки по подразбиране затворът може да бъде освободен, без значение дали обектът е на фокус или не (приоритет на освобождаване).
AF-F Постоянен АФ Фотоапаратът регулира фокуса непрекъснато в отговор на движението на обекта или промените в композицията. Когато натиснете спусъка наполовина, точката за фокусиране ще се промени от червено към зелено и фокусът ще се заключи. Тази опция е налична само в режим на филм.
РФ Ръчно фокусиране Фокусирайте ръчно (0 Ръчно фокусиране). Затворът може да бъде освободен, без значение дали обектът е на фокус.

Автоматично фокусиране

Дисплеят може да стане по-светъл или по-тъмен, докато фотоапаратът фокусира, и точката за фокусиране може понякога да бъде показана в зелено, когато фотоапаратът не може да фокусира. Фотоапаратът може да не успее да фокусира с автоматично фокусиране в следните ситуации:

 • В обекта има линии, успоредни на дългата страна на кадъра
 • Обектът не е достатъчно контрастен
 • Обектът в точката за фокусиране съдържа зони със силно контрастираща яркост или включва точково осветление, неонов знак или друг източник на светлина с променлива яркост
 • При осветление от флуоресцентни, живачни, натриеви или подобни източници на светлина се появява трептене или ивици
 • Използва се филтър за кръстове (звезди) или друг специален филтър
 • Обектът изглежда по-малък от точката за фокусиране
 • В обекта преобладават правилни геометрични фигури (напр. щори или ред прозорци на небостъргач)

Изключване на фотоапарата

Позицията за фокусиране може да се промени, ако изключите фотоапарата и след това го включите отново след фокусиране.

АФ при слабо осветяване

За по-добро фокусиране при лошо осветление изберете AF-S и изберете Вкл. за потребителска настройка a11 (АФ при слабо осветяване).

Режим за избор АФ зона

Точката за фокусиране може да бъде позиционирана с помощта на спомагателния селектор (0 Спомагателният селектор) или мултиселектора. Режимът за избор на АФ зона контролира как фотоапаратът избира точката за фокусиране за автоматично фокусиране. Настройката по подразбиране е АФ с единична точка, но други опции могат да бъдат избрани с помощта на елементите Режим за избор АФ зона в менюто i и в менютата за заснемане на снимки и филми (0 Режим за избор АФ зона, Режим за избор АФ зона, Режим за избор АФ зона).

При настройките по подразбиране режимът за избор на АФ зона може да бъде избран чрез натискане и задържане на бутона Fn2 и завъртане на диска за подкоманди (0 Функционалните бутони (Fn1 и Fn2)).

Опция Описание
3 АФ на малка зона Препоръчва се за снимки, включващи статични обекти, като сгради, продуктова фотография или близки планове. АФ на малка зона се използва за точно фокусиране на избрано място в кадъра. Тази опция е налична само когато е избран режим на снимки и Единичен АФ е избрано за Режим на фокусиране. Фокусирането може да е по-бавно, отколкото при АФ с единична точка.
d АФ с единична точка Фотоапаратът фокусира върху точка, избрана от потребителя. Използвайте за неподвижни обекти.
e АФ с динамична зона Фотоапаратът фокусира върху точка, избрана от потребителя. Ако обектът за кратко напусне избраната точка, фотоапаратът ще фокусира въз основа на информацията от околните точки за фокусиране. Използвайте за снимки на спортисти и други активни обекти, които са трудни за заснемане с помощта на АФ с единична точка. Тази опция е налична само когато е избран режим на снимки и Непрекъснат АФ е избрано за Режим на фокусиране.
f АФ с широка зона (S) Що се отнася до АФ с единична точка, с изключение на това, че фотоапаратът фокусира върху по-широка област, зоните за фокусиране за АФ с широка зона (L) са по-големи от тези за АФ с широка зона (S). Използвайте за спонтанни снимки или за снимки на движещи се обекти, които са трудни за кадриране с помощта на АФ с единична точка или в режим на филм за плавно фокусиране по време на накланяне и завъртане на фотоапарата хоризонтално или при снимане на движещи се обекти. Ако избраната зона за фокусиране съдържа обекти на различни разстояния от фотоапарата, фотоапаратът ще даде приоритет на най-близкия обект.
g АФ с широка зона (L)
h АФ с автоматична зона Фотоапаратът автоматично открива обекта и избира зоната за фокусиране. Използвайте в случаите, когато нямате време да изберете точката за фокусиране сами, за портрети или за спонтанни снимки и други снимки без подготовка. Фотоапаратът дава приоритет на портретни обекти; ако се открие портретен обект, около лицето на обекта се появява кехлибарена рамка, показваща точката за фокусиране, или ако фотоапаратът разпознае очите на обекта, около едното или другото му око (АФ с детекция на лица/очи; 0 АФ с детекция на лица/очи). Можете също да конфигурирате фотоапарата да разпознава лицата и очите на кучета и котки, като изберете Детекция на животни за Потребителска настройка a4 (АФ с авт. з. с дет. лица/очи; за повече информация вижте „АФ с детекция на лица/очи на животни“, 0 АФ с детекция на лица/очи на животни). Детекцията на лица и очи ви позволява да се концентрирате върху композицията и изражението на вашия обект, когато снимате портрети на активни хора и животни. Проследяването на обект може да се активира чрез натискане на бутона J (0 Проследяване на обекта). Може да се зададе също и на бутона на фотоапарата Fn1 или Fn2 или на бутона на обектива Fn или Fn2 с помощта на потребителска настройка f2 или g2 (Присв. потреб. контрол; 0 f2: Присв. потреб. контрол, g2: Присв. потреб. контрол).

