Преди да поставите или извадите батерията или картите с памет, се уверете, че превключвателят на захранването на фотоапарата е в позиция OFF (изкл.). Поставете батерията в показаната ориентация, като я използвате, за да държите оранжевия фиксатор на батерията натиснат на една страна. Фиксаторът заключва батерията на място, когато тя е пъхната докрай.

Фиксатор на батерията

Като държите картата с памет в показаната ориентация, я плъзнете директно в слота, докато щракне на място.

Изваждане на батерията

За да извадите батерията, изключете фотоапарата и отворете капака на гнездото за батерията. Натиснете фиксатора на батерията в посоката, указана от стрелката, за да освободите батерията, и след това я извадете с ръка.

Изваждане на картите с памет

След като се уверите, че индикаторът за достъп до картата с памет е изключен, изключете фотоапарата, отворете капака на слота за картата с памет и натиснете картата навътре, за да я извадите (q). Сега картата може да бъде извадена с ръка (w).

Ниво на батерията

Нивото на батерията е показано на дисплея за снимане и на контролния панел, докато фотоапаратът е включен.

Дисплей

Визьор

Контролен панел

  • Дисплеят на нивото на батерията се променя, когато нивото на батерията се понижи от L през K, J, I и H. Когато нивото на батерията спадне до H, спрете снимането и заредете батерията или подгответе резервна батерия.
  • Ако на екрана се извежда съобщението Освобождаването на затвора е деактивирано. Заредете батерията., заредете или сменете батерията.

Брой на оставащите експозиции за запис

Когато фотоапаратът е включен, дисплеят за снимане и контролният панел показват броя на снимките, които могат да се направят при текущите настройки (стойностите над 1000 се закръглят надолу до най-близката стотица; например стойностите между 1400 и 1499 биват показани като 1,4 k).

Дисплей

Визьор

Контролен панел

Карти с памет

  • Картите с памет може да са горещи след използване. Внимавайте, когато изваждате картите с памет от фотоапарата.
  • Изключете захранването на фотоапарата, преди да поставите или извадите картите с памет. Не изваждайте картите с памет от фотоапарата, не изключвайте фотоапарата, не разкачвайте и не изключвайте източника на захранване по време на форматиране или докато данните се записват, изтриват или копират на компютъра или друго устройство. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до загуба на данни или до повреда на фотоапарата или картата.
  • Не докосвайте контактните пластини на картата с пръсти или с метални предмети.
  • Не огъвайте, не изпускайте и не подлагайте на силни удари.
  • Не упражнявайте сила върху корпуса на картата. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до повреда на картата.
  • Не излагайте на вода, топлина, висока влажност или пряка слънчева светлина.
  • Не форматирайте картите с памет в компютър.

Няма карта с памет

Ако няма поставена карта с памет, на дисплея за снимане ще се появи индикатор „Няма карта с памет“ и ще се появи [–E–] както в контролния панел, така и на дисплея за снимане.