Този раздел съдържа индикаторите и съобщенията за грешки, които се показват в контролния панел и дисплея на фотоапарата.

Индикатори

Следните индикатори се появяват в контролния панел и/или дисплея на фотоапарата:

Индикатор Проблем Решение
Дисплей на фотоапарата Контролен панел
H Батерията е изтощена. Пригответе напълно заредена резервна батерия.
F–– Обективът не е правилно прикрепен. Уверете се, че обективът е правилно прикрепен и че прибиращите се обективи са удължени. Този индикатор се показва и когато обективът без процесор е прикрепен чрез адаптер за байонет, но в този случай не е необходимо да се предприемат действия.

Bulb

(мига)

Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът) е избрано в режим S. Сменете скоростта на затвора или изберете режим M.

Time

(мига)

Time (Продължителна ръчна експозиция за зададен период от време) е избрано в режим S.

Busy

(мига)

Тече обработка. Изчакайте, докато обработката не приключи.

c

(мига)

Светкавицата се е задействала на пълна мощност; снимката може да е недостатъчно експонирана. Проверете снимката на дисплея; ако е недостатъчно експонирана, регулирайте настройките и опитайте отново.
(Индикаторите на експозицията и дисплеят на скоростта на затвора или диафрагмата мигат) Обектът е твърде ярък, снимката ще бъде преекспонирана.
 • Намалете ISO чувствителността.
 • Използвайте опционален ND филтър. В режим:

  S Увеличете скоростта на затвора

  A Изберете по-малка диафрагма (по-голямо f-число)

Обектът е твърде тъмен, снимката ще бъде недостатъчно експонирана.
 • Увеличете ISO чувствителността.
 • Използвайте светкавица, предлагана като опция. В режим:

  S Намалете скоростта на затвора

  A Изберете по-голяма диафрагма (по-малко f-число)

Full

(мига)

Недостатъчна памет за запис на допълнително снимки при текущите настройки или фотоапаратът е изчерпал номерата за файлове или папки.
 • Намалете качеството или размера.
 • Изтрийте снимки, след като копирате важни изображения на компютър или друго устройство.
 • Поставете нова карта с памет.

Err

(мига)

Повреда във фотоапарата. Освободете затвора. Ако грешката остане или се случва често, свържете се със сервизен представител, оторизиран от Nikon.

Съобщения за грешки

Съобщенията за грешки на дисплея на фотоапарата понякога се придружават от индикатори в контролния панел.

Съобщение Контролен панел Проблем Решение
Освобождаването на затвора е деактивирано. Заредете батерията. Батерията е напълно изтощена.
 • Сменете с резервна батерия.
 • Заредете батерията.

Бат. не може да се използва. Тя не комуникира правилно с фотоапарата. За да го използ. безопасно, изберете батерия, която е предн. за употреба с него.

Информацията за батерията не е налична.
 • Батерията не може да се използва. Свържете се със сервизен представител, оторизиран от Nikon.
 • Нивото на батерията е много ниско; заредете батерията.
Батерията не може да предостави данни на фотоапарата. Сменете батериите на други производители с оригинални батерии на Nikon.
Няма карта с памет. [–E–] Фотоапаратът не може да установи карта с памет. Изключете фотоапарата и се уверете, че картата е поставена правилно.

Няма достъп до тази карта с памет.

Поставете друга карта.

Card, Err

(мига)

Грешка при достъп до картата с памет.
 • Използвайте карта, одобрена от Nikon.
 • Ако грешката продължава след като картата е била изваждана и поставяна няколко пъти, картата може да е повредена. Свържете се с търговец или със сервизен представител, оторизиран от Nikon.
Не може да бъде създадена нова папка. Изтрийте файлове или поставете нова карта с памет, след като копирате важни снимки на компютъра или друго устройство.

Тази карта не е форматирана.

Форматирайте картата.

For

(мига)

Картата с памет не е била форматирана за използване във фотоапарата. Форматирайте картата с памет или поставете нова карта с памет.

Фотоапаратът е твърде нагорещен. Не може да се използва, докато не се охлади. Моля, изчакайте. Фотоапаратът ще се изключи.

Вътрешната температура на фотоапарата е висока. Изчакайте вътрешните електрически схеми да се охладят, преди да продължите със снимането.
Висока температура на батерията. Отстранете батерията и изчакайте да се охлади.
Папката не съдържа изображения. Няма снимки за разглеждане на картата с памет. Поставете карта с памет, съдържаща снимки за разглеждане.
Няма снимки за разглеждане в папката(те), избрана(и) за възпроизвеждане. Използвайте Папка с изобрж. за възпроиз. в менюто за възпроизвеждане, за да изберете папка, съдържаща изображения, които можете да разгледате.
Този файл не може да бъде показан. Файлът е редактиран на компютър или не отговаря на стандартите на DCF, или файлът е повреден. Файлът не може да се прегледа на фотоапарата.
Този файл не може да бъде избран. Избраното изображение не може да бъде ретуширано. Изображения, създадени с други устройства, не могат да се ретушират.
Този филм не може да бъде редактиран. Избраният филм не може да бъде редактиран.
 • Изображения, създадени с други устройства, не могат да се редактират.
 • Филмите трябва да бъдат с продължителност поне две секунди.
Проверете принтера. Грешка на принтера. Проверете принтера. За да подновите, изберете Продължаване (ако е налично) *.
Проверете хартията. Хартията в принтера не е с избрания размер. Поставете хартия с правилния размер и изберете Продължаване *.
Засядане на хартията. В принтера е заседнала хартия. Изчистете смачканата хартия и изберете Продължаване *.
Няма хартия. В принтера няма хартия. Поставете хартия с избрания размер и изберете Продължаване *.
Проверете подаването на мастило. Грешка на мастилото. Проверете мастилото. За да подновите, изберете Продължаване *.
Няма мастило. В принтера няма мастило. Сменете мастилото и изберете Продължаване *.

Вижте ръководството на принтера за повече информация.