s: Централната точка за фокусиране

Във всички режими за избор на АФ зона с изключение на АФ с автоматична зона, в точката за фокусиране се появява точка, когато е в центъра на кадъра.

Бърз избор на точка за фокусиране

За по-бърз избор на точка за фокусиране изберете Пропускане на вс. втора точка за Потребителска настройка a5 (Изп. точки за фокусиране), за да се използва само една четвърт от наличните точки за фокусиране. Броят точки, наличен за АФ на малка зона и АФ с широка зона (L) не се променя. Ако предпочитате да използвате спомагателния селектор за избор на точка за фокусиране, можете да изберете Избор центр. т. фокусиране за Потребителска настройка f2 (Присв. потреб. контрол) > Център на спомаг. селектор, за да позволите на центъра на спомагателния селектор да се използва за бърз избор на точката за фокусиране.

АФ с детекция на лица/очи

Когато снимате портретни обекти с АФ с автоматична зона, използвайте Потребителска настройка a4 (АФ с авт. з. с дет. лица/очи), за да изберете дали фотоапаратът да разпознава лица и очи (АФ с детекция на лица/очи) или само лица (АФ с детекция на лица). Ако е избрано Вкл. детекция на лица и очи и бъде открит портретен обект, около лицето на обекта се появява кехлибарена рамка, показваща точката за фокусиране, или, ако фотоапаратът разпознае очите на обекта, около едното или другото му око (АФ с детекция на лица/очи). Откритите лица, когато е избрано Вкл. детекция на лица, също са обозначени с кехлибарена точка за фокусиране. Ако за режим на фокусиране е избрано AF-C, точката за фокусиране ще светне в кехлибарено, когато са открити лица или очи, докато ако е избрано AF-S, точката за фокусиране ще стане зелена, когато фотоапаратът фокусира.

Точка за фокусиране

Ако бъдат открити повече от един портретен обект или повече от едно око, в точката за фокусиране ще се появят икони e и f, а вие ще можете да позиционирате точката за фокусиране върху различно лице или очи, като натиснете 4 или 2. Ако обектът погледне настрани, след като лицето му бъде открито, точката за фокусиране ще се премести, за да проследи неговото движение.

По време на възпроизвеждане можете да увеличите лицето или очите, използвани за фокусиране, чрез натискане на J.

