ดูการฉายสไลด์ของภาพในโฟลเดอร์แสดงภาพปัจจุบัน (0 โฟลเดอร์แสดงภาพ)

ตัวเลือก คำธิบาย
เริ่ม เริ่มฉายสไลด์
ประเภทของภาพ เลือกประเภทของภาพที่แสดงจาก ภาพนิ่งและภาพยนตร์, เฉพาะภาพนิ่ง และ เฉพาะภาพยนตร์ หรือเลือก ตามคะแนน เพื่อดูเฉพาะภาพที่เลือกการให้คะแนนไว้ (ไฮไลท์การให้คะแนนแล้วกด 2 เพื่อเลือกหรือไม่เลือก)
ช่วงเวลาระหว่างภาพ เลือกระยะเวลาในการแสดงภาพแต่ละภาพ

ในการเริ่มฉายสไลด์ ไฮไลท์ เริ่ม แล้วกด J ท่านสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ในขณะแสดงภาพ:

  • ข้ามไปข้างหลัง/ข้ามไปข้างหน้า: กด 4 เพื่อกลับไปยังเฟรมก่อนหน้านี้, 2 เพื่อกระโดดข้ามไปยังเฟรมข้างหน้า
  • ดูข้อมูลภาพถ่ายเพิ่มเติม: กด 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อนข้อมูลภาพถ่ายที่แสดงบนหน้าจอ (เฉพาะภาพนิ่ง)
  • หยุดชั่วคราว: กด J เพื่อหยุดการฉายสไลด์ชั่วคราว หากต้องการเริ่มใหม่ ให้ไฮไลท์ เริ่มใหม่ แล้วกด J
  • ปรับความดัง: กด X ขณะเล่นภาพยนตร์เพื่อเพิ่มเสียง ให้กด W (Q) เพื่อเบาเสียง
  • ออกไปยังเมนูแสดงภาพ: กด G เพื่อสิ้นสุดการฉายสไลด์และกลับไปที่เมนูแสดงภาพ
  • ออกไปยังโหมดแสดงภาพ: กด K เพื่อสิ้นสุดการฉายสไลด์และออกไปยังโหมดแสดงภาพ
  • ออกไปยังโหมดถ่ายภาพ: กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปยังโหมดถ่ายภาพ

ข้อความจะปรากฏบนจอภาพเมื่อฉายสไลด์จบ เลือก เริ่มใหม่ เพื่อเริ่มใหม่หรือ ออก เพื่อกลับไปยังเมนูแสดงภาพ