Настройките по подразбиране за опциите в менютата на фотоапарата са посочени по-долу.

Стойности по подразбиране на менюто за възпроизвеждане

Опция По подразбиране
Папка с изобрж. за възпроиз. Всички
Преглед на изображението Изкл.
След изтриване Показване следваща
След серия снимки, показв. Посл. изобр. серия снимки
Вертикално завъртане Вкл.
Слайдшоу
  Тип изображения Неподвижни изображ./филми
Време за показване на слайда 2 сек

Стойности по подразбиране на менюто за правене на снимки

Опция По подразбиране
Папка за съхранение
  Преименуване

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

Избор на папка по номер 100
Наименуване на файловете DSC
Избор зона изобрж. във визьор FX (36×24)
Качество на изображението JPEG normal
Размер на изображението
  JPEG/TIFF Голямо
NEF (RAW)
NEF (RAW) запис
  NEF (RAW) компресиране Компресиране без загуби
Дълбочина в битове NEF (RAW) 14-битови
Настройки на ISO чувствителност
  ISO чувствителност
  b Автоматична
P, S, A, M 100
Авт. настр. ISO чувствит. Вкл.
  Макс. чувствителност

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Макс. чувствителност с c Същ. като без светкавица
Мин. скорост на затвора Автоматична
Баланс на бялото Автоматичен > Запазв. на цялостн. атмосфера
  Фина настройка A-B: 0, G-M: 0
Избор на цветна температура 5000 K
Ръчна потребит. настройка d-1
Задаване на Picture Control Автоматично
Цветово пространство sRGB
Активен D-Lighting Изкл.
Нам. шум при дълга експозиция Изкл.
Висока ISO NR Нормална
Контрол на винетирането Нормална
Компенсация на дифракцията Вкл.
Автомат. контрол изкривяване Вкл.
Снимане с намал. на трептенето Изкл.
Измерване Матрично измерване
Управление на светкавицата
  Режим управление светк. TTL
Опции безж. светкавица Изкл.
Дистанц. управление светк. Групова светкавица
Режим на светкавицата Запълваща светкавица
Комп. на светкавицата 0,0
Режим на фокусиране Единичен АФ
Режим за избор АФ зона АФ с единична точка
Намаляване на вибрациите (Варира според обектива)
Автоматичен клин
  Задаване на авто клин AE и клин на светкавицата
Брой снимки 0
Увеличение 1,0
Многократна експозиция *
  Режим многокр. експозиция Изкл.
Брой снимки 2
Режим на наслагване Средно
Запазв. на всички експозиции Вкл.
Снимане с наслагване Вкл.
HDR (висок динам. диапазон)
  HDR режим Изкл.
Разлика в експозицията Автоматично
Омекотяване Нормална
Запазв. на отд. изображ. (NEF) Изкл.
Сн. през задад. инт. от време
  Избира се нач. дата/час Сега
Интервал 1 минута
Брой интерв.×снимки/интерв. 0001×1
Омекотяване на експозицията Изкл.
Безшумна фотография Изкл.
Приоритет на интервала Изкл.
Стартир. на папка за съхранение
  Нова папка U
Нул. номер. файлове U
Сним. филми през интервал
  Интервал 5 сек
Време на заснемане 25 минути
Омекотяване на експозицията Вкл.
Безшумна фотография Изкл.
Избор зона изобрж. във визьор FX
Размер кадър/кадрова честота 1920×1080; 60p
Приоритет на интервала Изкл.
Сним. с преместване на фокуса
  Брой снимки 100
Ширина на стъпката за фокусиране 5
Интервал до следващата снимка 0
Заключв. експозиция първи кадър Вкл.
Изобр. с наслагване на „Пикинг“ Да не се създава
Безшумна фотография Изкл.
Стартир. на папка за съхранение
  Нова папка U
Нул. номер. файлове U
Безшумна фотография Изкл.

Нулирането на менюто за снимане не е налично, докато протича снимане.

