На фотоапарата могат да се разглеждат снимки и филми.

 1. Натиснете бутона K.

  Снимката ще се покаже на дисплея.

 2. Преглед на още снимки.

  Натиснете 4 или 2, за да видите още снимки. Когато се показват снимките на дисплея, можете да видите другите снимки чрез прокарване на пръст наляво или надясно по дисплея. За да излезете от възпроизвеждането и да се върнете към режима на снимане, натиснете спусъка наполовина.

Гледане на филми

Филмите се означават с икона 1. Докоснете иконата a на дисплея или натиснете J, за да стартирате възпроизвеждането; текущата ви позиция се показва на лентата на напредъка на филма.

1 Икона 1
2 Дължина
3 Икона a

 

4 Текуща позиция/обща дължина
5 Лента на напредъка на филма
6 Сила на звука
7 Водач

Могат да бъдат извършени следните операции:

Операция Описание
Пауза Натиснете 3, за да поставите възпроизвеждането на пауза.
Възпроизвеждане Натиснете J, за да възобновите възпроизвеждането, когато то е на пауза, или по време на превъртане назад/напред.
Превъртане назад/напред Натиснете 4, за да превъртите назад, 2, за да превъртите напред. Скоростта се увеличава при всяко натискане – от 2×, 4×, 8× до 16×; дръжте контрола натиснат, за да прескочите до началото или края на филма (първият кадър е маркиран с h в горния десен ъгъл на дисплея, а последният – с i). Ако възпроизвеждането е на пауза, филмът се превърта назад или напред кадър по кадър; задръжте контрола натиснат, за да превъртите назад или напред поредица от кадри.
Стартиране на възпроизвеждането на забавени движения Натиснете 3, докато филмът е на пауза, за да стартирате възпроизвеждане на забавени движения.
Пропуснете 10 сек Завъртете главния диск за управление с едно деление, за да превъртите 10 сек напред или назад.
Превъртете до последния или първия кадър Завъртете диска за подкоманди, за да превъртите до последния или първия кадър.
Настройване на звука Натиснете X, за да увеличите силата на звука, W (Q), за да я намалите.
Изрязване на филм За да видите опциите за редактиране на филм, поставете възпроизвеждането на пауза и натиснете бутона i.
Изход Натиснете 1 или K за изход към възпроизвеждане на снимки на цял екран.
Връщане към режим на снимане Натиснете спусъка наполовина за изход към режим на снимане.

Изтриване на нежеланите снимки

Натиснете бутона O, за да изтриете текущото изображение. Обърнете внимание, че щом веднъж бъдат изтрити, изображенията не могат да бъдат възстановени.

 1. Отворете изображението, което желаете да изтриете.

  Отворете снимка или филм, които желаете да изтриете, както е описано в „Основно възпроизвеждане“ (0 Основно възпроизвеждане).

 2. Изтрийте изображението.

  Натиснете бутона O. Ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение; натиснете бутона O отново, за да изтриете изображението и да се върнете към възпроизвеждането. За изход без изтриване на снимката, натиснете K.

Изтриване

За да изтриете избраните снимки, всички заснети снимки на избрани дати или всички снимки от избрано местоположение на картата с памет, използвайте опцията Изтриване в менюто за възпроизвеждане.