Kamerastyring

Funktionsvælgeren

Drej funktionsvælgeren for at vælge en optagetilstand.

ModeBeskrivelse
bAutoEn simpel "peg-og-skyd"-tilstand, der lader kameraet styre indstillingerne (Tage billeder ( b auto) ,Optagelse af videoer ( b auto) ).
PProgrammeret autoKameraet indstiller lukkertid og blænde for optimal eksponering.
SLukkerprioriteret autoDu vælger lukkertiden; kameraet vælger blænden for de bedste resultater.
ENBlændeprioriteret autoDu vælger blænde; kameraet vælger lukkerhastigheden for de bedste resultater.
MbrugervejledningDu styrer både lukkertid og blænde.
U1
U2
U3
BrugerindstillingerTildel ofte brugte indstillinger til disse positioner for hurtig genkaldelse.

Kommandohjulene

Drej kommandohjulene for at vælge indstillinger for lukkertid, blænde eller de funktioner, der er tildelt andre kamerakontroller.

S -knappen

Juster kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) i overensstemmelse med lysforholdene.

Fototilstand

ISO-følsomheden kan justeres ved at holde S -knappen nede og dreje hovedkommandohjulet.

 • I tilstande P , S , A og M kan du holde S -knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul for at vælge mellem " ISO AUTO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret) eller " ISO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol deaktiveret).
 • I b -tilstand er indstillingen fastsat til ISO-A (AUTO) , og kameraet indstiller automatisk ISO-følsomheden.

Videotilstand

ISO-følsomheden kan justeres ved at holde S -knappen nede og dreje hovedkommandohjulet. ISO-følsomhed til videooptagelse kan kun justeres i tilstand M.

 • Den valgte værdi for [ ISO sensitivity settings ] > [ ISO sensitivity ( mode M ) ] gælder, når [ Off ] er valgt for [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO control ( mode M ) ].
 • Du kan vælge mellem " ISO AUTO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret) og " ISO " (automatisk ISO-følsomhedskontrol deaktiveret) ved at holde S -knappen nede og dreje underkommandohjulet.

E -knappen (eksponeringskompensation).

Skift eksponering fra den værdi, kameraet foreslår. Eksponeringskompensation kan bruges til at gøre billeder lysere eller mørkere.

-1 EV
Ingen eksponeringskompensation
+1 EV
 • Eksponeringskompensation kan justeres ved at holde E -knappen nede og dreje begge kommandohjul.
 • Højere værdier gør motivet lysere, lavere værdier mørkere.

Overvåge

Orienteringen og vinklen på skærmen kan justeres.

Normal skydning

Når du optager normalt, skal du bruge skærmen, så den vender udad og er placeret i kamerahuset.

Lav vinkel skydning

Vend skærmen opad for at optage med kameraet i lave positioner.

Højvinkeloptagelse

Vend skærmen nedad for at optage med kameraet i høje positioner.

Selvportrættilstand

Når skærmen vender mod fronten af kameraet, skifter kameraet til selvportrættilstand (Optagelse i selvportrættilstand ).

Forholdsregler for monitoren

 • Når du drejer skærmen, skal du rotere langsomt inden for det tilladte område. Anvendelse af overdreven kraft vil resultere i beskadigelse af kamerahuset og skærmen.
 • Når du ikke bruger skærmen, anbefales det at dreje den indad og placere den i kamerahuset for at forhindre skader og snavs.
 • Bær ikke kameraet ved at holde i skærmen. Dette kan resultere i beskadigelse af kameraet.

Optagelse i selvportrættilstand

Hvis skærmen er indstillet til selvportrættilstand, skifter den til selvportrættilstand.

Skærmen viser et billede, som om det blev reflekteret i et spejl (omvendt billede), men det faktiske billede gemmes fra kameraets perspektiv.

 • I selvportrættilstand kan du bruge berøringsknapper på skærmen til at indstille selvudløseren og eksponeringskompensationen under fototilstand. I videotilstand kan du indstille eksponeringskompensationen.
 • Hvis du trykker på selvudløserikonet ( q ), kan du indstille udløserforsinkelsen og antallet af billeder.
 • Hvis du trykker på ikonet for eksponeringskompensation ( w ), kan du ændre billedets lysstyrke.
 • Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. Tryk udløserknappen helt ned for at tage et billede.
 • Du kan bruge berørings-AF og berøringsudløser.
 • Hvis du trykker på videooptageknappen, tages et billede i fototilstand. I videotilstand starter videooptagelsen.
 • Hvis skærmen flyttes fra selvportrættilstanden, afsluttes selvportrættilstanden.