Стойности по подразбиране на менюто за заснемане на филми

Опция По подразбиране
Наименуване на файловете DSC
Избор зона изобрж. във визьор FX
Размер кадър/кадрова честота 1920×1080; 60p
Качество на филмите Високо качество
Тип файл с филм MOV
Настройки на ISO чувствителност
  Макс. чувствителност

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Автом. наст. на ISO (реж. M) Вкл.
ISO чувствителност (реж. M) 100
Баланс на бялото Същ. като настр. за снимки
  Фина настройка A-B: 0, G-M: 0
Избор на цветна температура 5000 K
Ръчна потребит. настройка d-1
Задаване на Picture Control Същ. като настр. за снимки
Активен D-Lighting Изкл.
Висока ISO NR Нормална
Контрол на винетирането Нормална
Компенсация на дифракцията Вкл.
Автомат. контрол изкривяване Вкл.
Намаляване на трептенето Автоматично
Измерване Матрично измерване
Режим на фокусиране Постоянен АФ
Режим за избор АФ зона АФ с автоматична зона
Намаляване на вибрациите Същ. като настр. за снимки
Електр. намал. на вибр. (VR) Изкл.
Чувствителност на микрофона Автоматично
Атенюатор Деактивиране
Честотен обхват Широк диапазон
Нам. на шума от вятъра Изкл.
Сила на звука на слушалките 15
Код за време
  Запис на кодове за време Изкл.
Метод на отброяване Отброяване по време на запис
Пропускане на кадри Вкл.

Стойности по подразбиране на менюто за потребителски настройки

Опция По подразбиране
a1 Избор на приоритет AF-C Освобождаване
a2 Избор на приоритет AF-S Фокус
a3 Прослед. фокус с заключване 3
a4 АФ с авт. з. с дет. лица/очи Вкл. детекция на лица и очи
a5 Изп. точки за фокусиране Всички точки
a6 Съхр. на точки по ориентация Не
a7 Активиране на АФ Затвор/AF-ON
a8 Огр.избор реж. за изб. АФ зона
  АФ на малка зона M
АФ с единична точка M (изборът не може да се отмени)
АФ с динамична зона M
АФ с широка зона (S) M
АФ с широка зона (L) M
АФ с автоматична зона M
a9 Ограждане точка фокусиране Без ограждане
a10 Опции точка фокусиране
  Режим на ръчно фокусиране Вкл.
Подпом. АФ с динам. зона Вкл.
a11 АФ при слабо осветяване Изкл.
a12 Вграден лъч за помагане на АФ Вкл.
a13 Пръстен ръч. фокус. в АФ реж. Активиране
b1 EV стъпки за контрол на експ. 1/3 стъпка
b2 Лесна компенс. експозиция Изкл.
b3 Зона цент.претегл. измерване ø 12 мм
b4 Фина настр. оптим. експозиция
  Матрично измерване 0
Центр. претеглено измерване 0
Точково измерване 0
Измер. с претегл. на св. участъ. 0
c1 Спусък AE-L Изкл.
c2 Самоснимачка
  Закъснение на самоснимачката 10 сек
Брой снимки 1
Интервал между снимките 0,5 сек
c3 Закъсн. на изкл. на захранв.
  Възпроизвеждане 10 сек
Менюта 1 мин
Преглед на изображението 4 сек
Таймер за готовност 30 сек
d1 Скорост на снимане в CL режим 3 кадъра/сек.
d2 Макс. непрекъснато освобожд. 200
d3 Опции режим синхр. освоб. Синхр.
d4 Режим Забавяне експозиция Изкл.
d5 Тип на затвора Автоматичен
d6 Огр. изб. зона на изобр. визьор
  FX (36×24) M (изборът не може да се отмени)
DX (24×16) M
5:4 (30×24) (само за Z 7) M
1:1 (24×24) M
16:9 (36×20) M
d7 Последов. номер. файлове Вкл.
d8 Прил. настройки към live view Вкл.
d9 Показване кадрираща мрежа Изкл.
d10 Маркиране на „Пикинг“
  Ниво на „Пикинг“ Изкл.
Цвят за маркир. на „Пикинг“ Червен
d11 Показ. всички в непрек. режим Вкл.
e1 Скорост синхр. светкавица 1/200 сек
e2 Скорост затвор при светкавица 1/60 сек
e3 Компенс. експоз. светкавица Целия кадър
e4 Авт. настр. c ISO чувств. Обект и фон
e5 Пилотна светкавица Вкл.
e6 Автоматичен клин (режим M) Светкавица/скорост
e7 Ред на клина MTR > под > над
f1 Персонализ. на меню i Задаване на Picture Control;
Баланс на бялото;
Качество на изображението;
Размер на изображението;
Режим на светкавицата;
Измерване;
Wi-Fi връзка;
Активен D-Lighting;
Режим на снимане;
Намаляване на вибрациите;
Режим за избор АФ зона;
Режим на фокусиране
f2 Присв. потреб. контрол
  Бутон Fn1 Баланс на бялото
Бутон Fn2 Режим фокусиране/Режим избор АФ зона
Бутон AF-ON AF-ON
Спомагателен селектор Избор на точка за фокусиране
Център на спомаг. селектор Заключване на AE/AF
Бутон за запис на филм Няма
Бутон Fn на обектива Заключване на AE/AF
Бутон Fn2 на обектива AF-ON
Пръстен за упр. на обект. (Варира според обектива)
f3 Бутон OK
  Режим на снимане Избор центр. т. фокусиране
Режим на възпроизвеждане Мащабиране вкл./изкл.
  Мащабиране вкл./изкл. 1 : 1 (100%)
f4 Скор. затвор и закл. диафраг.
  Заключв. скорост затвора Изкл.
Заключване на диафрагмата
f5 Персонлз. дискове управление
  Обръщане посока на въртене

