Не изпускайте: Продуктът може да се повреди, ако бъде подложен на силни удари или вибрация.

Дръжте сух: Този продукт не е водоустойчив и може да се повреди, ако бъде потопен във вода или изложен на нива на висока влажност. Ръждясване на вътрешния механизъм може да причини непоправими щети.

Избягвайте резки промени в температурата: Резките температурни промени, като тези, които възникват при влизане или напускане на отоплена сграда в студен ден, могат да причинят кондензация в устройството. За да предотвратите кондензацията, поставете устройството в калъф за носене на фотоапарата или найлонова торбичка, преди да го изложите на резки температурни промени.

Дръжте далеч от силни магнитни полета: Не използвайте или съхранявайте устройството в близост до оборудване, което генерира силно електромагнитно излъчване или магнитни полета. Статични заряди или магнитни полета, генерирани от оборудвания като радио предаватели, могат да взаимодействат с дисплея, да повредят данните, съхранявани на картата с памет, или да повлияят на вътрешните ел. схеми на продукта.

Не оставяйте обектива насочен към слънцето: Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други силни източници на светлина за дълго време. Силната светлина може да накара сензора за изображения да влоши качеството или да произведе ефекта на бяло замъгляване върху снимките.

Лазери и други източници на ярка светлина: Не насочвайте лазери или други изключително ярки източници на светлина към обектива, тъй като това може да повреди сензора за изображения на фотоапарата.

Изключете продукта, когато изваждате или разкачате източника на захранване: Не вадете кабела, нито батерията, докато продуктът работи или докато се записват или изтриват изображения. Насилственото спиране на захранването при тези обстоятелства може да доведе до загуба на данни или до повреда на продуктовата памет или вътрешните ел. схеми. За да предотвратите случайното прекъсване на захранването, избягвайте да носите продукта от едно място на друго, докато е свързан захранващ адаптер.

Почистване: При почистване на тялото на фотоапарата използвайте гумена круша, за да премахнете праха и власинките, след което избършете внимателно с мека, суха кърпа. След използване на фотоапарата на плажа или на брега, почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена в чиста вода и след това подсушете щателно фотоапарата. В редки случаи статичното електричество може да изсветли или потъмни LCD дисплеите. Това не означава неизправност и дисплеят скоро ще се нормализира.

Обективите, визьорите и други стъклени елементи се повреждат лесно. Прах и власинки трябва да се премахват нежно с гумена круша. Когато използвате гумена круша, дръжте флакона във вертикално положение, за да предотвратите изпускането на течности. За да премахнете следите от пръсти и другите петна от стъклените повърхности, сложете малко количество почистващ препарат за обектив върху мека кърпа и почистете стъклото внимателно.

Не докосвайте сензора за изображения: При никакви обстоятелства не упражнявайте натиск върху сензора за изображения, не го ръчкайте с почистващи инструменти и не го излагайте на силни въздушни потоци от гумена круша. Подобни действия могат да надраскат или да повредят по друг начин сензора. За информация относно почистването на сензора за изображения, вижте „Почистване на сензора за изображения“ (0 Почистване на сензора за изображения).

Сензор за изображения

Контактни пластини на обектива: Дръжте контактните пластини на обектива чисти и внимавайте да не ги докосвате с пръсти или с инструменти или други предмети.

Съхранение: За да предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата на сухо и проветриво място. Ако използвате захранващ адаптер, изключете го, за да предотвратите пожар. Ако продуктът няма да бъде използван за дълго време, извадете батерията, за да предотвратите протичането й, и съхранявайте фотоапарата в найлонова торбичка, съдържаща изсушител. Не съхранявайте обаче калъфа на фотоапарата в найлонова торбичка, тъй като това може да предизвика повреди в материала. Обърнете внимание, че изсушителят постепенно губи капацитета си да поема влага и трябва да се подменя редовно.

За да избегнете появата на мухъл или плесен, вадете фотоапарата от мястото му на съхранение най-малко веднъж месечно. Включете фотоапарата и освободете затвора няколко пъти, преди да го приберете отново.

Съхранявайте батерията на хладно и сухо място. Сложете капачката за контактните пластини, преди да приберете батерията.

Бележки за дисплея и визьора: Тези дисплеи са изработени с изключително висока прецизност; поне 99,99 % от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01 % липсват или са дефектни. Следователно, тези дисплеи могат да съдържат пиксели, които винаги са осветени (в бяло, червено, синьо или зелено) или са винаги изключени (черни), но това не е неизправност и няма ефект върху изображенията, записани с устройството.

Изображенията на дисплея може да се виждат трудно при ярка светлина. Не упражнявайте натиск върху дисплея, тъй като това може да причини повреда или неизправност. Прахът или власинките могат да бъдат премахнати нежно с гумена круша. Можете да почиствате петната, като бършете леко с мека кърпа или велур. В случай че дисплеят се счупи, вземете мерки да избегнете наранявания поради счупеното стъкло, както и за да предотвратите контакт между течния кристал от дисплея и кожата, очите или устата ви.

