Натиснете бутона за освобождаване на диска за избор на режим и завъртете диска за избор на режим, за да изберете един от следните режими:

Диск за избор на режим

Бутон за освобождаване на диска за избор на режим

 • b Автоматичен: Режим тип „насочи и снимай“, в който фотоапаратът настройва експозицията и нюанса (0 Заснемане на снимки (режим b), Заснемане на филми (режим b)).
 • P Режим с автоматична програма: Фотоапаратът настройва скоростта на затвора и диафрагмата за оптимална експозиция. Препоръчителна за спонтанни снимки и в други ситуации, в които има малко време за регулиране на настройките на фотоапарата.
 • S Авт. режим с приор. затвор: Вие избирате скоростта на затвора; фотоапаратът избира диафрагмата за постигане на най-добри резултати. Използва се за застиване или размазване на движението.
 • A Авт. режим с приор. диафраг.: Вие избирате диафрагмата; фотоапаратът избира скоростта на затвора за постигане на най-добри резултати. Използва се за размазване на фона или за изкарване на фокус на предния и задния план.
 • M Ръчно: Контролирате както скоростта на затвора, така и диафрагмата. Настройте скоростта на затвора на Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът) или Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време) за продължителна експозиция.
 • U1, U2, U3 Режими на потребителски настройки: Задайте често използвани настройки към тези позиции за бързо извикване.

P: Режим с автоматична програма

В този режим фотоапаратът автоматично настройва скоростта на затвора и диафрагмата според вградена програма за оптимална експозиция в повечето ситуации. Различни комбинации от скорост на затвора и диафрагмата, които водят до еднаква експозиция, могат да бъдат избрани чрез завъртане на главния диск за управление („гъвкава програма“). Докато гъвкавата програма е включена, се показва индикатор за гъвкава програма (U). За да възстановите настройките по подразбиране за скоростта на затвора и диафрагмата, завъртете главния диск за управление, докато индикаторът вече не се показва, изберете друг режим или изключете фотоапарата.

S: Автоматичен режим с приоритет на затвора

В автоматичен режим с приоритет на затвора вие избирате скоростта на затвора, докато фотоапаратът автоматично избира диафрагмата, така че да се получи оптимална експозиция. За да изберете скорост на затвора, завъртете главния диск за управление. Скоростта на затвора може да бъде настроена на „×200“ или на стойности между 30 сек и 1/8000 сек и може да бъде заключена в избраната настройка (0 f4: Скор. затвор и закл. диафраг.).

Дисплей

Контролен панел

A: Автоматичен режим с приоритет на диафрагмата

В автоматичен режим с приоритет на диафрагмата вие избирате диафрагмата, докато фотоапаратът автоматично избира скоростта на затвора, така че да се получи оптимална експозиция. За да изберете диафрагма между минималната и максимална стойност за обектива, завъртете диска за подкоманди. Диафрагмата може да бъде заключена в избраната настройка (0 f4: Скор. затвор и закл. диафраг.).

Дисплей

Контролен панел

Настройки на експозицията в режим на филм

Следните настройки на експозицията могат да бъдат регулирани в режим на филми:

  Диафрагма Скорост на затвора ISO чувствителност
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Експозицията за режим S е еквивалентна на режим P.

Горната граница за ISO чувствителността може да бъде избрана чрез използване на опцията Настройки на ISO чувствителност > Макс. чувствителност в менюто за заснемане на видео.

Независимо от опцията, избрана за Настройки на ISO чувствителност >Макс. чувствителност или за ISO чувствителност (реж. M), горната граница, когато Вкл. е избрано за Електр. намал. на вибр. (VR) в менюто за заснемане на филм, е ISO 25 600 (Z 7) или 51 200 (Z 6).

Ако е избрано Вкл. за Настройки на ISO чувствителност > Автом. наст. на ISO (реж. M) в менюто за заснемане на видео, горната граница за ISO чувствителността може да бъде избрана чрез използване на опцията Макс. чувствителност.

M: Ръчен режим

В режим на ръчна експозиция вие управлявате скоростта на затвора и диафрагмата. Завъртете главния диск за управление, за да изберете скорост на затвора, и диска за подкоманди за задаване на диафрагма. Скоростта на затвора може да бъде зададена на „×200“ или на стойности между 30 сек и 1/8000 сек, или затворът може да се задържи отворен за неопределено време за продължителна експозиция (0 Продължителни експозиции (Режим M)). Диафрагмата може да се настрои на стойности между минималната и максимална стойност за обектива. Използвайте индикаторите на експозицията, за да проверите експозицията.

Дисплей

Скорост на затвора

Диафрагма

Контролен панел

Скорост на затвора

Диафрагма

Скоростта на затвора и диафрагмата могат да бъдат заключени в избраната настройка.

