Използвайте опцията Защита в менюто i за да защитите снимки от случайно изтриване. Имайте предвид, че това не възпрепятства изтриването на снимките, когато картата с памет бъде форматирана.

  1. Изберете изображение.

    Натиснете бутона K, за да стартирате възпроизвеждането и да покажете изображение, което искате да защитите.

  2. Показване на менюто i.

    Натиснете бутона i, за да разгледате менюто i.

  3. Изберете Защита.

    Маркирайте Защита и натиснете J. Защитените изображения се обозначават с икона P ; за да премахнете защитата, отворете изображението и повторете стъпки 2–3.

Премахване на защитата от всички изображения

За да премахнете защитата от всички изображения в папката или папките текущо избрани за Папка с изобрж. за възпроиз. в менюто за възпроизвеждане, изберете Премахване защита от всички в менюто i.