Selvportrættilstand

I selvportrættilstand skal du bemærke følgende:

 • Under selvportrættilstand er andre kontroller end tænd/sluk-kontakten, udløserknappen, videooptagelsesknap, foto-/videovælger og funktionsvælger deaktiveret.
 • Hvis der ikke udføres nogen handlinger i ca. 1 minut, når brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ] er indstillet til mindre end 1 minut, eller i den angivne tid, når den er indstillet til 1 minut eller mere, vil standby-timeren udløbe.
 • Følgende indstillinger er faste.
  • [ Udløsertilstand ]: [ Selvudløser ]
  • [ Fokustilstand ] i videooptagelsesmenuen: [ Fuldtids AF ]
  • [ Touch controls ] > [ Aktiver/deaktiver touch controls ]: [ Aktiver ]
 • Følgende funktioner kan ikke bruges.
  • [ Lang eksponering NR ]
  • [ Automatisk bracketing ]
  • [ HDR (højt dynamisk område) ]
  • [ Eksponeringsforsinkelsestilstand ]
 • Når [ Selvportrættilstand ] (Selvportrættilstand ) i opsætningsmenuen er indstillet til [ Deaktiver ], vil skærmen ikke skifte til selvportrættilstand, selvom den er indstillet til selvportrættilstand.

Berøringsknapper

Den berøringsfølsomme skærm tilbyder en række kontroller, der kan betjenes ved at berøre skærmen med fingrene.

Fokusering og udløsning af lukkeren

 • Tryk på skærmen for at fokusere på det valgte punkt (berør AF).
 • I fototilstand udløses lukkeren, når du løfter fingeren fra displayet (touch-udløser).
 • Berøringsudløser/AF-indstillinger kan justeres ved at trykke på W -ikonet (Berøringslukkeren ).

Justering af indstillinger

 • Tryk på fremhævede indstillinger i displayet.
 • Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.
 • Tryk på Z eller tryk på J for at vælge den valgte mulighed og vende tilbage til det forrige display.

Afspilning

 • Svirp til venstre eller højre for at se andre billeder under fuldskærmsvisning.
 • I fuldskærms-afspilning åbnes en billedfremføringsbjælke ved at trykke på bunden af skærmen. Skub fingeren til venstre eller højre over bjælken for at rulle hurtigt til andre billeder.
 • For at zoome ind på et billede, der vises under fuldskærmsvisning, skal du bruge en strækbevægelse eller give skærmen to hurtige tryk. Du kan justere zoomforholdet ved at bruge strækbevægelser til at zoome ind og knibe bevægelser for at zoome ud.
 • Brug slidebevægelser til at se andre dele af billedet under zoom.
 • Hvis du giver skærmen to hurtige tryk, mens zoom er aktiveret, annulleres zoom.
 • For at "zoome ud" til en miniaturevisning skal du bruge en knibbevægelse under afspilning i fuld skærm. Brug knib og stræk til at vælge antallet af billeder, der skal vises fra 4, 9 og 72 billeder.
 • Ved at bruge en knibbevægelse, når der vises 72 billeder, vælges kalenderafspilning. Brug en strækbevægelse for at vende tilbage til displayet med 72 billeder.

Se videoer

 • Videoer er angivet med et 1 -ikon; for at starte afspilningen skal du trykke på guiden på skærmen.
 • Tryk på displayet for at holde pause. Tryk igen for at genoptage.
 • Tryk på Z for at afslutte til fuldskærms-afspilning.

i menuen

 • Tryk på i -ikonet for at få vist i -menuen under optagelse (i knappen ( i menuen) ,i menuen ).
 • Tryk på elementer for at se og ændre indstillinger.

Indtastning af tekst

 • Når et tastatur vises, kan du indtaste tekst ved at trykke på tasterne.
1Tekstvisningsområde
2Tastatur område
3Valg af tastatur
 • For at placere markøren skal du trykke på e eller f eller trykke direkte i tekstvisningsområdet.
 • Tryk på tastaturvalgknappen for at bladre gennem tastaturet med store og små bogstaver og symboler.

