За да видите менюто за ретуширане, изберете раздела N в менютата на фотоапарата.

Опциите в менюто за ретуширане се използват за създаване на изрязани или ретуширани копия на съществуващи снимки. Менюто за ретуширане се показва само когато във фотоапарата се постави карта с памет, съдържаща снимки.

Опция

Може да се избере само чрез натискане на G и избиране на етикет N.

Може да се покаже само чрез натискане на i и избиране на Ретуширане, когато е показано ретуширано изображение или оригинал.

Създаване на ретуширани копия

За да създадете ретуширано копие:

 1. Изберете елемент от менюто за ретуширане.

  Натиснете 1 или 3, за да маркирате елемент, 2, за да го изберете.

 2. Изберете снимка.

  Маркирайте снимка и натиснете J. За да разгледате маркираната снимка на цял екран, натиснете и задръжте бутона X.

  Ретуширане

  Ако снимката е записана с настройките за качество на изображението NEF + JPEG, само NEF (RAW) изображението ще бъде ретуширано. Фотоапаратът може да не успее да покаже или ретушира изображения, които са създадени с други устройства.

 3. Изберете опции за ретуширане.

  За повече информация вижте раздела за избрания елемент. За изход без създаване на ретуширано копие натиснете G.

  Закъсн. на изкл. на захранв.

  Дисплеят ще се изключи и действието ще бъде анулирано, ако скоро не се предприемат никакви действия. Всякакви незапазени промени ще бъдат изгубени. За увеличаване на времето за включен дисплей изберете по-дълго време от менюто за дисплея за Потребителска настройка c3 (Закъсн. на изкл. на захранв.) > Менюта.

 4. Създаване на ретуширано копие.

  Натиснете J, за да създадете ретуширано копие. Ретушираните копия са обозначени с икона p.

Ретуширане на текущото изображение

За да създадете ретуширано копие на текущото изображение, натиснете i и изберете Ретуширане.

Ретуширане на копия

Повечето опции могат да бъдат приложени към копията, които са създадени с други опции за ретуширане, въпреки че (освен Изрязване на филм) всяка опция може да се приложи само по веднъж (обърнете внимание, че многото редактиране може да доведе до загуба на данни). Опциите, които не могат да бъдат приложени към текущото изображение, са сиви и недостъпни.

Качество и размер на изображението

Освен когато копията са създадени с NEF (RAW) обработване, Изрязване и Преоразмеряване, копията са със същия размер като оригинала. Копия, създадени от JPEG изображения, са със същото качество като оригинала, докато изрязаните и преоразмерени копия, създадени от NEF (RAW) и TIFF (RGB) изображения се запазват във формат JPEG finem.