Компенсация експозиция: U

Скорост/диафрагма затвор: U

Промяна основни/подкоманд.

Настройване на експозицията: Изкл.

Настройки за авт. фокусиране: Изкл.

Менюта и възпроизвеждане Изкл.
Преглед кадри със спом. диск 10 кадъра
f6 Освобожд. бутон използв. диск Не
f7 Обръщане посока индикатори
g1 Персонализ. на меню i Задаване на Picture Control;
Баланс на бялото;
Разм.кад. и кадр.чест./к-во избж.;
Чувствителност на микрофона;
Избор зона изобрж. във визьор;
Измерване;
Wi-Fi връзка;
Активен D-Lighting;
Електр. намал. на вибр. (VR);
Намаляване на вибрациите;
Режим за избор АФ зона;
Режим на фокусиране
g2 Присв. потреб. контрол
  Бутон Fn1 Баланс на бялото
Бутон Fn2 Режим фокусиране/Режим избор АФ зона
Бутон AF-ON AF-ON
Център на спомаг. селектор Заключване на AE/AF
Спусък Правене на снимки
Пръстен за упр. на обект. (Варира според обектива)
g3 Бутон OK Избор центр. т. фокусиране
g4 АФ скорост 0
  Кога да се прилага Винаги
g5 Чувств. на АФ проследяването 4
g6 Маркирано показване
  Схема на показването Изкл.
Праг за маркирано показване 248

Меню с настройки по подразбиране

Опция По подразбиране
Часова зона и дата
  Лятно часово време Изкл.
Яркост на дисплея 0
Баланс на цветовете на дисплея A-B: 0, G-M: 0
Яркост на визьора Автоматично
Баланс на цветовете на визьора A-B: 0, G-M: 0
Яркост на контролния панел Автоматично
Екран с информация Тъмен текст върху светъл фон
Огр. избор на режим на дисплея
  Автом. превключв. на дисплея M
Само визьора M
Само дисплея M
Приоритет на визьора M
Фина настройка на АФ
  Фина настр. АФ (Вкл./Изкл.) Изкл.
Изчистване сензор изображения
  Автоматично изчистване Изчистване при изключване
Опции за звуков сигнал
  Звуков сигнал вкл./изкл. Изкл.
Сила на звука 2
Височина на тона Ниска
Контроли чрез докосване
  Акт./деакт. контр. докосв. Активиране
Прок. пръст възпр. на цял екр. ЛявоVдясно
HDMI
  Изходна разделит. способност Автоматично
Усъвършенстван
  Изходен обхват Автоматично
Външ. устройство за запис. Изкл.
Обем на изходните данни 8 бита
Настройки за N-Log Изкл.
Съдействие за показване Изкл.
Данни за местоположението
  Таймер за готовност Активиране
Настр. час от сателит Да
Опции безж. дист. упр. (WR)
  LED лампа Вкл.
Режим на връзка Сдвояване
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn Няма
Самолетен режим Деактивиране
Снимане при празен слот Отключен спусък