Индикатори на експозицията

Индикаторите на експозицията показват дали снимката ще бъде слабо експонирана или преекспонирана при текущите настройки. В зависимост от опцията, избрана за Потребителска настройка b1 (EV стъпки за контрол на експ.), недостатъчната експонираност или преекспонираността се показват на стъпки от 1/3 или 1/2 EV. Ако лимитите на експонометричната система са надхвърлени, дисплеите ще мигат.

  Потребителска настройка b1 зададена на „1/3 стъпка“
Оптимална експозиция Недостатъчно експонирана с 1/3 EV Преекспонирана с над 3 EV
Дисплей
Визьор

Авт. настр. ISO чувствит. (Режим M)

Ако автоматичният контрол на ISO чувствителността (0 Автом. настр. ISO чувствит.) е включен, ISO чувствителността автоматично ще се регулира за оптимална експозиция с избраната скорост на затвора и диафрагмата.

Потребителски настройки: Режими U1, U2 и U3

Задайте често използвани настройки на позиции U1, U2 и U3 на диска за избор на режим.

Запазване на настройките на потребителя

Изпълнете стъпките по-долу, за да запазите настройките:

 1. Изберете режим.

  Завъртете диска за избор на режим на желания режим.

 2. Регулиране на настройки.

  Направете желаните настройки в настройките на фотоапарата, включително:

  • опции на менюто за правене на снимки,
  • опции на менюто за заснемане на филми,
  • Потребителски настройки и
  • режим на снимане, скорост на затвора (режими на експозицията S и M), диафрагма (режими A и M), гъвкава програма (режим P), компенсация на експозицията и на светкавицата.
 3. Изберете Запазване потребит. настройки.

  Маркирайте Запазване потребит. настройки в менюто с настройки и натиснете 2.

 4. Изберете позиция.

  Маркирайте Запазване в U1, Запазване в U2 или Запазване в U3 и натиснете 2.

 5. Запазете потребителските настройки.

  Маркирайте Запазване на настройките и натиснете J, за да зададете настройките, избрани в стъпки 1 и 2, към позицията на диска за избор на режим, избрана в стъпка 4.

Извикване на потребителските настройки

Въртенето на диска за избор на режим на U1, U2 или U3 извиква настройките запазени последно на тази позиция.

Нулиране на потребителските настройки

За да нулирате потребителските настройки за U1, U2 или U3 до стойностите им по подразбиране:

 1. Изберете Нулиране потребит. настройки.

  Маркирайте Нулиране потребит. настройки в менюто с настройки и натиснете 2.

 2. Изберете позиция.

  Маркирайте Нулиране на U1, Нулиране на U2 или Нулиране на U3 и натиснете 2.

 3. Нулиране на потребителските настройки.

  Маркирайте Нулиране и натиснете J, за да възстановите настройките по подразбиране за избраната позиция. Фотоапаратът ще работи в режим P.

Потребителски настройки U1, U2 и U3

Режимът на снимане не се запаметява. Освен това, следните настройки не се запазват.

Меню за правене на снимки:

 • Папка за съхранение
 • Избор зона изобрж. във визьор
 • Управление на Picture Control
 • Многократна експозиция
 • Сн. през задад. инт. от време
 • Сним. филми през интервал
 • Сним. с преместване на фокуса

Меню за заснемане на филми:

 • Избор зона изобрж. във визьор
 • Управление на Picture Control

Продължителни експозиции (Режим M)

Изберете следните скорости на затвора за продължителна експозиция на движещи се светлини, на звездите, при нощни пейзажи или фойерверки.

 • Скорост на затвора: Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът) (35-секундна експозиция)
 • Диафрагма: f/25
 • Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът): Затворът остава отворен, докато спусъкът е натиснат докрай.
 • Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време): Експозицията стартира, когато спусък е натиснат, и приключва, когато спусъкът бъде натиснат повторно.

За да предотвратите размазването, монтирайте фотоапарата на статив или използвайте опционално безжично дистанционно управление, кабел за дистанционно управление или друго устройство за отдалечено натискане на спусъка. Nikon препоръчва също използването на напълно заредена батерия или опционален захранващ адаптер и конектор за захранването, за да избегнете спиране на захранването, докато затворът е отворен. Обърнете внимание, че е възможна появата на шум (ярки петна, произволно разположени ярки пиксели или мъгла) при дълга експозиция. Ярките петна и мъглата могат да се намалят чрез избиране на Вкл. за Нам. шум при дълга експозиция в менюто за правене на снимки.

 1. Подгответе фотоапарата.

  Монтирайте фотоапарата върху статив или го поставете върху стабилна, равна повърхност.

 2. Изберете режим M.

  Завъртете диска за избор на режим в позиция M.

 3. Изберете скорост на затвора.

  Завъртете главния диск за управление, за да изберете скорост на затвора Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът) или Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време).

  Bulb

  Time

 4. Отворете затвора.

  Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът): След като фокусирате, натиснете спусъка докрай. Дръжте спусъка натиснат, докато експозицията приключи.

  Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време): Натиснете спусъка докрай.

 5. Затворете затвора.

  Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът): Свалете пръста си от спусъка.

  Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време): Натиснете спусъка докрай.