Navigering i menuerne

 • Skub op eller ned for at rulle.
 • Tryk på et menuikon for at vælge en menu.
 • Tryk på menupunkter for at få vist muligheder. Du kan derefter vælge den ønskede mulighed ved at trykke på ikoner eller skydere.
 • Tryk på Z for at afslutte uden at ændre indstillinger.

Berøringsskærmen

 • Berøringsskærmen reagerer på statisk elektricitet. Den reagerer muligvis ikke, når den berøres med fingernegle eller behandskede hænder.
 • Rør ikke ved skærmen med skarpe genstande.
 • Brug ikke overdreven kraft.
 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den er dækket af tredjeparts beskyttelsesfilm.
 • Skærmen reagerer muligvis ikke, når den berøres samtidigt flere steder.

Aktivering eller deaktivering af berøringskontroller

Berøringskontroller kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af punktet [ Berøringskontroller ] i opsætningsmenuen.

DISP- knappen

Brug DISP -knappen til at bladre gennem følgende displays:

Fototilstand

1Indikatorer på
2Forenklet visning
3Histogram 1, 2
4Virtuel horisont
5Informationsdisplay (Informationsdisplayet )
 1. Vises, når [ Til ] er valgt for brugerdefineret indstilling d6 [ Anvend indstillinger til livevisning ].
 2. Vises ikke, hvis [ Til ] er valgt for [ Overlay-optagelse ] under fotografering med flere eksponeringer.

Slukker informationsdisplayet

I brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ], kan du tildele [ Live view info display off ] til at slukke for informationsvisningen ved at trykke på en knap. Tryk igen for at tænde displayet.

Videotilstand

1Indikatorer på
2Forenklet visning
3Histogram
4Virtuel horisont

X og W ( Q ) knapperne

Zoom skærmen på skærmen ind eller ud under optagelse eller afspilning.

Skydning

Tryk på X for at zoome ind på visningen gennem objektivet under optagelse. Tryk på X for at øge zoomforholdet, W ( Q ) for at zoome ud.

Afspilning

Tryk på X for at zoome ind på billeder under fuldskærmsvisning. Tryk på X for at øge zoomforholdet, W ( Q ) for at zoome ud. Hvis du trykker på W ( Q ), når billedet vises i fuld skærm, "zoomes ud" til miniaturelisten. Ved at trykke på W ( Q ), når der vises 72 billeder, vælges kalenderafspilning.

A ( g ) knappen

Lås fokus og eksponering under optagelse, eller beskyt billeder under afspilning.

Skydning

Lås fokus og eksponering på samme tid.

Afspilning

Beskyt det aktuelle billede.

G knappen

Tryk på G knappen for at se menuerne.

1D [PLAYBACK MENU] (D Afspilningsmenuen: Håndtering af billeder )
2C [FOTOOPTAGELSESMENU] (C Fotooptagelsesmenuen: Optageindstillinger )
31 [VIDEO RECORDING MENU] (1 Videooptagelsesmenuen: Indstillinger for videooptagelse )
4A [BRUGERDEFINERET INDSTILLINGSMENU] (A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger )
5B [SETUP MENU] (B Opsætningsmenuen: Kameraopsætning )
6N [RETOUCH MENU] (N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier )
7O [MIN MENU]/ m [SENESTE INDSTILLINGER]* (O Min menu/ m Seneste indstillinger )
8d Hjælp-ikonet (d (hjælp)-ikonet )
9Nuværende indstillinger
 1. Du kan vælge den viste menu. Standard er [ MIN MENU ].

Brug af menuerne

Du kan navigere i menuerne ved hjælp af multivælgeren og J knappen.