Ако се почувствате зле или имате някой от следните симптоми, докато кадрирате снимки във визьора, преустановете употребата до подобряване на състоянието: гадене, болка в очите, умора на очите, замайване, главоболие, скованост на врата или раменете, световъртеж или загуба на координация между ръцете и очите. Същото се отнася и ако се почувствате зле, когато гледате дисплея за снимане да трепти бързо по време на серия от снимки.

Шум под формата на линии може да се появи в редки случаи по изображенията, които съдържат ярко осветление или обекти в контражур.

Батериите и зарядното устройство: Батериите може да протекат или да експлодират, ако с тях се борави неправилно. Спазвайте следните предпазни мерки при работа с батериите и зарядните устройства:

 • Използвайте само батерии, одобрени за употреба с това устройство.
 • Не излагайте батерията на огън или прекомерна топлина.
 • Поддържайте клемите на батерията чисти.
 • Изключвайте продукта, преди да смените батерията.
 • Батерията може да се загрее по време на употреба. Бъдете внимателни, когато боравите с батериите веднага след употреба.
 • Изваждайте батерията от фотоапарата или зарядното устройство, когато не ги използвате, и поставяйте капачката за контактните пластини. Тези устройства използват малко количества ток, дори когато са изключени, и могат да изчерпят батерията до такава степен, че тя да не може да функционира. Ако батерията няма да се използва за известно време, поставете я във фотоапарата и я изтощете напълно, преди да я извадите от фотоапарата и да я приберете за съхранение. Батерията трябва да се съхранява на хладно място с температура на околната среда от между 15 °C и 25 °C (избягвайте горещи и много студени места). Повтаряйте този процес поне веднъж на всеки шест месеца.
 • Многократното включване и изключване на фотоапарата, когато батерията е напълно разредена, ще съкрати живота й. Батериите, които са напълно разредени, трябва да бъдат заредени преди употреба.
 • Вътрешната температура на батерията може да се повиши, когато тя е в употреба. Опитите да се зареди батерията, когато вътрешната й температура е повишена, ще влошат работата й и е възможно тя да не се зареди или да се зареди само частично. Изчакайте батерията да се охлади преди зареждане.
 • Зареждайте батерията на закрито, при температура на околната среда от 5 °C до 35 °C. Не използвайте батерията при температури на околната среда под 0 °C или над 40 °C; неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до повреда на батерията или до проблеми в нейната работа. Възможно е капацитетът да се намали и времето за зареждане да се увеличи при температура на батерията от 0 °C до 15 °C и от 45 °C до 60 °C. Батерията няма да се зарежда, ако температурата й е под 0 °C или над 60 °C.
 • Ако индикаторът CHARGE (ЗАРЕЖДАНЕ) мига бързо (около осем пъти в секунда) по време на зареждане, уверете се, че температурата е в правилния диапазон, след това извадете зарядното устройство и поставете батерията отново. Ако проблемът продължава, незабавно прекратете употреба и занесете батерията и зарядното устройство в магазина, от който сте закупили фотоапарата, или на сервизен представител, оторизиран от Nikon.
 • Не местете зарядното устройство и не докосвайте батерията, докато се зарежда. Неспазването на тази предпазна мярка може в много редки случаи да доведе до ситуация, в която зарядното устройство показва, че зареждането е приключило, а батерията е само частично заредена. Извадете и поставете пак батерията, за да започне зареждането отново.
 • Капацитетът на батерията може временно да се влоши, ако батерията се зарежда при ниски температури или се използва при температура под тази, при която е била заредена. Ако батерията е била заредена при температура под 5 °C, индикаторът за живот на батерията в дисплея Информация за батериите може да покаже временно понижение.
 • Продължаването на зареждането, дори и след като батерията е пълна, може да влоши работата й.
 • Явен спад на времето, в което напълно заредена батерия запазва заряда си при употреба на стайна температура, означава, че батерията трябва да се подмени. Закупете нова батерия EN-EL15b.
 • Предоставеният захранващ кабел и захранващият адаптер за стена се използват само с MH-25a. Използвайте зарядното устройство само със съвместими батерии. Изключвайте го от контакта, когато не се ползва.
 • Не свързвайте на късо клемите на зарядното устройство. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до прегряване и повреда на зарядното устройство.
 • Заредете батерията преди употреба. Когато снимате на важни събития, предвидете резервна батерия и я дръжте напълно заредена. В зависимост от местоположението ви, може да бъде трудно да закупите батерии за подмяна в кратък срок. Обърнете внимание, че в студени дни капацитетът на батериите се понижава. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да снимате навън при студено време. Дръжте резервна батерия на топло място и разменяйте двете батерии, ако е необходимо. След като бъде затоплена, студената батерия може да възвърне част от заряда си.
 • Рециклирайте батериите в съответствие с местните разпоредби, като не забравяте първо да изолирате клемите с тиксо.

Захранващ адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата: Спазвайте предпазните мерки по-долу, когато използвате захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата.

 • Не местете фотоапарата по време на зареждане. Неспазването на тази предпазна мярка може в много редки случаи да доведе до ситуация, в която фотоапаратът показва, че зареждането е приключило, а батерията е само частично заредена. Изключете и отново свържете адаптера, за да започнете зареждането отново.
 • Не свързвайте на късо клемите на адаптера. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до прегряване и повреда на адаптера.
 • Изключете захранващия адаптер, когато той не се използва.