Новите функции, налични с версия „C“ на фърмуера 3.30 на фотоапарата, са описани по-долу.

Запазване на позицията на фокуса

Към менюто за настройки е добавена опция Запазване на позиц. на фокуса. Ако изберете Вкл., позицията на фокуса в сила, когато фотоапаратът се изключи, ще се възстанови при следващото включване на фотоапарата.

 • Позицията на фокуса може да се промени с регулиране на увеличението или колебания в околната температура.
 • Тази опция се прилага само когато фотоапаратът се използва с обективи с байонет Z с автоматично фокусиране.
 • Избирането на Вкл. може да увеличи времето за стартиране на фотоапарата.

Гласови бележки (само за Z 6)

Опцията Гласова бележка е добавена към ролите, които могат да бъдат зададени на Бутон за запис на филм чрез Потребителска настройка f2 (Присв. потреб. контрол). В режим Гласова бележка, бутонът за запис на филм може да се използва за записване и прослушване на гласови бележки до около 60 секунди, докато е показана снимка.

Записване на гласови бележки

 1. Изберете Гласова бележка за Потребителска настройка f2 (Присв. потреб. контрол) > Бутон за запис на филм.

 2. Изберете режим на възпроизвеждане и покажете снимка, към която желаете да добавите гласова бележка.

 3. Натиснете и задръжте бутона за запис на филм.

  • Записването ще продължи, докато бутонът е натиснат.
  • По време на записа ще се показва иконата b.

 4. Освободете бутона за запис на филм, за да спрете записа.

  • Снимките с гласови бележки се маркират с иконите h.
  • Записът спира автоматично след 60 секунди.

Предпазни мерки: Запис на гласови бележки

 • Гласовите бележки не могат да се добавят към снимки със съществуващи бележки (обозначени с иконите h). Изтрийте съществуващата бележка, преди да се опитате да запишете нова бележка.
 • Не можете да видите другите снимки или да използвате контроли с докосване, докато записът се изпълнява.
 • Записът ще приключи, ако:

  • натиснете бутона O,
  • излезете от режима на възпроизвеждане или
  • изключите фотоапарата.
 • Записът може да приключи, ако натиснете спусъка или използвате други контроли на фотоапарата.

Имена на файловете за гласови бележки

Гласовите бележки имат имена на файловете под формата на „DSC_nnnn.WAV“, където nnnn е четирицифрен номер, копиран от снимката, с която е свързана гласовата бележка.

 • Гласовите бележки за снимки, направени с Adobe RGB, избрано за Цветово пространство в менюто за правене на снимки, имат имена на файловете във вида „_DSCnnnn.WAV“.
 • На мястото на „DSC“ гласовите бележки за изображения, наименувани чрез Наименуване на файловете в менюто за правене на снимки, ще имат същия трибуквен префикс, като снимките, които са свързани с тях.

Възпроизвеждане на гласови бележки

 1. Изберете Гласова бележка за Потребителска настройка f2 (Присв. потреб. контрол) > Бутон за запис на филм.

 2. Изберете режима на възпроизвеждане и изведете снимка с икона h.

 3. Натиснете бутона за запис на филм.

  • Ще започне възпроизвеждането на гласовата бележка.

 4. Натиснете бутона за запис на филм отново.

  • Възпроизвеждането на гласовата бележка ще приключи.

Предпазни мерки: Възпроизвеждане на гласови бележки

 • Функцията за увеличаване при възпроизвеждане се деактивира по време на възпроизвеждане на гласова бележка.
 • Възпроизвеждането ще приключи, ако:

  • разглеждате други снимки,
  • натиснете бутона O,
  • излезете от режима на възпроизвеждане или
  • изключите фотоапарата.
 • Възпроизвеждането може да приключи, ако натиснете спусъка или използвате други контроли на фотоапарата.
 • Защитаването на снимки защитава и свързаните гласови бележки. Защитата не може да се използва отделно.
 • Гласовите бележки не се включват към снимки, качени на компютър или FTP сървър с помощта на WT-7. Гласови бележки обаче са изброени като отделни файлове, когато снимките се преглеждат в режим на HTTP сървър.

Изтриване на гласови бележки

Натискането на бутона O, когато разглеждате снимка, маркирана с h, показва диалогов прозорец за потвърждение.

 • За да изтриете и снимката, и гласовата бележка, маркирайте Изображение и гласова бележка и натиснете O.
 • За да изтриете само гласовата бележка, маркирайте Само гласова бележка и натиснете O.
 • За да възобновите възпроизвеждането без изтриване на файл, натиснете K.
 • Изтриването на снимки изтрива всички свързани гласови бележки.

Опции за гласови бележки

Менюто с настройки сега предлага елемент Опции за гласови бележки, който съдържа следните опции за запис и възпроизвеждане на гласови бележки.

 • Упр. гласови бележки контролира поведението на бутона за запис на филм по време на запис на гласови бележки.

  • Натискане и задържане (по подразбиране): записването се прави само докато бутонът за запис на филм е натиснат и приключва, когато бутонът бъде освободен.
  • Натискане за старт/стоп: Натиснете бутона за запис на филм веднъж, за да започнете записа и още веднъж, за да приключите записа.

 • Аудио изход контролира звука на възпроизвеждане на гласовата бележка.

  • Високоговорител/слушалки: Изберете силата на звука, с която гласовите бележки се възпроизвеждат през високоговорителя на фотоапарата или слушалките, свързани с фотоапарата.
  • Изкл.: Гласовите бележки не се възпроизвеждат, когато бутонът за запис на филм е натиснат.