1Flyt markøren op
2Vælg fremhævet element
3Vis undermenu, vælg fremhævet element, eller flyt markøren til højre
4Flyt markøren ned
5Annuller og vend tilbage til forrige menu, eller flyt markøren til venstre
 1. Fremhæv ikonet for den aktuelle menu.
  Tryk på 4 for at placere markøren i menuvalgsområdet.
 2. Vælg en menu.
  Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.
 3. Placer markøren i den valgte menu.
  Tryk på 2 for at placere markøren i den valgte menu.
 4. Fremhæv et menupunkt.
  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve et menupunkt.
 5. Visningsmuligheder.
  Tryk på 2 for at få vist indstillinger for det valgte menupunkt.
 6. Fremhæv en mulighed.
  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve en indstilling.
 7. Vælg den fremhævede indstilling.
  • Tryk på J for at vælge den fremhævede indstilling.
  • Tryk på G knappen for at afslutte uden at foretage et valg.
  • For at afslutte menuerne og vende tilbage til optagetilstand skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Nedtonede elementer

Nogle punkter og menuindstillinger kan være utilgængelige afhængigt af tilstanden og kamerastatus. Utilgængelige elementer vises i gråt.

d (hjælp)-ikonet

 • Hvor det er tilgængeligt, kan en beskrivelse af det aktuelt valgte element ses ved at trykke på knappen W ( Q ).
 • Tryk på 1 eller 3 for at rulle.
 • Tryk på W ( Q ) igen for at vende tilbage til menuerne.

Berøringsknapper

Du kan også navigere i menuerne ved hjælp af berøringsknapper (Berøringsknapper ).

i knappen ( i menuen)

For hurtig adgang til ofte brugte indstillinger skal du trykke på i -knappen eller trykke på i -ikonet for at se i -menuen.

 • Forskellige menuer vises under fototilstand og videotilstand.
 • Valgmuligheder kan ses ved at trykke på elementer i displayet eller ved at fremhæve elementer og trykke på J ; valg kan derefter foretages ved hjælp af multivælgeren.
 • Elementer, for hvilke kameraet viser en vejledning på skærmen, kan justeres ved at fremhæve dem i i -menuen og dreje et kommandohjul. I nogle tilfælde kan justeringer foretages ved hjælp af både hoved- og underkommandohjul.

Afspilningsmenuen i

Hvis du trykker på i -knappen under afspilning, vises en kontekstafhængig i -menu med ofte anvendte afspilningsmuligheder.

Tilpasning af i menuen

De punkter, der vises i menuen i under optagelse, kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 eller g1 [ Tilpas i menu ].

 1. Fremhæv Custom Setting f1 eller g1 [Customize i menu], og tryk på J .

  Se " G knappen" (G knappen ) for information om brug af menuerne.
 2. Fremhæv den position, du vil ændre, og tryk på J .

  En liste over de emner, der er tilgængelige for den valgte position, vil blive vist.
 3. Fremhæv det ønskede punkt, og tryk på J .
  • Elementet vil blive tildelt til den valgte position, og mulighederne vist i trin 2 vil blive vist.
  • Gentag trin 2 og 3 som ønsket.
 4. Tryk på G knappen.
  Ændringer vil blive gemt, og menuen Brugerdefinerede indstillinger vil blive vist.

Knapperne Fn1 og Fn2

Brug knappen Fn1 eller Fn2 for hurtig adgang til valgte indstillinger.

 • Som standard er Fn1- knappen tildelt hvidbalance (hvidbalance ) og Fn2 -knappen fokus- og AF-område-indstilling (Fokus ).
 • Den tildelte indstilling kan justeres ved at holde Fn1- eller Fn2- knappen nede og dreje kommandohjulene. I nogle tilfælde kan justeringer foretages ved hjælp af både hoved- og underkommandohjul.

Valg af roller for knapperne Fn1 og Fn2

De roller, som Fn1- og Fn2- knapperne spiller, kan vælges ved at bruge brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] > [ Fn1-knap ] og [ Fn2-knap ].

 1. Fremhæv Brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] eller g2 [Brugerdefinerede kontroller], og tryk på J .
  Se " G knappen" (G knappen ) for information om brug af menuerne.
 2. Fremhæv indstillingen for den ønskede knap, og tryk på J .

  En liste over de elementer, der er tilgængelige for den valgte knap, vises.
 3. Fremhæv det ønskede punkt, og tryk på J .
  • Elementet vil blive tildelt den valgte knap, og mulighederne vist i trin 2 vil blive vist.
  • Gentag trin 2 og 3 for at tildele en rolle til den resterende knap.
 4. Tryk på G knappen.
  Ændringer vil blive gemt, og menuen Brugerdefinerede indstillinger vil blive vist.