За да предотвратите повреждане на имущество или нараняване на вас или други хора, прочетете „За вашата безопасност“ изцяло преди да използвате този продукт.

Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на което всички, които използват продукта, ще ги прочетат.

ОПАСНОСТ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, крие висок риск от сериозни наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, може да доведе до наранявания или имуществена вреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • Не използвайте, докато ходите или управлявате превозно средство.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до инциденти или други наранявания.

 • Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не докосвайте вътрешните части, които се оголват в резултат на падане или друг инцидент.

  Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до токов удар или други наранявания.

 • Ако забележите нещо неестествено, като например дим от продукта, топлина или необичайни миризми, незабавно изключете батерията или източника на захранване.

  Продължителната работа може да доведе до пожар, изгаряния или други наранявания.

 • Дръжте сух. Не използвайте с мокри ръце. Не докосвайте щепсела с мокри ръце.

  Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.

 • Не оставяйте продукта в продължителен контакт с кожата ви, докато продуктът е включен или свързан.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нискотемпературни изгаряния.

 • Не използвайте този продукт при наличието на възпламеним прах или газ като пропан, бензин или аерозоли.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до експлозия или пожар.

 • Не гледайте директно към слънцето или други източници на ярка светлина през обектива.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до увреждане на зрението.

 • Не насочвайте светкавицата или лъча за подпомагане на АФ към водача на моторното превозно средство.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.

 • Дръжте този продукт на място, недостъпно за деца.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нараняване или повреда на продукта. Освен това имайте предвид, че малките части представляват опасност от задавяне. Ако дете погълне някоя част от този продукт, потърсете незабавна медицинска помощ.

 • Не впримчвайте, не увивайте и не усуквайте лентите около врата си.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.

 • Не използвайте батерии, зарядни устройства или захранващи адаптери, които не са специално предназначени за употреба с този продукт. Когато използвате батерии, зарядни устройства и захранващи адаптери, предназначени за употреба с този продукт, не:

  • Повреждайте, не променяйте, не дърпайте насилствено и не огъвайте връзките или кабелите, не ги поставяйте под тежки предмети и не ги излагайте на топлина или пламък.
  • Използвайте туристически конвертори или адаптери, предназначени да преобразуват от едно напрежение в друго или с преобразуватели от прав към променлив ток.

  Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов удар.

 • Не докосвайте щепсела при зареждане на продукта и не използвайте захранващия адаптер по време на гръмотевични бури.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до токов удар.

 • Не използвайте с голи ръце в места, изложени на много високи или ниски температури.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до изгаряния или измръзвания.

ВНИМАНИЕ

 • Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други силни източници на светлина.

  Светлината, фокусирана от обектива, може да причини пожар или повреда на вътрешните части на продукта. Когато снимате обекти в контражур, дръжте слънцето далеч от кадъра. Слънчевата светлина, фокусирана във фотоапарата, когато слънцето е близо до кадъра, може да предизвика пожар.

 • Изключете този продукт, когато употребата му е забранена. Деактивирайте безжичните функции, когато употребата на безжични устройства е забранена.

  Радиочестотните емисии, произвеждани от този продукт, могат да попречат оборудването на борда на самолет или в болници или други медицински учреждения.

 • Извадете батерията и разкачете захранващия адаптер, ако този продукт няма да се използва дълго време.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта.

 • Не включвайте светкавицата в контакт или непосредствена близост до кожата или други предмети.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до изгаряния или пожар.

 • Не оставяйте продукта на място, където ще бъде изложен на изключително високи температури, за продължителен период от време като, например, в затворен автомобил или на пряка слънчева светлина.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта.

 • Не гледайте директно към лъча за подпомагане на АФ.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да има неблагоприятен ефект върху зрението.

 • Не транспортирайте фотоапарати или обективи с прикрепени стативи или други сходни аксесоари.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нараняване или повреда на продукта.

ОПАСНОСТ (Батерии)

 • Не изпускайте батериите.

  Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите:

  • Използвайте само акумулаторни батерии, одобрени за употреба с този продукт.
  • Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.
  • Не разглобявайте.
  • Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби или други метални предмети.
  • Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на силни удари.
  • Не стъпвайте върху батериите, не ги пробивайте с пирони и не ги удряйте с чукове.
 • Зареждайте само както е посочено.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите.

 • Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с обилно количество чиста вода и потърсете незабавна медицинска помощ.

  Забавените действия могат да доведат до наранявания на очите.

 • Следвайте инструкциите на персонала на авиокомпанията.

  Батериите, оставени без надзор на голяма надморска височина в среда без налягане, могат да протекат, прегреят, да се спукат или да се запалят.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Батерии)

 • Дръжте батериите на място, недостъпно за деца.

  Ако дете погълне батерия, потърсете незабавна медицинска помощ.

 • Дръжте батериите извън обсега на домашни любимци и други животни.

  Батериите могат да изтекат, прегреят, да се пръснат или да се запалят, ако бъдат захапани, сдъвкани или по друг начин повредени от животните.

 • Не потапяйте батериите във вода и не ги излагайте на дъжд.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда на продукта. Ако продуктът се намокри, незабавно го подсушете с кърпа или подобен предмет.

 • Незабавно прекратете работа, ако забележите някакви промени в батериите, като например обезцветяване или деформация. Прекратете зареждането на акумулаторните EN-EL15b батерии, ако не се заредят в посочения период от време.

  Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите.

 • Когато батериите вече не са необходими, изолирайте клемите с тиксо.

  При контакт на метални предмети с клемите може да възникне прегряване, пръсване или пожар.

 • Ако течност от батерията влезе в контакт с човешка кожа или дрехи, незабавно измийте засегнатата област с обилно количество чиста вода.

  Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до раздразнение на кожата.