Балансът на бялото гарантира, че белите обекти изглеждат бели, независимо от цвета на източника на светлина. Настройката по подразбиране (j) се препоръчва при повечето източници на светлина. Ако желаните резултати не могат да бъдат постигнати с автоматичен баланс на бялото, изберете друга опция за баланс на бялото, както е описано по-долу.

Балансът на бялото може да бъде избран с помощта на елементите Баланс на бялото в менюто i и в менютата за заснемане на снимки и филми (0 Баланс на бялото, Баланс на бялото, Баланс на бялото).

При настройките по подразбиране балансът на бялото може да бъде избран чрез натискане и задържане на бутона Fn1 и завъртане на главния диск за управление (0 Функционалните бутони (Fn1 и Fn2)).

Когато е избрано 4 (Автоматичен), I (Флуоресцентно осветление), K (Избор на цветна температура) или L (Ръчна потребит. настройка), можете да избирате допълнителна опция чрез натискане и задържане на бутон Fn1 и завъртите диска за подкоманди.

Опция K * Описание
4 Автоматична Балансът на бялото се настройва автоматично за оптимални резултати при повечето източници на светлина. При използване на светкавица, предлагана като опция, балансът на бялото ще се регулира в зависимост от интензитета на светлината от светкавицата.
  Запаз. на бяло (ред. топл. цв.) 3500–8000 Елиминирайте отсянката на топлите цветове, произведена от осветление от лампа с нажежаема жичка.
Запазв. на цялостн. атмосфера Запазете частично отсянката на топлите цветове, произведена от осветление от лампа с нажежаема жичка.
Запазв. топли цветове освет. Запазете отсянката на топлите цветове, произведена от осветление от лампа с нажежаема жичка.
D Aвтом. естествена светлина 4500–8000 Когато се използва при естествено осветление, тази опция създава цветове, по-близки до онези, които се виждат с невъоръжено око.
H Пряка слънчева светлина 5200 Използвайте за обекти, осветени от пряка слънчева светлина.
G Облачно небе 6000 Използвайте през деня при облачно време.
M Сянка 8000 Използвайте през деня за обекти в сянка.
J Осв. от лампа наж. жичка 3000 Използвайте при осветление от лампа с нажежаема жичка.
I Флуоресцентно осветление Използвайте при флуоресцентно осветление; изберете типа крушка според източника на светлина.
  Натриеви лампи 2700
Топло бяло флуоресц. осв. 3000
Бяло флуоресцентно осв. 3700
Хладно бяло флуоресц. осв. 4200
Дневно бяло флуоресц. осв. 5000
Дневно флуоресцентно осв. 6500
Високотемп. живачна лампа 7200
5 Светкавица 5400 Използвайте със студийно осветление и други големи светкавици.
K Избор на цветна температура 2500-10 000 Изберете цветна температура от списъка със стойности или като задържите бутона Fn1 и завъртите диска за подкоманди.
L Ръчна потребит. настройка Измерете баланса на бялото за обект или източник на светлина (натиснете и задръжте бутона Fn1, за да влезете в режим на директно измерване, 0 Ръчна потребителска настройка), копирайте баланса на бялото от съществуваща снимка или изберете съществуваща стойност, като задържите бутона Fn1 и завъртите диска за подкоманди.

Цветна температура. Всички стойности са приблизителни и не отразяват фината настройка (ако е приложимо).

D („Aвтом. естествена светлина“)

D (Aвтом. естествена светлина) може да не произведе желаните резултати при изкуствена светлина. Изберете 4 (Автоматичен) или опция, която отговаря на източника на светлина.

Светкавици за студио

4 (Автоматичен) може да не доведе до желаните резултати с големи светкавици за студио. Използвайте потребителска настройка за баланс на бялото или настройте баланса на бялото на 5 (Светкавица) и използвайте фината настройка, за да регулирате баланса на бялото.

Фина настройка на баланса на бялото

В настройки, различни от Избор на цветна температура, балансът на бялото може да бъдат фино настроен с помощта на елементите Баланс на бялото позиции в менюто i и менютата за заснемане на снимки и филми (0 Фина настройка на баланса на бялото).

4 („Автоматичен“)

Информацията за снимки за изображения, заснети с автоматичен баланс на бялото, показва избраната от фотоапарата цветна температура в момента, в който е направена снимката. Можете да използвате това като отправна точка, когато избирате стойност за Избор на цветна температура. За да прегледате данните за снимането по време на възпроизвеждане, отидете на Опции за показв. при възпроизв. в менюто за възпроизвеждане и изберете Данни за снимането.

Цветна температура

Възприеманият цвят на източника на светлина е различен за различните хора, като зависи и от други условия. Цветната температура е обективна мярка за цвета на източника на светлина, която се определя с оглед на температурата, до която даден предмет трябва да бъде нагрят, за да започне да излъчва светлина със същите дължини на вълните. Белите източници на светлина с цветна температура от порядъка на 5000–5500 K изглеждат бели, докато източниците на светлина с по-ниска цветна температура, като лампите с нажежаема жичка, изглеждат леко жълти или червени. Източници на светлина с по-висока цветна температура имат син оттенък.

„По-топли“ (по-червени) цветове

„По-студени“ (по-сини) цветове

Като цяло, изберете по-ниски стойности, ако вашите снимки имат червена отсянка или за да направите цветовете умишлено по-студени, и по-високи стойности, ако снимките ви са оцветени в синьо или за да направите цветовете умишлено по-топли.