АФ с детекция на лица/очи

 • Разпознаването на очи не е налично в режим на филм. Разпознаването на очите и лицата може да не се изпълни според очакванията, ако:

  • лицето на обекта заема много голяма или много малка част от кадъра,
  • лицето на обекта е осветено твърде ярко или твърде слабо,
  • обектът носи очила или слънчеви очила,
  • лицето или очите на обекта са закрити от коса или други предмети, или
  • обектът се движи прекомерно по време на снимане.
 • Качеството на детекция на лице и очи може да спадне, ако:

  • фотоапаратът е свързан към HDMI устройство с 10 бита, избрано за HDMI > Усъвършенстван > Обем на изходните данни в менюто за настройки или
  • Вкл. (невъзможно зап. на карта) е избрано за HDMI > Усъвършенстван > Настройки за N-Log в менюто за настройки.

АФ с детекция на лица/очи на животни

Ако за Потребителска настройка a4 е избрано Детекция на животни (АФ с авт. з. с дет. лица/очи) и фотоапаратът засече куче или котка, в областта на лицето на обекта ще се покаже кехлибарена рамка, показваща точката за фокусиране, или, ако фотоапаратът разпознае очите на обекта, около едното или другото му око. Ако за режим на фокусиране е избрано AF-C, точката за фокусиране ще светне в кехлибарено, когато са открити лица или очи, докато ако е избрано AF-S, точката за фокусиране ще стане зелена, когато фотоапаратът фокусира.

Точка за фокусиране

Ако бъдат открити повече от едно животно или повече от едно око, в точката за фокусиране ще се появят икони e и f и вие ще можете да позиционирате точката за фокусиране върху различно лице или око, като натиснете 4 или 2.

По време на възпроизвеждане можете да увеличите лицето или очите, използвани за фокусиране, чрез натискане на J.

АФ с детекция на животни

 • Разпознаването на очи на животни не е налично в режим на филм. Откриването на лице и очи на животните може да не успее да открие лицата или очите на някои породи и може да не постигне очакваните резултати, ако:

  • лицето на обекта заема много голяма или много малка част от кадъра,
  • лицето на обекта е осветено твърде ярко или твърде слабо,
  • лицето или очите на обекта са закрити от козина или други предмети,
  • очите на обекта са сходни по цвят с останалата част от лицето, или
  • обектът се движи прекомерно по време на снимане.
 • Качеството на детекция на лице и очи може да спадне, ако:

  • фотоапаратът е свързан към HDMI устройство с 10 бита, избрано за HDMI > Усъвършенстван > Обем на изходните данни в менюто за настройки или
  • Вкл. (невъзможно зап. на карта) е избрано за HDMI > Усъвършенстван > Настройки за N-Log в менюто за настройки.
 • Светлината от лъча за подпомагане на АФ може да повлияе неблагоприятно на очите на някои животни; препоръчваме да изберете Изкл. за Потребителска настройка a12 (Вграден лъч за помагане на АФ).

Проследяване на обекта

Когато АФ с автоматична зона е избрано за Режим за избор АФ зона, натискането на J активира проследяването с предсказващ фокус. Точката за фокусиране ще се промени в насочваща мрежа; разположете мрежата над целта и или отново натиснете J, или натиснете бутона AF-ON, за да стартирате проследяването. Точката за фокусиране ще проследи избрания обект, докато той се движи през кадъра. За да прекратите проследяването и изберете централната точка за фокусиране, натиснете J за трети път. За да излезете от режима на проследяване на обекта, натиснете бутона W (Q).

Ако AF-C е избрано за режим на фокусиране по време на снимане и е стартирано проследяване с помощта на бутона AF-ON или чрез натискане на спусъка наполовина, фотоапаратът ще следи обекта, само докато контролът е натиснат. Освобождаването на контрола възстановява избраната точка за фокусиране, преди да започне проследяването.

Проследяване на обекта

Фотоапаратът може да не успее да следи обекти, ако те се движат бързо, напускат кадъра или са затъмнени от други обекти, променят се видимо по размер, цвят или яркост или пък са твърде малки, твърде големи, твърде ярки, твърде тъмни или са подобни по цвят или яркост на фона.

Спусъкът с докосване

Контролите чрез докосване могат да се използват за фокусиране и освобождаване на затвора. Докоснете дисплея, за да фокусирате и вдигнете пръста си, за да освободите затвора.

