Задръжте бутона S и завъртете главния диск за управление, за да регулирате чувствителността на фотоапарата към светлина, съобразно наличното количество светлина. Текущата настройка се показва на дисплея за снимане и на контролния панел. Изберете от настройки от ISO 64 до ISO 25600 (или при Z 6 - от ISO 100 до ISO 51200); настройки от около 0,3 до 1 EV под най-ниската от тези стойности и 0,3 до 2 EV над най-високата са налични и за специални ситуации. Режимът b предлага допълнителна опция ISO-A (автоматично).

Бутон S

Главен диск за управление

ISO чувствителност

Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-малко светлина е необходима за експозицията, което позволява по-бързи скорости на затвора или по-малки диафрагми, но е по-вероятно образът да бъде повлиян от шум (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии). Шумът е особено вероятен при настройки между Hi 0,3 и Hi 2.

Hi 0,3–Hi 2

Hi 0,3 до Hi 2 отговарят на ISO чувствителност 0,3 – 2 EV над най-високата цифрова стойност. Hi 0,3 е еквивалентна на ISO 32000 (Z 7) или 64000 (Z 6), Hi 2 на ISO 102400 (Z 7) или 204800 (Z 6).

Lo 0,3–Lo 1

Lo 0,3 до Lo 1 отговарят на ISO чувствителност 0,3 – 1 EV под най-ниската цифрова стойност. Lo 0,3 е еквивалентна на ISO 50 (Z 7) или 80 (Z 6), Lo 1 на ISO 32 (Z 7) или 50 (Z 6). Използвайте за по-големи диафрагми или при бавни скорости на затвора, когато осветлението е ярко. Силно осветените елементи може да загубят някои подробности; в повечето случаи се препоръчва ISO чувствителност на или над най-ниската цифрова стойност.

Авт. настр. ISO чувствит.

В режими P, S, A и M автоматичната настройка на ISO чувствителността може да бъде активирана или деактивирана чрез задържане на бутона S и завъртане на диска за подкоманди. Когато автоматичната настройка на ISO чувствителността е активирана, ISO чувствителността автоматично ще се коригира, ако оптималната експозиция не може да бъде постигната при стойността, избрана с бутона S и главния диск за управление. За да се предотврати прекалено високата ISO чувствителност, можете да изберете горна граница от ISO 100 (Z 7) или 200 (Z 6) до Hi 2 като използвате елемента Настройки на ISO чувствителност > Макс. чувствителност в менюто за правене на снимки.

Диск за подкоманди

Бутон S

Когато е активирана автоматичната настройка на ISO чувствителността, на дисплея ще се покаже ISO AUTO, а на контролния панел ISO-A. Когато чувствителността се промени от стойността, избрана от потребителя, променената стойност ще се покаже на дисплея.

Дисплей

Контролен панел

Авт. настр. ISO чувствит.

Ако ISO чувствителността, избрана от потребителя, е по-висока от избраната за Макс. чувствителност, когато автоматичният контрол на ISO чувствителността е активиран, вместо това ще се използва стойността, избрана от потребителя. Когато се използва светкавица, скоростта на затвора е ограничена до стойности между скоростта, избрани за Потребителска настройка e1 (Скорост синхр. светкавица) и скоростта, избрана за Потребителска настройка e2 (Скорост затвор при светкавица).