Натиснете иконата, показана на илюстрацията, за да изберете действието, изпълнявано чрез натискане на дисплея в режим на снимане. Изберете от следните опции:

W
 • Докоснете дисплея, за да фокусирате върху избраната точка, и вдигнете пръста си, за да освободите затвора. Ако за Потребителска настройка a4 е избрана опция, различна от Изкл. (АФ с авт. з. с дет. лица/очи) и фотоапаратът разпознае човешки лица или очи или лицата или очите на кучета или котки, фотоапаратът ще фокусира върху лицето или окото * най-близо до избраната точка.
 • Налично само в режим на снимки.
V
 • Докоснете дисплея, за да фокусирате върху избраната точка. Повдигането на пръста ви от дисплея не освобождава затвора.
 • Ако АФ с автоматична зона е избрано за режим за избор на АФ зона, фотоапаратът ще проследи избрания обект, докато той се движи през кадъра. За да превключите към друг обект, натиснете го на дисплея. Ако за Потребителска настройка a4 е избрана опция, различна от Изкл. (АФ с авт. з. с дет. лица/очи) и фотоапаратът разпознае човешки лица или очи или лицата или очите на кучета или котки, фотоапаратът ще фокусира и следи лицето или окото * най-близо до избраната точка.
X Спусъкът с докосване е деактивиран.

Когато избирате око с помощта на контроли чрез докосване, имайте предвид, че фотоапаратът може да не фокусира върху окото от страната, която възнамерявате. Използвайте мултиселектора, за да изберете желаното око.

Правене на снимки с използване на опциите за снимане с докосване

 • Контролите с докосване не могат да се използват за ръчно фокусиране.
 • Спусъкът може да се използва за правене на снимки, когато иконата W е показана.
 • Контролите чрез докосване не могат да се използват за правене на снимки по време на запис на филм.
 • По време на серия от снимки контролите с докосване може да се използват само за правене на една снимка в даден момент. Използване на спусъка за снимане на серия от снимки.
 • В режим на самоснимачка фокусът се заключва върху избрания обект, когато докоснете дисплея, и затворът се освобождава около 10 секунди, след като вдигнете пръста си от дисплея. Ако броят на избраните снимки е по-голям от 1, оставащите снимки ще бъдат направени в една серия от снимки.

Ръчно фокусиране

Ръчното фокусиране може да се използва, когато автоматичното фокусиране не дава желаните резултати. Разположете точката за фокусиране върху обекта и завъртете пръстена за фокусиране или за управление, докато обектът не дойде на фокус.

За по-голяма прецизност натиснете бутона X, за да увеличите изгледа през обектива.

Когато обектът е на фокус, точката за фокусиране ще светне в зелено, а индикаторът за фокус (I) ще се появи на дисплея.

Индикатор за разстоянието на фокусиране

Индикатор за фокус

Индикатор за фокус Описание
I Обектът е на фокус.
F   Точка за фокусиране е между фотоапарата и обекта.
  H Точката за фокусиране е зад обекта.
F   H Фотоапаратът не може да определи дали обектът е на фокус.
(мига)

При използване на ръчно фокусиране, когато обектът не е подходящ за автоматично фокусиране, имайте предвид, че индикаторът за фокус (I) може да се покаже, когато обектът не е на фокус. Увеличете изгледа през обектива и проверете фокуса. Използването на статив се препоръчва, когато фотоапаратът не успява да фокусира.

Обективи с избор на режим на фокусиране

Ръчното фокусиране може да бъде избрано чрез контролите на обектива.

Позиция на фокалната равнина

За да определите разстоянието между обекта и фотоапарата, измерете от маркировката за фокалната равнина (E) на тялото на фотоапарата. Разстоянието между фланеца за монтиране на обектива и фокалната равнина е 16 мм.

16 мм

Маркировка за фокалната равнина

„Пикинг“ на фокуса

Ако „пикингът“ на фокуса е активиран чрез Потребителска настройка d10 (Маркиране на „Пикинг“), обектите, които са на фокус, ще бъдат обозначени с цветни очертания в режим на ръчно фокусиране. Имайте предвид, че маркирането на „пикинга“ може да не се покаже, ако фотоапаратът не може да открие очертания, в който случай фокусът може да се провери, като се използва изгледа през обектива на дисплея.

Зона на фокус